برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 137-146-1

بررسي سنتز و رفتار چگالش‘‘β- آلومينا به عنوان الکتروليت باترها سديم سولفور هاجر احمدي مقدم1 و محمد حسین پایدار2* چکیده الکترولیت ‘‘β-آلومینا به عنوان هادي یون سدیم در باتريهاي سدیم سولفور استفاده میشود. براي دسـت ادامه مطلب…

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 111-126-1

توليد نانو ذرات کربني متخلخل از پيش مادهها نانوهيبريد گالات لايها رو و بررسي کاربردآن بهعنوان کاتاليست کاتد پيل سوختي پليمر مرضیه آزادفلاح1، محمد یگانه قطبی2* و سید صابر میرحسینی3 چکيده هیدروکسیدهاي فلزي فاز آلفا ادامه مطلب…

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 91-110-1

اثر نسبت Si/Al رو خواص فيزيکي – شيميايي 34-LaAPSO نانوساختار جهت استفاده در تبديل متانول به الفينها سبک ابوالفضل آموزگار21*،و محمد حقیقی1،2 چکيده نسبت Si/Al از جمله پارامترهاي موثر بر خواص فیزیکی-شیمیایی کاتالیستهاي نانوساختار 34-LaAPSO ادامه مطلب…

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 45-54-1

اثر استفاده از هگزامتافسفات سديم بر خواص فيزيکي و مکانيکي ديرگدازها يکپارچه تهيه شده ازضايعات آجرها منيزيا -کربني سارا علی زاده1*، احمد منشی1 و ابراهیم کرمیان1 چکيده دیرگدازهاي منیزیا -کربن به گونه گسترده در کنورتورها، ادامه مطلب…

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 29-44-1

ارزيابي ريزساختار نانوکامپوزيت کوپليمر (اکريلونيتريل- بوتادين)تقويت شده به وسيله نانوکربنات کلسيم با استفاده از آزمون نفوذپذير زهرا شکوري ⃰1 چکيده تلاش براي دستیابی به کاهش شایان توجه نفوذپذیري مواد پلیمري در برابر مایعات و گازها ادامه مطلب…

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 13-28-1

بررسي و شبيهساز آزمون سوراخکار شبهاستاتيک در پنلها ساندويچي با هسته فوم کامپوزيتي Al A356/SiCp مسعود گلستانی پور1*، ابوالفضل باباخانی2 و سید مجتبی زبرجد3 چکیده پنلهاي ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم یا کامپوزیت زمینه آلومینیومی، ادامه مطلب…