بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحِیٍ AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی هْْدی عصیصی 1* هْدی ثس جسدًثسٍجسدًیبًیب2

چکیده
ّذفٍ اص ايي پظ ّؾ ػاخت ا واهپَصيت ػططی دس آلیاط هٌٌیضين AZ31 ت سٍٍؽ اكٍطىاوٍی اغتـاؿیٍ تشسٍػی پاساهتشّّایٍ فشآيٌٌذ سٍی خَاف آى ه یتاؿذ.تشًای ػاخت اً واهپَصيت ػططی اص ػػِ اتضاس تِا پیي تذٍى سصسصٍُ ، پیي سصسصٍُ داس پیي ؿیاسداس ػشػت زشخؾّ ّای800، 1000، 1200ٍ1400 دٍٍس دس دلیمدلیمِ اػتفادُ ؿذ. تا افضايؾ ػشػت زشخؾ اتضاس تتِ دلیل ت ثَد ػیلاى هَاد تَصيغ رسات تم يت و ذُ ت ثَد يافت .تا ايي ضال، ت دلیل افضايؾ ضشاستٍ تَلیذی تا افضِايؾ ػشػت زشخؾ، سؿذ داً تیؾتشی دس ػشػت ّای زٌشخؾ تالاتش سظ داد. دس دٍ اتضِاس تا پیي تذٍٍى سصٍسصٍُ پیي ؿیاسداس ت دلیل ػذم خَد سصٍ، ػیلاىِ هَاد ت كَست هٌٌاػة ايداد ًـذ دس تید ضفشاتی دس هٌ طم اغتِـاؿی تتِ خَد آهذ. دس ضاِلی و دس اتضاس تا پیي سٍُ صُ داس ت دلیل تالا تَدىٍ ػیلاى هَاد ضفشُ ایٍِ هـاًّ ذ ًگشديذ.ًتايح تفشقِ اؿؼ ايىغ 3Al2Oًـاى ًذادٍ و ت دلیل پايیي تَدى دسكذ فاِص تم يت و ذ ّنزٌیي، اًذاصُ داِداًِ تِؼیاس سُيض ايي رسات هیتاؿذ. افضٍىتش ايي، تِافت تلَسی ا لیاٍلیِ هاد پغ اص فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿیٌ وُاهلاً تغییش وشد. تا ت خ ت تاًذّای ايدادؿذُ دس هٌ طم اغتـاؿی و داسای هماديش گ اگُگًَاگًَی اص رسات تمَيت و ذوٌٌذُ تَد، َاػاىّّای ػختی دس ايي هٌ طمهٌطمِ هـا ذهـاّذُ ؿذ. تا افضايؾ ػشػت زشخؾ اتضاس تتِ دلیل تَصيغ تْتش رسات تم يت و ذُوٌٌذُ، ًتايح ػختًی يىٌ َاختتش ؿذ.

اطٍُاطُّای ولیذی: فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی، آلیاط هٌٌیضين AZ31، ا واهپًاًَواهپَصيتَصيت، ػختی، سيضػاختاس.

استبدیبز گسگسٍُ هََاد ،ٍاحد اّ َاش ،داًطگبُ آشاد اسلاهی ،اّ َاش، ایساى.
عضَ ّیئت علوی هسثی داًطگبداًطگبُ آشاد اسلاهی، ٍاحد اّ َاش، گسٍگسٍُ هََاد، اّ َاش، ایساى *- یس دًَیسٌدُ هسئََل هقبٍل :[email protected]
پیشگفتار
فلض هٌٌیضين ت ػٌ َاى يىی اص فلضات ػثه، واستشد صيٍادی دس افضايِؾ اػتِطىام ت ٍصى لطؼات كٌٌؼتی داسد دس تید ت كَست گؼتشدُ دس كٌٌايغ ًظاهی خ دسٍٍػاصی اًػتفاِدُ هیؿَد]1[. تا ايي خَد، پايیي تَدى اًؼطافپزيشی ت دلیل ػاختاس ؿؾ خْْی فـشدُ، واستشِد آى سا هطذٍد هیِوٌٌذ .افضٍٍى تش ايي، پاٍيیي تَدى هماٍهت ت ػايؾ، فلض هٌٌیضين سا تٍؼیاس آػیةِ پزيش و دُ اػت]2[. تشای ت ثَد ؿىلپزيشی همٍاٍهت ت ػايؾً، هؼو لاً اص دٍٍ سٍٍؽ افضٍدى ػٌٌاكش آلیاطی افضٍدى رسات تم َيتو ذُوٌٌذُ تَلیذ واهِپَصِيت اػتفادُ هِیؿَد، اها ػولیات واِهپَصيت ػاصی و ت سٍٍؽ سيخت گشی اًًدام هی ؿَد ت دلیل اوٌٌؾ پزيشی تالای ػٌلش هٌٌیضين تؼیاس خطشًًان هی تاؿذ .افضٍٍى تش ايي واهپَصيتی وشدى هَاد تا خَد افضايؾ هماٍٍهت ت ػايؾ، هَخة افضايؾ تشدی افضايؾ ٍصى لطؼات هی ؿَد]3[. واهپَصيت ػططی اص ايي هَاسد خلََگیشی هیوٌٌذ. اص هیاى سٍٍؽ ّای رٍٍتی ضالت خاهذ تَلیذ واهپٍَصيت ػططی، سٍؽ اكطىاویٍ اغتـٍاؿی ،خذيذتشيي تْ یٌ تْیٌِتشيي فشآيٌٌذ هیتاؿذ]4[. زَى افضٍى تش اهىاى ايداد واهپَصيت دس هىِاى ّای دلخ اُ، دسكذ فاص تمَيت و ذُوٌٌذُ سا ّن هی تَاى ت ساضتی تغییش داد. سٍٍؽ اكطىاوی اِغتـاؿی تیؾتش ت ػٌ َاى يه سٍٍؽ اتلال هَاد ؿ اخت هیؿَد، اها اص اييِ سٍٍؽ تشایٍ ت ثَد خََاف ػططی ًیض اػتفاد هیؿَد]5[. دس ايي سٍؽ اص يه اتضاس هلشف ـذًی تشایُ تغییش ػاِختاس ػطص اِػتفاد هیؿَد .
ايي اتضاسً پغ اص ٍاسد ؿذى ت ػطص لطؼ تا يهُ ػشػت زشخؾ ٍ ضشوت هـخق، ه طم خاكی سا دزاس تغییش ػاختاس هیوٌٌذ]6[.هطِالؼات تؼِیاسی سٍٍی ػاخت اً واهپَصيت ػططی ت سٍٍؽِ اكطىاوی اغتـاؿی اًًدام ؿذُ اػت]10-7[. دس وّوِ آًْا تا اػتفادُ اص سٍٍؽ ؿیاسصًًی ٍ يا ٍسق پ ؿاًًی، همذاس دلخ اّّی پَدس رسات تمَيت و ذُ دس هطل اًًدام فشآيٌٌذ لشاس هیگیشد ػپغِ تا اًدام فشآيٌٌذ واهپَصيت ػاصی اًدام ؿذُ اػت. دس و ايي پظ ّؾّا، تأثیش پاساهتشّّای فشآيٌٌذٍ اكطىّاویِ اغتـاؿی سٍٍی سيضػاختاس، اػتطِىام، ػختی هماٍهت ت ػايؾ هَسد تشسػی لشاس گشفت اػت. دس ّو هطالؼات تغییشات ػختی سا تا ت ختَخِ تتِ ساتطساتطِ تیي اذاصُ داًداًِ ٍ خَاف هىاًًیىی تطاتك آى تا ساتط ّال-پر هشتثط داًؼتِ اًذ. تغیِیشاتٍ اذاصُ داً دس فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی و ت ػٌ َاى يه فشآيٌٌِذ تِغییش ؿىل پلاػتیه ؿذيذ ؿٌ اخت هی ؿَد سا تا ت خ ت پذيذُ تثلَس دٍٍتاسُ ديٌٌاهیه تشسػی هی و ٌذ. ايي پذيذُ افضٍٍى تش دها همذاس تغییِش ؿىل، تؼیاس تطت تأثیش ا شطِِیاًشطِی زیذى هیِ تٍاؿذ. تا ت خ ايي و اًًشطیٍ ًمق زیذى هٌٌیضين دس كفط لغضؽ اكلی تؼیاس پايیي دس تمی كفطات لغضؽ تؼیاس تالاػت ،تشسػی پاساهتشّّای فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی سٍٍی سيضػاختاس ضشٍٍسی ت ًظش هیسػذ. ّنزٌیي، تاوٌ َى هطالؼهطالؼِ دلیمی سٍٍیِ پاساهتشّای ايي فشآيٌٌذ سٍٍی تَصيغ رسات اًًدام گشفت اػت. دس ايي پظ ّؾ ّذف تأثیش ػشػت زشخؾ، تؼذاد پاٍع طشاضی اتضاس سٍٍیِ سيضػاختاس، تَصيغ رسات تغیٍیشات ػختی هٌ طم اغتـاؿی هی تاؿذ .

مواد و روشها
دساييٍ پظ ّؾ اص ٍسق آلیاط AZ31 ت ضخاهت 10 هیلیوتش اًَرسات آل هیٌٌاِ )آلفا( تا اًذاصُ رِسات 40 تا 50 اًَهتش ت ػٌ َاى هََاد اٍ لی اػتفادُ ؿذ. لطؼاتی تا اتؼاد 7×10 ػِاًًتی هتش اص ايي ٍسق تشيذتشيذُ ؿذ و طَل ٍسق دس ساػتای َسد تَد. اتضاسّّای هَسد اػتفادُ تشای فشآيٌٌذ اكطىاویً اغتـاؿی، اص خٌٌغ فَلاد گشمِ واس H13 پغ اص تشاؿىاسیٍ ػولیات ضشاستیِ ػختی آى ت HRC50 سػیذ. دسايي پظ ّؾ هـات هماٍل لثلی] 8[، اص ػػِ ًَعَع اتضاس تا پیي سصٍسصٍُ داس، تذٍٍى سصٍسصٍُ ؿیاسداس اػتفادُ ؿذ.
پغ اص ايداد ؿیاسی ت ػوك 5 هیلی هتش افضٍٍدى پَدس ت ايي ؿیاس، فشِآيٌٌذ اكطىاویٍ اغتـٍاؿی تا ػشػتِ ّای زشخؾ 800، 1000، 1200 1400 دٍٍس دس دلیم ػشػت پیـشٍ ی 45 هیلی هتش تش دلیمدلیمِ اًًدام ؿذ. تشای ّش ػشػت ػػِ ضالت دٍ پاػپاػِ، ػػِ پاػپاػِ ٍ ز اسپاػزْاسپاػِ اًًدام گشديذ. تغییشاتِ دها دس ضیيِ فشآيٌٌذ ت ػیل يه تشه وَپل َع K و دس صيش لطؼ لشاس گشفِت، ػٌ دیذُِ ؿذ .پغ اصً اًًدام فشٍآيٌٌذ اكطىاویِ اغتـاؿی، اص ّش وًوًَِ هماطغ ػشضی ت ی سيضػاختاس ت كَست هیىش ػىَپیَ هاوشٍ ػىَپی هَسد تشسػی لشاس گشفت. تو ظَس تشسػیّّایٍ سيضػاختاسی تا هیىشٍ ػىَج َسی، وًوًَِ پغ اص پَلیؾ وشدى تا هطلَل پیىشال اذ گشديذ. ّنزٌیي، تشای وِ و ّا اص هٌ طم اغتـاؿی، آصهَى تفشق اؿؼ ايىّغ اًدَاًم گشديذ. تِشسػی تَصيغ رسات تا اػتِفادُ اص هیىش ػىَج سٍٍتـی FESEM اًدام پزيشفت .تشای تشسػی تأثیش پاساهتشّای فشآيٌٌذ سٍٍیٍ تغییشات ػختیٍ، آصهَى هیىشهیىشٍػختیٍػختی دس ػطِص همِطغ سٍی خطی هَاصی دس ػوك 2 هیلی هتشی اص لث وًوًَِ، تا فاكل ّای 1 هیلی هتش اًًدام ؿذ.

نتایج و بحث
تأثیش دهای فشآيٌٌذ سٍٍی سيضػاخِتاس
وَداس تغییشات دهای هٌ طم اغتـاؿی تشای اتضاس سصٍ داس دس ؿىل 1 ديذُ هی ؿَد. ّواى گ و دس ايي ؿىلُ هـاّ ذُ هیؿَد، دهای هٌ طم اغتـاؿًَیِ دِس ضیي فشآيٌٌذ دس هطذ دُ 300 تا 450 دسخدسخِ ػاًًتی گشاد هیتاؿذ. لشاس گشفتي دس ايي هطذٍ دُ دهايی دس همال ّای ديگش ّن هَسد اؿاسُ لشاس گشفت اػت] 7[. ّنزٌیي، تا افضايؾ ػشػتِ زشخؾ، ت دلیلِ تواع تیـتش اتضاسِ تا هَاد، دهای هٌ طم اغتـاؿی تیـتشِ هیؿَد. ّواى گ و دس ؿىل 1 ديذ هیؿَد، دس وّوِ ضالتّا دهای هٌَ طًم پیـیيِ1 تیؾتش اِصُ دهای پؼیي اػت. تالاتش تَدى دهای هٌ طم پیـیي ت دلیل وؼ تَدىِ ػشػت خطی ػشػت اًتمالی اتضاس هیتاؿذّ. دسَ تید ػشػت ًؼثی تشٍخَسد هَاد تا اتضاس دس لؼوت پیـیًي تیؾٍتش هی تاؿذ. ّنزٌیي، تا افضايؾِ ػشػت زشخؾ ،افضٍى تش افضايؾ دها، هـا ذُ ؿذ و اختلاف دهای پؼیي پیـیي ونتش هیؿَد. ايي ضالت تتِ دلیل واّّؾ ضشية اكطىان تا افضايؾ دهای هَاد هی تاؿذ. ت تیاى ديگش تا افضايؾ دها، ت دلیلِ واّؾ اكطىان، افضايؾ تیؾتش دها دس هٌٌاطِمی و تواع تیؾتشی تا هَاد داسًًذ، هطذٍدهطذٍد هی ؿَد.
ّنزٌٌیي، ّواى گگًَِ ووِ دس ؿىل 1 ديذديذُ هیؿَد، تا افضايؾ ػشػت زشخؾ اتضاس،لطؼِ ت هذت ط لاًی تشی دس دهايی تیؾ اص يه دٍٍم دهای رٍٍبِ خَد لشاس هیگیشدِ .
صهاى لشاسگِیشی هاد دس دهايی تیؾ اص ايي دهِا، اص 60 ثاًی تشای وًوًَِ 800 دٍٍُس دس دلیم تا 100 ثای تشای وًوًَِ 1400 دٍٍس دس دلیم اذاصُ گیشی ؿذ. تا ت ختَخِ ت اييو
ًلف دهای رٍٍب هٌٌِیضين ضذٍٍد 193 دسخ ػاًًِتیگشاِد هی تاؿذ،ط لاًی تَدى صهاى لشاسگیشی دس تالایِ دهای تثلَس د تاسدٍتاسُ ت ػثة افضايؾ ػشػت زشخؾ هَخة هی ؿَد و اضتوال سؿذ داً دس و افضايؾ ياتذ.
18882302687493

دس فشآيٌٌذ اكِطىاًویًَ اغتـاؿی، زشخِؾ اتِضاس هََخة ػیلاى هَاد دس اطشاف پیي هی گشدد. ت گ هـخق افضايؾ ػشػت زشخؾ اتضاس، ػیلاى هَاد ساَ اطشاف پیي افضايؾ هی دّذ. افضٍٍىٍ تش ايي، تا افضايؾ ػشػت زشخؾِ اتضاس، زَى ضشاست سٍٍدی تالا هی سٍٍد، دهای هٌ طم اكطىاوی اغتـاؿی افضايؾ هی ياتذ ايي ت هؼٌٌی واّّؾ اػتطىام تؼلین هادُ اػت. ايي ػاهلٍ ًیض ت ػیلاى تیؾتش هادُ ووه هی وٌٌذ. تا يه تمشية هی تَاى گفت وِ هیاًًگیي ػشػت ضشوت هَاد ((Rm دس اطشاف پیي ضذٍٍد ًلف ػشػت زشخؾ اتضاس هیتاؿذ. دس ايي ضالت ًشظ وشًؾ هَاد έ ضیي فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی تتِ كَست:  RmL2r هیتاؿذ] 1[؛ ووِ r ٍ L ؿؼاع ٍ
ػوك هٌ طمهٌطمِ ای اػت و تِتِ كَِست ديٌٌاهیه دزاٍس تثلَس دٍ تاسُ ؿذُ اػت. تا ت خ ت اتؼاد پیي، ؿؼاع ػوك هٌِ طم تثلَس دٍ تاسُ يافت دس لؼوت اكطىاوی اغِتـاؿی ت همِذاس 5/3 6 هیلیِ هتش هیتاؿذ. دس تیدًتیدِ، تشای ػشػتِ ّا زشخؾ800، 1000، 1200 1400 دٍٍس دس دلیم) 3/13، 6/16، 20 ٍ 3/23 دٍٍس دس ثاًیٍثاًیِ( ًشظ وشًؾ هَاد تتِ تشتیة تشاتش 4/24، 5/30، 6/36 8/42 )-s( هی تاؿذ.
تشای هطاػث اذاصُ داً تثلَس د تاس يافتيافتِ دس هٌ طمهٌطمِ اكطىاوی اغتـِاؿی هیتَاى اص ساتط صًًش- َّلواىَلواى] 9[ Z exp

RTQ  اػتفاداػتفادُ وشد ووِ دس ايي ساتطساتطِ Z

هتغیش صًًش- َّلواىَلواى ،Q یشًٍیشٍ هطشوهطشوِ فَر راتی )تشای هٌٌیضين ضذٍٍد 135 ویل طٍٍل تش هَل اػت(،R ثاتت گاصّا T دهای اًًدام فشآيٌٌذ هَی تاؿذ] 9[.تا ت ختَخِ ػیىل دهايیٍ اًذاصُ گیشی ؿذُ هی تَاى هتغییش صًًش- َلواى سا تا داؿتي اًًذاصُ دٍاً هاد هطاػث وَد. دس خّذٍٍل 1، دها، ًشظ وشًؾ هتغیش صًًش-َّلواىَلوِاىً هطاػثِ ؿذُ هیاًگیي اذاصاًذاصُ داً اًذاصُ گِیشٍی ؿذُ تا اػتفادُ اص هیىش ػىَج َسی تِ طَس خلاك آ سدُ ؿذُ اػت.

اذاصُ داًداًِ ا لیاٍلیِ هادُ 70 هیىشٍٍى تَد. واّّؾ ؿذيذ اذاصاًذاصُ داً پغ اص فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی دس خِذٍٍل 1 ديذديذُ هیِِؿَد. تٍا اػتفادُ اص خذٍٍل 1هی تَاى ساتطِ تیي اذاص
داً هتغیش صًش- َلواىَّلواى ت كَستُ
Lnd 7.7 0.22LnZ تذػت آٍٍسد. ايي ساٍتط
ؿثاّّت صيادی تتِ ساتطساتطِ تذػت آهذآهذُ اص اوؼتشٍطىِ
آلیاطLnd 60.17LnZ AZ31 داسد ]1[. فشآيٌٌذ اكطىاوی اغتـاؿی دس تؼیاسی اص همالِ ّا تتِ كَست اوؼتِشٍٍطى دسخا تَكیفِ ؿذُ اػت. تـات ايي ددٍ سٍٍؽ تا ت خ ت ًضديىی دٍ ساتط تالا لاتل هلاضظِ اػت.
تلاٍيش هاوش ػىَپی همطغ ػشضی و ّای اكِطىاوی اغتـاؿی ؿذُ تا اتضاس سصٍ داس دس ػًشَػًت زشخؾّّای 800، 1000 ٍ 1200 دٍٍس دس دلیم دس تؼذاد پاع ّای گ اگگًَاگَىَى دس ؿىل 2 ديذديذُ هی ؿَد .

ؿىل 1- تغییشات دهايی ضیي فشآيٌذ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػِت زشخؾ800، 1000 ، 1200 ٍ 1400 دٍٍس دس دلیم .
ّواىگ و ديذُ هی ؿَد، دس ػشػت زِشخؾ پايیي ،لشاسگیشَیًِ رِسات تمَيت و ذُوٌٌذُ دس هٌ طم اكطىاوی اغتـاؿی ت گ يىٌ َاخت ًیؼت تا افضايؾ ػشػت زشخؾ، ّوِگيَ ؿًِذى ػاختاس ت ثَد يافٍت اػت.
ّنچٌیي، ثب افصایص تعداد پبسّب اش دٍپبس ث چْْبزپبس، تَشیعِ ذزات ثْ جَد هییبثد. ثب ایي زٍ ًد دِز ثْتسیي حبلت ک اًًجبم چْْبز پبس فسآیٌٌد دز سسعت چسخص 1211دٍ ز دز دقیقدقیقِ ثْتسیي تَشیع ذزات دیددیدُ هیضَد. ث جَد یکٌ َاخت ضِدى قسازگیسی ذزات تقَیت ک دُ دز سسعتّبی ثبلا ث دلیل ثبلا زفتي سیلاى هَاد ثب افٌصایص سسعت چسخص هِی ثبضد .
دز ضکل 3 سطح هقطع وًوًَِ ّبی اصطکبکی اغتطبضی
ثب استفبدُ اش اثصاز ثدٍٍى زًشٍزشٍُ ًوبیص داددادُ ضدضدُ است .
ّوبىگگًَِ ک دز ایي ضکِل هطبّ دُ هیضَد، تَشیع هٌٌبسجیَ اش ذِزات دز هٌ طق اصطکبکی اغتطبضی جَد ًدازد ٍ سیلاى پبییي هَاد، هَجت ایجبد تسک ّبیی دز ایي هٌ طق ضدُ است. پبییِي ثَدى سیلاى هَاد ایجبد حفساتِ دز سِطح هقطع وًِوًَِ اصطکبکی اغتطبضیٍ ثب اثصاز س
خذٍٍل 1- اًذاصُ دًاً ٍ دهای اًذاصاًذاصُ گیشی ؿذُ وشاُّوشاُ تا ًشظضیبزُ ًیص دز ضکل 4 دیدُ هی ضَد. ث دلیل حفسُ داز ثَدى وًِوًَِ ّبی اصطکبکی اغتطبضی ضدُ ثِب دٍ اثصاز ثدٍٍى زشٍ س ضیبزُ اش ثسزسیّ ّبی ثیصتس ایي و ّب خَددازی ضُدٍ.
وشًًؾ پاساهتشصًًش- َّلواىَلواى هطاػثِ ؿذؿذُ دًس ّش ػشػت زشخؾ.
(K)دهب ًسخ کسًًص (1-(s اًداشُ داًداًِ(µm) پبزاهتس شًًس-ّلوبى(1-(s
800rpm 604 24/43 2/8 1/16×1013
1000rpm 640 30/54 3/1 3/12×1012
1200rpm 663 36/65 4/2 1/58×1012
1400rpm 690 42/76 5/2 6/9×1011

ؿىل 2- ػطص همطغ وًوًَِ ّای اكطىاوی اغتـاؿی ؿذؿذُ.

ؿىل 3- وًوًَِ ّای تَلیذ ؿذُ تا اتضاس تذٍٍى سصٍسصٍُ: الف- 800 دٍٍس دس دلیمدلیمِ ب-1000 دٍٍس دس دلیمدلیمِ ج-1200 دٍٍس دس دلیمدلیمِ.

1771777-1635748

ؿىل 4- و ّای دٍ پاػ تَلیذ ؿذؿذُ تا اتضاس ؿیاسداس: الف- 1000 دٍٍس دس دلیم ب-1200 دٍٍس دس دلیم .
دس ؿىل 5 لاي ّایًَ پیاصی ؿىلِ ايداد ؿذُ دس و اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دًِس دلیم پِغ اص اًداٍم دٍ پاعِ هـا ذُ هِی ؿَد. لاي ّا ؿاهل يه لاي سيضداً يه لاي دسؿت داً هی تاؿذ. دس تلَيش هیىش ػىَج الىتش ًی ًیض خَد ثَد رسات دس لاي ّای گ اگَى ديذُ هی ؿَد. ّنزٌیيٍ، دس ؿىل 6 تِلَيش هیَىش ػىٍَج الىتشٍ ًی هشص تیي هٌاطك اغتـاؿی ٍ هتأِثش اص ضشاست تغییش ؿىل سا ًـاى هیدّّذ. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل هـا ذُ هی ؿَد، اذاصُ داً دس هٌ طمَهٌطمِ هتأثش اص ضشاست ٍ تغییش ؿىل تؼِیاس دسؿت تش اص ه طم اغتـاؿی هی تاؿذٍ. واّؾ اًذاصُ دٍاً دس هٌ طم اغتـاؿیِ ؿذ دس اثِش تثلَس د تاسُ ديٌٌاهیه ّنزٌیي، خلََگیشی اص سؿُذ داً ت ػیل رسات تمَيت و ذُ هیتاؿذ. ايي دس ضالی اػت وِ رساتِ تِمَيت وٍ ذُ ّوگی ت كَست خذاگاً دس صهیٌ لشِاس گشفت اًذ خ ؿ ّايی اِص ايي رسات خَد داسد. دِس ؿىل7 لشاسگیشی رسات تمَِيت و ذُ دِس هشصداً ّا ديذ هیؿَد. ّنزٌیي، هلاضظ هی ؿٌَد و تا خَد ػشػتُ زشخؾ تالا، تاص ّن هٌٌاطك تدوؼی رسات خَد داسد.
دس ؿىل ّای 8 تا10 تلِاٍٍيش ػطص همطغ وًوًَِ ّایٍ اكطىاوی اغتـاؿی زْْاس پاػ تا ػشػت زشخؾً 800 1400 دٍٍس دس دلیمِدلیمِ و د پاػ تا ػشِػت زشخؾ
1400 دٍٍس دس دلیم دٍيذًُ هًِی ؿٍَد. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل ديذُ هی ؿَِد، تَصيغ رسات تا افضايؾ ػِشػتِ زشخؾِ اتضاس تْ ثَد يافت اػت. ّنزٌٌیي، ّواى گ و دسِ وًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت 1400 دٍٍسَ دس دلیم ديَذًُ هیؿَد، تا افضايؾ تؼذاد پاع اص دٍ ت زِْْاس پاع، تَصيغ رسات ت ثَد هیياتذ. تَصيغ رسات دس وًِوًَِ ّای گ اگگًَاگَىَى تا اػتفادُ اص اييگ تلِاٍٍيش تا اػتفادُ اص ًشم افِضاس پشدِاصؽِ تلَيش هَسد هطاَػًِث لشاس گشٍفت )ؿىل 11(. ّواىگگًَِ و دس ايي ؿىل هـا ذ هی ؿَد، تا افضِايؾ ػشػت زشخؾِ اتضاس، هیاًًگیي اًذاصُ رُسات واّّؾ يافت اػت. ايي ضالت ت دلیل ؿىؼتِ ؿذى رسات تدوغ يافتيافتِ هی تاؿذ.

پراش پرتو ایکس
دِز ضکل12 ًتبیجٍ ثدست آهدُ اش پساش اضع ایکس و ّبی گ بگگًَبگَىَى ّنچٌٌیي، الگَی پساش هِِسجع دز ضکَلً 12)ش( هطبّ دُ هی ضَد. صفح T، صفح هقطع عسضی وًِوًَِ صفحِصفحِ W، صفحِ هقطع طَلی و )ّن ازش صفحً ًَزدَزٍد و ا لیاٍلیِ( هی ثبضد. ًسجت ضدًتَ پِیک ّب ثسای و هٌٌیصیًوَیً پَدزی دز ضکل 12)( دید هی ضَد .
2143060262832

ثس اسًبسًَِ ایي ضکل ثیصتسیي ضدتٍ پیُک ثسای صفحِ1011 ث دُ ٍ پس اش آى صفحِ ّبی0002 ٍ 1010 ث تستیت ثیصٍتسیيِ ضدت زا دازًًد. ایي دز حبلی است کِکِ دز وًوًَِ ا لی ک ًَزدَزد ضدُ است، دز هقطع طَلیِ، صفحِ0002 ثیصتسیي ضدت زا دازد د صفح دیگس ذکس ضد دز قجل دازای ضدت ثسیبز جٍصییٍ ستٌٌدّستٌد. ّنچٌیي، دز هقطع عسضی وّوِ وًوًَِ ّب ثب افصایص تعداد پبس اش دٍ ثثِ چْْبز پبس، پیک صفحصفحِ اصلی لغصش 0002تطدید ضد است. افصِایص ضدت پیک 0002 ثب افصایص تعٍداد پبسُ هیت اًًد ث دلیل افصایص تغییس ضکل پلاستیک جْت گیسی تسجیحی ثیصتس صفحبت دز زاستبی صفحصفحِ لغصش اصلی یعٌٌی0002 ثبضد .

ؿىل 5- لايِ ّای پیاصی ؿىل ايداد ؿذُ دس وًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیمدلیمِ پغ اص دٍپاع.

ؿىل 6- تلَيش هیىشٍ ػىَج الىتشٍ ًی هشص تیي هٌٌاطك اغتـاؿی هتأثش اِص ضشاست تغییش ؿىل دس ًوًَِ اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیم پغ اص دٍٍٍپاع.

ؿىل 7- داًداًِ تٌٌذی هٌ طمهٌطمِ اغتـاؿی ٍ خَد خ ؿِ ّای رسات دس و اكطىاوی اغتـاؿی تا ػشػت زشخؾ 1200 دٍٍس دس دلیم پغ اص دًٍپَاًعِ.

ؿىل 8- تَصيغ رسات دس وًوًَِ زْ اسپاػزْاسپاػِ تا ػشػت زشخؾ 800 دٍٍس دس دلیمدلیمِ.

ؿىل 9- تَصيغ رسات دس وًوًَِ زْ اسپاػزْاسپاػِ تا ػشػت زشخؾ 1400 دٍٍس دس دلیمدلیمِ

ؿىل 10- تَصيغ رسات دس وًوًَِ د پاػدٍپاػِ تا ػشػت زشخؾ 1400 دٍٍس دس دلیمِ

ؿىل 11- تَصيغ رسات دس وًوًَِ ّای گ اگگًَاگَىَى
)
الف

)
ة

)
ج

)
ُ

)
د

)
ش

)

الف

)

ة

)

جقیمت: تومان


پاسخ دهید