بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردي تجمعی با کاربردز نانوذرات 3 Al2Oو B4C
حسین اکبري بنی*1،محمود برهانی2، محمد سمیعی1، محمدعلی زارع3، احسان برهانی4

چکیده
در این پژوهش کامپوزیت زمینه آلومینیومی با نانو ذرات تقویت کننده 3Al2O و B4C به وسیله روش اتصال نوردي تجمعی ساخته شد و اثر نانو ذرات تقویت کننده روي خواص مکانیکی و ریز ساختاري آن مورد بررسی قرار گرفت. براي ارزیابی ساختاري و ریزساختاري کامپوزیت تولید شده از پراش پرتو X و میکروسکوپ الکترونی عبوري استفاده شد. خواص مکانیکی نمونه ها به وسیله آزمون هاي سختی و کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سیکلهاي ARB استحکام کششی و میکروسختی کامپوزیتها افزایش مییابد. نتایج نشان داد که در مقایسه با آلومینیوم خالص ARB شده (بدون ذرات تقویت کننده) حضور نانو ذرات باعث افزایش استحکام کامپوزیتها می شود.

واژه هاي کلیدي: اتصال نوردي تجمعی، کامپوزیتهاي زمینه فلزي، خواص مکانیکی.

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز.
دانشیار بخش فیزیک، دانشگاه یزد.
مربی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
[email protected] :نویسنده مسئول مقاله -*
پیشگفتار
[6, 5]. در این پژوهش براي ساخت کامپوزیت از ورقهاي کامپوزیتهاي زمینه آلومینیومی به وسیله روشهاي آلومینیوم تجاري1050 با طول200 ، عرض30 و ضخامت گوناگونی تولید می شوند که هر کدام از این روشها 4/0 میلیمتر به عنوان زمینه استفاده شد که ترکیب داراي مزایا و معایبی هستند. از جمله این روشها شیمیایی این ورقها در جدول 1 نشان داده شده است.
میتوان روشهاي حالت جامد مثل متالورژي پودر [7]
جدول 1- ترکیب شیمیایی ورقهاي بکار رفته در فرآیند ARB.
آلیاژهاي آلومینیوم به علت دارا بودن وزن سبک داراي کاربردهاي متعددي در صنایع گوناگون از جمله هوافضا و صنایع دریایی میباشند [1]. از سوي دیگر، کاربرد آلیاژهاي آلومینیوم به علت پایین بودن استحکام و مدول الاستیک در مواردي که استحکام بالا لازم است، محدود میباشد [1]. به همین دلیل، تلاش هاي زیادي جهت افزایش استحکام آلیاژهاي آلومینیوم انجام شده است. یکی از روشهاي افزایش استحکام آلیاژهاي آلومینیوم کامپوزیت سازي می باشد. بتازگی پژوهشگران با ساخت کامپوزیتهاي زمینه آلومینیومی با استفاده از ذرات تقویت کننده توانسته اند استحکام، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی آلیاژهاي آلومینیوم را افزایش داده و لذا، موفق به توسعه کاربرد آلیاژهاي آلومینیوم در صنایع گوناگون همچون خودرو سازي، هواپیما سازي، انتقال برق و کاربردهاي مهندسی شده اند[1]. تاثیر ذرات اضافه شونده درخواص کامپوزیت به پارامترهایی گوناگون از جمله نوع ذره، اندازه، شکل و نحوه توزیع ذرات بستگی دارد [2, 3] .این ذرات افزون بر اینکه باعث افزایش استحکام میشوند، باعث تغییر خواص فیزیکی زمینه نیز می شوند. براي مثال، برخی از آنها روي رسانایی الکتریکی و حرارتی زمینه تاثیر می گذارند[4]. ذرات تقویت کننده گوناگونی در ساخت کامپوزیتهاي زمینه آلومینیومی استفاده شده اند که هر کدام خواصی ویژه را به کامپوزیتهاي زمینه آلومینیومی میدهد. براي مثال، ذرات اکسید آلومینیوم باعث افزایش استحکام و ذرات کاربید بور باعث افزایش سختی و جذب نوترون میشوند
و روشهاي حالت مذاب مثل ریخته گري [8, 9] را نام برد. یکی از روشهاي حالت جامد تولید کامپوزیت هاي زمینه آلومینیومی که در سال 2008 میلادي به وسیله نویسندگان استفاده شد، روش اتصال نوردي تجمعی (ARB) می باشد [10-12]. فرایند اتصال نورد تجمعی اغلب در دماي اتاق انجام می شود و اساس کار آن تغییر شکل پلاستیک شدید است که نسبت به روشهاي دیگر تولید کامپوزیت داراي مزایاي زیر است: (1) توانایی تولید کامپوزیت نانو ساختار به وسیله این روش. (2) درصد تخلخل در کامپوزیت تولید شده با این روش کم است. (3) عدم تشکیل فازهاي بین فلزي در این روش به دلیل انجام فرایند در دماي اتاق[6].
استفاده از فرایند اتصال نورد تجمعی براي تولید کامپوزیت نیز داراي برخی معایب از جمله تجمع ذرات تقویت کننده در زمینه می باشد که البته راه کارهایی جهت رفع این عیب ارایه شده است. براي مثال، با افزایش شمار سیکلهاي فرایند میتوان توزیع بهتري از ذرات را داشت یا اینکه می توان از فرایند اتصال نوردي تجمعی متقاطع به جاي فرایند اتصال نورد تجمعی در تولید کامپوزیت استفاده کرد [6].
هدف از این پژوهش ساخت نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با استفاده از نانوذرات اکسید آلومینیوم وکاربید بور به وسیله فرایند اتصال نورد تجمعی و بررسی برخی خواص ساختاري، ریزساختاري و خواص مکانیکیآن میباشد.

عناصر آلیاژي Al Si Fe Cu Mg Zr Ti Cr Ni
درصد عناصر 99/344 0/1 0/43 0/09 0/02 0/008 0/005 0/0016 0/0014
روش پژوهش
همچنین، از مخلوط پودر3Al2O وB4C (هر یک به مقدار مساوي 2 درصد حجمی در میانگین اندازه 50 نانومتر) به عنوان تقویت کننده استفاده شد. ابتدا عملیات چربی زدایی ورقها به وسیله استون انجام شد و سپس سطح آنها به وسیله برس سیمی فولادي به قطر 90 میلیمتر و با سرعت چرخش 14متر در ثانیه برسکاري شد. براي تولیدکامپوزیت به روشاتصال نورديتجمعی 4 ورق آلومینیوم در حالی که در بین آنها پودر مخلوط شده 3Al2O وB4C پاشیده شده بود، روي هم قرار داده شد. سپس 2 طرف ورقها با سیم فولادي محکم بسته شد تا در حین عملیات نورد ورقها روي هم نلغزند. این مجموعه با یک کاهش ضخامت 66 درصدي در دماي اتاق نورد شد تا ورقها به وسیله جوش سرد متصل شوند. سپس از طول به 2 قسمت مساوي بریده شد و به مدت 1 ساعت در دماي 623 درجهکلوین مورد عملیات آنیل قرارگرفت. در مرحله بعدي ورقهاي نورد و آنیل شده پس از شست و شو در استون و برسکاري بدون هیچ پاشش پودر بین آنها روي هم قرار گرفتند و با یک تغییر ضخامت 50 درصدي نورد شدند. فرآیند نورد، مشابه با سیکل توضیح داده شده در بالا، یعنی با کاهش ضخامت 50 درصدي و بدون انجام هیچگونه آنیل به اندازه 9

شکل 1- الگوي پراش پرتو X نمونه کامپوزیت Al/Al2O3-B4C ساخته شده با کاربرد از فرآیند ARB پس از سیکل نهم.
همان گونه که مشاهده می شود، فاز اصلیAl و پایداري فاز درطول فرایند ARB دماي پایین فرآیند فازهاي جزئی دیگر 3Al2O و B4Cهستند. مشاهده است که در این دما نفوذ بین ذرات و زمینه با هم وجود میشود که در حین فرآیند اتصال نوردي تجمعی هیچ ندارد. البته، این نکته باید توجه شود که در طول فرآیند گونه ترکیبات بین فلزي تشکیل نشده است. علت این اتصال تجمع نوردي به دلیل تغییر فرم پلاستیک شدید و

سیکل تکرار شد (کرنش 2/7) تا کامپوزیت -3Al/Al2OB4C تولید شود. بررسی ساختاري کامپوزیت تولید شده به وسیله روش ARB به وسیله یک دستگاه تفرق اشعه X مدل Broker انجام شد. در این دستگاه از اشعه Cu
1Kα براي آنالیز فازي استفاده شد. این عملیات در دماي اتاق و با محدوده θ2 بین °20 تا °70 صورت گرفت. در این آنالیز اندازه گام و نرخ اسکن کردن به ترتیب °03/0 و 6 ثانیه بود. ریزساختار این نانوکامپوزیتها به وسیله دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوري با قدرت تفکیک بالا (30FEI, Tecanai G2 F ) و همچنین، سختی آنها به وسیله یک دستگاه میکروسختی سنج Wolpert
Wilson با اعمال نیروي 15 گرم به مدت 15 ثانیه اندازه گیري شد. استحکام این نمونه ها در سیکلهاي گوناگون به وسیله دستگاه کشش پس از آماده سازي نمونه ها در طول 5 و عرض 1سانتیمتر بررسی شد.

نتایج و بحث
بررسی آنالیز فازي و ریز ساختار
شکل 1 آنالیز XRD کامپوزیت تولید شده به روش اتصال نوردي تجمعی را پس از 9 سیکل نشان می دهد. اصطکاك بین غلطک نورد و ورقها و اختلاف بین ضریب هدایت حرارت بین زمینه و ذرات دماي کامپوزیت افزایش می یابد، اما این افزایش دما بسیار پایین است [13]. درصد فازهاي موجود در کامپوزیت تولید شده مقایسه گردید و مشاهده شد که مقدار فاز 3 Al2Oبیشتر از مقدار استفاده شده در پیش از فرایند اتصال نوردي تجمعی است. گزارش شده است که مقدار اضافی 3Al2O ناشی از اکسید شدن سطحی ورقهاي بکار رفته در طول فرایند اتصال نوردي تجمعی می باشد[13]. همچنین، گزارش شده است که با انجام عملیات شست و شو در

شکل 2- تصویرمیکروسکوپ الکترونی عبوري TEM و الگوي پراش SAD نمونه Al/Al2O3-B4C پس از سیکل نهم از فرآیند ARB.

استون و برسکاري پیش از هر سیکل تقریبا تمام آلودگیها و لایه اکسیدي از بین می روند[13]، اما چون تمایل به اکسید شدن در آلومینیوم در دماي اتاق بالاست، در فاصله بین شست و شو، برسکاري و نورد لایه اکسیدي تشکیل می شود. این ذرات اکسیدي در افزایش استحکام تاثیر دارند و به عنوان ذرات تقویت کننده در کامپوزیت رفتار می کنند[13].
شکل 2 تصویر TEM و مدل SAD کامپوزیت Al/Al2O3-B4C ساخته شده با روش ARB را روي صفحه به موازات نورد پس از سیکل 9 نشان می دهد.
همانگونه که مشاهده می شود دانه هاي هم محور فرا ریز در زمینه آلومینیم بوجود آمده است به گونه اي که میانگین اندازه دانه ها حدود 180 نانو متر می باشد.
تسوجی و همکارانش مکانیزم ریز شدن دانهها در فرایند ARB را تقسیم شدن دانه ها عنوان کردند[11]. در این مکانیزم دانه هاي درشت اولیه به واسطه تغییر فرم پلاستیک اعمالی به چند دانه کوچکتر تقسیم می شوند به این صورت که در سیکلهاي ابتدایی شمار زیادي مرزهاي با زاویه زیاد می شوند و در نتیجه، دانههاي فراریز در کل ساختار توسعه پیدا میکنند. ساختار نمونه پس از سیکل 9 شامل دانههاي فرا ریز به شکل کیک پهن میباشد که اگر از سطح به موازات نورد دیده شود، سطح مقطع این دانه ها به صورت تقریبا هم محور است و روي صفحه عرضی دانهها به صورت کشیده شده در جهت نورد مشاهده می شوند.

نابهجایی در ساختار بوجود می آید و با افزایش شمار خواص مکانیکی
سیکلها دانسیته نابهجایی ها افزایش می یابد و آنها جدول 2 تغییرات استحکام کششی کامپوزیت و دانههاي فرعی را بوجود می آورند. دانه هاي بوجود آمده آلومینیوم خالص تولید شده به روش ARB را بر حسب در این مرحله داراي مرزهایی با زاویه کم هستند. در تعداد سیکل هاي نورد نشان می دهد.
مراحل بعدي فرایند ARB مرزهاي زاویه کم تبدیل به

جدول 2- استحکام کششی آلومینیوم خالص ARB شده و نانو کامپوزیت Al/Al2O3-B4C.
تعداد سیکل استحکام کششی آلومینیوم خالص ARB شده
(MPa) Al/Al2O3-B4C (MPa)
0 50 –
1 102 155
2 118 183
3 127 197
4 136 210
5 147 229
6 156 246
7 171 260
8 174 265
9 175 269

دیده می شود که با افزایش تعداد سیکل ها استحکام کششی هر دو کامپوزیت و آلومینیم خالص افزایش مییابد و استحکام کششی نمونه کامپوزیتی و آلومینیوم خالص پس از 9 سیکل 269 و 165 مگاپاسکال میباشد. افزایش استحکام در فرایند ARB بر اساس دو مکانیزم است:
(1)کارسختی به وسیله نابهجایی: در سیکلهاي اولیه ARB علت افزایش استحکام، کار سختی می باشد. به بیان دیگر، کارسختی یا افزایش استحکام به وسیله نابهجاییها نقش اصلی را در استحکام دهی بازي می کند و دانه هاي فرعی در حد میکرون تولید شده و باعث استحکام دهی می شوند. (2) ریز شدن دانه: با افزایش تعداد سیکلهاي ARB نقش کار سختی در استحکام دهی کم شده و ریز شدن دانهها بر اساس مکانیزم هال- پچ باعث افزایش استحکام میشود. در واقع، با افزایش سیکلهاي ARB مرزدانههاي با زاویه کم به مرزهاي با زاویه زیاد تبدیل می شوند و یک ساختار ریز دانه بوجود می آید.
در کامپوزیت ساخته شده به روش ARB افزون بر مکانیزمهاي استحکام دهی که در بالا توضیح داده شد ،مکانیزمهاي دیگري نیز فعال میشوند، از جمله این مکانیزمها مکانیزم اوروان میباشد. در کامپوزیتهایی که شامل ذرات تقویت کننده با اندازه کمتر از یک میکرون باشند، مکانیزم اوروان یکی از مکانیزمهاي مهم جهت افزایش استحکام بشمار می آید[2]. در این مکانیزم، اساس استحکام بخشی به وسیله ذرات، ایجاد یک فضاي بسته و جلوگیري از حرکت نابهجایی است که در نهایت، منجر به تولید نابهجایی میشود. در این مکانیزم نابهجاییهاي موجود در نمونه با اعمال تنش شروع به حرکت می کنند و با فضاي بسته سخت ایجاد شده به وسیله ذرات نانو برخورد می کنند وگیر می افتند. با افزایش تنش اعمالی نابهجایی ها به سختی از این فضاي بسته عبور می کنند و در اطراف ذرات حلقه هاي نابهجایی تولید می شود. هرچه فاصله ذرات کمتر باشد، حرکت نابهجایی سختتر است و تنش زیادتري لازم است تا نابهجایی از فضاي بین دو ذره عبور کند. در فرایند ARB با افزایش تعداد سیکلها ذرات به صورت یکنواخت توزیع می شوند که این توزیع یکنواخت باعث کاهش فاصله ذرات می شود. این توزیع یکنواخت ذرات را می توان در تصویر TEM گرفته شده از کامپوزیتAl/Al2O3- B4C نورد شده پس از 9 سیکل مشاهده کرد (شکل2).
از سوي دیگر، به دلیل نبود تطابق هدایت حرارتی در فصل مشترك ذرات و زمینه در حین فرایند اتصال نوردي تجمعی تنش حرارتی بوجود می آید که این تنش حرارتی باعث افزایش چگالی نابهجایی در اطرف ذرات شده [14] و باعث افزایش استحکام در کامپوزیت میشود.
اختلاف قابل توجهی که بین استحکام کامپوزیت و Al خالص ARB شده وجود دارد و در جدول 2 قابل مشاهده است ناشی از وجود ذرات تقویت کننده در کامپوزیت و فعال کردن مکانیزمهاي استحکام دهی در آن است. توجه به این نکته ضروري است که یکی از پارامترهاي مهم و تاثیر گذار بر خواص کامپوزیتها چگونگی توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه میباشد.

شکل 3- تغییرات میکروسختی کامپوزیت Al/Al2O3-B4C و Al خالص ARB شده برحسب تعداد سیکل فرآیند ARB همچنین، سختی آلومینیم آنیل شده نیز از این شکل سختی می شوند. عامل دیگري که باعث افزایش سختی قابل مشاهده است. همان گونه که دیده میشود می شود ، حضور لایه اکسیدي تشکیل شده پیش از فرآیند

توزیع یکنواخت ذرات در زمینه باعث افزایش برخی از خواص از جمله خواص مکانیکی می شود. گزارش شده که درصورت توزیع نا یکنواخت ذرات در زمینه افزون بر اینکه خواص مکانیکی را افزایش نمی دهد، حتی در مواردي آنها را کاهش میدهد [15].
تغییرات میکرو سختی کامپوزیت Al/ Al2O3-B4C و آلومینیوم خالص ساخته شده با فرآیند اتصال نوردي تجمعی بر حسب تعداد سیکل هاي نورد در شکل3 نشان داده شده است.
Al/ Al2O3- B4Cو Al خالص ساخته شده به روش فرایند اتصال نوردي تجمعی در سیکلهاي اولیه تا سیکل دوم تقریبا کم است، ولی با افزایش تعداد سیکلها این اختلاف افزایش مییابد. این اختلاف ناشی از آن است که سختی از سطح نمونه گرفته شده است و از آنجایی که در سیکل هاي اولیه ذرات تقویت کننده هنوز در زمینه به گونه کامل پخش نشده اند، ذرات بر عدد سختی تاثیر ندارند، ولی در سیکل هاي بعدي ذرات پخش شده باعث افزایش سختی کامپوزیت میشوند. پس از 9 سیکل سختی کامپوزیت و Al خالص نورد شده به ترتیب 92 و 76 ویکرز است. در حین فرایند اتصال نوردي تجمعی وجود ناسازگاري کرنش در فصل مشترك آلومینیوم- ذرات تقویت کننده باعث ایجاد نابهجایی در آن فصل مشترك میشود که این نابهجایی ها باعث افزایش استحکام و ARB و شکست آن در حین فرآیند و معرفی ذرات اکسید آلومینیوم به داخل زمینه آلومینیوم است[16و13]. این ذرات نابهجاییها را افزایش داده و باعث کاهش اندازه دانه میشوند و دیده شده است که سختی بوجود آمده در آلومینیوم ARB شده از روشهاي دیگر که مقدار کرنش مساوي به قطعه اعمال میکند، بیشتر است که این موضوع به حضور ذرات اکسید آلومینیوم نسبت داده شده است. نکته قابل توجه در این شکل تشابه روند افزایش سختی در هر دو نمونه کامپوزیتی و آلومینیوم خالص می باشد. همان گونه که مشاهده می شود سرعت افزایش سختی در سیکلهاي اولیه در هر دو نمونه نسبت به سیکلهاي پایانی زیادتر است که این مختص فرآیند ARB است و به وسیله پژوهشگران دیگر نیز گزارش شده است. علت این افزایش زیاد در سیکل نخست کارسختی شدید ناشی از ایجاد دانسیته زیاد نابهجایی ها می باشد. در ادامه، در سیکلهاي میانی شدت افزایش سختی کم می شود و در سیکلهاي نهایی به یک حالت تقریبا ثابت می رسد که دلیل آن به ترتیب کاهش کار سختی و کاهش دانسیته نابهجایی ها به علت واکنش آنها با هم در اثر بازیابی دینامیکی می باشد[16].

نتیجه گیري
کامپوزیت زمینه آلومینیومی با ذرات تقویت کننده 3Al2O و B4Cبا کاربرد فرآیند اتصال تجمعی نوردي با موفقیت تولید شد و ساختار و خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
هیچ اثري از فازهاي بین فلزي در کامپوزیت تولید شده پس از 9 سیکل دیده نشد.
ریز ساختار کامپوزیت تولید شده شامل زمینه با اندازه دانه هاي فرا ریز و ذرات تقویت کننده نانو بود.
استحکام کامپوزیت تقویت شده پس از 9 سیکل نورد
269 مگاپاسگال بدست آمد که 5/1برابر استحکام Al خالص نوردشده پس از 9 سیکل بود.
با افزایش تعداد سیکلهاي نورد سختی هر دو نمونه کامپوزیتی و آلومینیوم خالص ARB شده افزایش یافت.
سختی نمونه کامپوزیتی از آلومینیوم خالص ARB شده بیشتر بود به گونهاي که در سیکل نهایی سختی کامپوزیت 3/1 برابر آلومینیوم خالص ARB شده بود.

and Engineering: A, Vol. 527, pp. 38573863, 2010.
M. Alizadeh, “Processing of Al/B4C Composites by Cross-Roll Accumulative Roll Bonding,” Materials Letters, Vol. 64, pp. 2641-2643, 2010. 7- T. Srivatsan, I. Ibrahim, F. Mohamed ,
and E. Lavernia, “Processing techniques for Particulate-Reinforced Metal Aluminium Matrix Composites,” Journal of Materials Science, Vol. 26, pp. 59655978, 1991.
H. S. Lee, J. S. Yeo, S. H. Hong, D. J. Yoon, and K. H. Na, “The Fabrication Process and Mechanical Properties of SiCp/Al–Si Metal Matrix Composites for Automobile Air-Conditioner Compressor Pistons,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 113, pp. 202-208, 2001.
G. Ganesan, K. Raghukandan, R. Karthikeyan, and B. Pai, “Development of Processing Maps for 6061 Al/15% SiCp Composite Material,” Materials Science and Engineering: A, Vol. 369, pp. 230-235, 2004.
N. Tsuji, Y. Saito, H. Utsunomiya, and S. Tanigawa, “Ultra-fine Grained Bulk
Steel Produced by Accumulative RollRefrences
M. R. Rezaei, M. R. Toroghinejad, and F. Ashrafizadeh, “Effects of ARB and Ageing Processes on Mechanical Properties and Microstructure of 6061 Aluminum Alloy,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, pp. 1184-1190, 2011.
C. W .Schmidt, C. Knieke, V. Maier, H.
W. Höppel, W. Peukert, and M. Goken,”Accelerated Grain Refinement
During Accumulative Roll Bonding by Nanoparticle Reinforcement,” Scripta Materialia, Vol. 64, pp. 245-248, 2011.
Y.-y. Peng, Z.-m. Yin, B. Nie, and L .
Zhong, “Effect of Minor Sc and Zr on Superplasticity of Al-Mg-Mn Alloys,” Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 17, pp. 744-750, 2007.
C. Liu, Q. Wang, Y. Jia, B. Zhang, R. Jing,and M. Ma, “Effect of W Particles on the Properties of Accumulatively RollBonded Al/W Composites,” Materials Science and Engineering: A, 2012.
R. Jamaati, M. R. Toroghinejad, and A. Najafizadeh, “Application of Anodizing and CAR Processes for Manufacturing Al/Al2O3 Composite,” Materials Science 14- Z. Zhang and D. Chen, “Consideration of Orowan Strengthening Effect in Particulate-Reinforced Metal Matrix Nanocomposites: A Model for Predicting Their Yield Strength,” Scripta Materialia, Vol. 54, pp. 1321-1326, 2006.
Z. Zhang and D. Chen, “Contribution of Orowan Strengthening Effect in Particulate-Reinforced Metal Matrix Nanocomposites,” Materials Science and Engineering: A, Vol. 483, pp. 148-152, 2008.
M. Alizadeh, M. H. Paydar, and F. Sharifian Jazi, “Structural Evaluation and Mechanical Properties of Nanostructured Al/B4C Composite Fabricated by ARB
Process,” Composites Part B: Engineering, Vol. 44, pp. 339-343, 2013.

Bonding (ARB) Process,” Scripta
Materialia, Vol. 40, pp. 795-800, 1999.
Y. Saito, H. Utsunomiya, N. Tsuji, and T. Sakai, “Novel Ultra-High Straining Process for Bulk Materials—Development of the Accumulative Roll-Bonding (ARB) Process “,Acta Materialia, Vol. 47, pp.
579-583, 1999.
Y. Saito, N. Tsuji, H. Utsunomiya, T. Sakai, and R. G. Hong, “Ultra-Fine Grained Bulk Aluminum Produced by Accumulative Roll-Bonding (ARB) Process,” Scripta Materialia, Vol. 39, pp. 1221-1227, 1998.
R. Jamaati, M. R. Toroghinejad, J. Dutkiewicz, and J. A. Szpunar,
“Investigation of Nanostructured Al/Al2O3 Composite Produced by Accumulative Roll Bonding Process,” Materials &
Design, Vol. 35, pp. 37-42, 2012.قیمت: تومان


پاسخ دهید