هَادتْار
تولیذ ماده ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوررات 3Al2O به روش ریختهگری گردابی و بررسی
تأثیر فراینذ نورد سرد بعذی بر ریسساختار و خواص مکانیکی آن فیؼٝ٘فیؼٝ ػادات ذلٗ *، حٔحٕذٕذ ضیٙ أضیٙا٘ی٘ی
چکیذه
دس تحمیمات ا٘جاْ شفت دس چٙٙذ ػاَ اخیش، اػتفٖادٜ اص ا٘ٛرسات دس ٛاد ٔشوب ص یٙ فّّضی ب دیُ اثشات بشترش ن ٞرا برشخٛاف ىا٘٘یىی ٚ فیضیىی، ٛسد ت ج صیاد پظ ٞؾٌ شا لشاس شفتٌشفتٝ اػت. ب عّّت تشؿ ذٌٔیٝ ضعیفٝ ا٘ٛرسات تٛػط فّرضٖ ص یٙ رحیٗ سیخت ٌشی ٘ؼبت بالٔای ػطحٝ ب حجٓ ا٘ٛرسات ،سػیذ ب تٛصیع یىٙ ٛاخت رٛسٖات دس صٔ یٙ ـىُ اػرت. دس فشایٙٙرذٝػاخت ،ا٘ٛرسات ت ایُ ب تـىیُ ت دٜ ٞای رسٜ ای ب ؿىُ خ ؿٖ اٝی داس٘٘ذ. ت دٜ ای ؿذ ا٘ٛرٚسٖاتٕ اثشٝاتٔ أ طّ ٛبی بش اػتحىاْ ا٘٘عطافپزیشی ٔٛادٛاد ٔشوبٝ رسٜ ای داسد. دس ایٗ تحمیكٝ، اص سٚٚؽ سٝیختٌٝشی ٌشدابی بشای ت یتٟیٝ ی ٕٝ٘ٛ٘ٞای ادٜ ی ٔشوب تمٛیرتٚؿذٜ با ا٘ٛرسات اػتفادٜ ؿذ ٚ پغ اص ننٖ ،ٕٝ٘ٛ٘ٞای سیخت ٌشی ؿذٜ ب بٝ ظٔٙظٛسٛس ب بٛد تٛصیرع رسات دسٚ ٖٚ صٔ یٙ رصٔیٙرٝ ، بربرٝ یرضا ٞرایختّٔختّفّف ٛسد ػشد ؿذ٘٘ذ. ػپغ، بشسػیٞ ای سیضػاختاسی خٛاف ىا٘٘یىی بش سٚٚی ن ٞا ا٘جاْ ؿرذ٘ ٘ذ. ٘ترای نص ر وـرؾ
ـاٞذات٘ سیضػاختاسی با اػتفادٜ اص یىش ػىٛپ ٛسی اىتش ٘ی سٚٚبـٕی، تأثیش ػ دٖٔ ٙذ ٛسد ػشد برش اكر ر سیضٛػٖراختاسی سٚا تأییذ وشد٘٘ذ. با ا٘جاْ فشایٕٙٙذ ن٘یُ، نثاس واسػختی ٘اؿ٘ی اصٚ ٛسد٘ٛسد ػشد دس ٕ٘ٛ٘ٝٞا حرزف ؿرذ٘ اػرتحىاْ ا٘٘عطرافپرزیشی ن ٞراافضایؾ یافت .چمشٔ ٍی ٕٝ٘ٛ٘ ٞای ٘ٛسدٛسد ؿذٜ ٘ؼبت ببٝ ٕٝ٘ٛ٘ٞای اٚ ِیٝ )as-cast( تمشیبا 19 بٚشابش افضایؾ یافت.
اشُ ّای کلیذی: ا٘ٛرسات، سیختٌٝشی ٌشدابی، ٘ٛسدٛسد ػشد، تٛصیع رسات، خ ؿ ٞای رسات ،خٛاف ىا٘٘یىی

پیشگفتار
دس ػاَ ٞای اخیش، سٚٚؽ ٞرای ت ِیرذ خرٛاف رٛادٔشوب صٔ یٙصٔیٙٝ فّّضی ب طٛس ؼرتشدٜ ای رٛسٚد طاعر لرشاسشفتٌشفتٝا٘٘ذ. ایٗ ٛاد وٝاسبشدٞای صیادی دس كٙٙایع ختّرف اصجٕجّٕٝ ٞٛاٛا- فضٔا، خ دسٚٚػراصی ، ٚسصؿری ٚ ظرأیٔ داس٘٘رذ، ٚ ایٗ ب دیُ ٚیظٌری ٞرای ىرا٘٘یىی طّ رٛن ن ٞاػرت. دس سیضػٝاخٕتاس ٛاد ٔشوب صٔ یٙ فّّضی، یه فاص تمٛیت وٙ رذٜو ع ٛلا تشویبی ػشأٔیىیٝ اػت، دسٚ صٔ یٙ ای اص یرهفّّض )یا نِِیاط( شْ ا٘٘عطاف پزیش لشاس دادٜ ٔی ؿٛد. اص ج ر
یظٌیٞای فی٘ضیىیٚ ٚ ىا٘٘یىی ط رٛبی ورورٝ رٛاد ٔشوربٝصٔ یٙصٔیٙٝی فّّضی داس٘٘ذ ٔیت اتٛاٖ ببٝ ٘ؼبت برالای رذٚٔرذَٚ یا٘رً
بر چ راِِی ) رذٚ یرظٜ (، اػرتحٍىاْ تؼرّ یٓ اػرتحىاْوـٝـی ٘ؼبتا بالا، اػتحىاْ خؼتٍی ٙاػب، ماٚ ٔرت بربرٝػایؾ خ سدٌی خٛن ٚ ضشیب ا٘٘بؼرا حشاستری پراییٗ اؿاسٜ وشٕٚد ]1[.
ع ٛلا اص رسات تمٛیت وٙ رذوٙٙرذٜ ی ػرشأٔیىی برا ابعرادیىشٚ ٘ی بشای ب بٛد اػتحىاْ صٔ یٙ یٖ فّّضی اػتفادٜ ٔی-ؿٛد، ا ا ا٘٘عطافپزیشی فّرض برا افرضٚ د ایرٗ رسات وراٞؾٔییابذ ]1[. أ شٚ صٜ اٜػتفادٜ اص ا٘ رسات ػشأٔیٖىی بر عّّرتافضایؾ اػتحىاْ اد ی ٔشوب باٛ اسائ ی یضا ط رٛبی اصا٘عطافپزیشی، رٛسد ت جرتٛجرٝ بؼریاسیٝ لرشاس شفترٌشفترٝا٘ ٘رذ. برااػتفادٜ اص ایٗ ا٘ تمٛیت و ٙذٜ ٞا، ماٚ ٔت بربرٝ خرضؽ دسدٔٔای بالٟا عٕش خٛؼٜتٍٍی بٟ برٛد ٔری یابٙٙرذ ]1[. ا٘٘عطراف -پزیشی بٟتٚش ا٘ اد ی ٔشوب دس مایؼ با ادٔادٜ ی ٔشورب با رسات یىشٚ ٘ی ،جاِِرب ت جر بر دٜ اػٝرت. ایرٗ یظٌریببٝ خلر ٛفٔ دس واسبشدٞٞرای ػراٝخت ا٘٘ی ورورٝ بشخرٛسداسی اصاػتحىاْ بالا ب شاٜ ا٘عطافپزیشی طّ ٛن ضشٚٚسی اػت، اص اٞ ٕیت صیاٖدیٞٝ بشخٛسداس اػت [2].
دس یرا سٚٚؽ ٞرای سیختر ٌرشی برشای تتِٛیرذِیرذ رٛادٔشوب، سٚٚؽ سیختر ٌرشی ٌشدٜابری (stir casting) یىری اصب تشیٗ سٚٚؽٞای ؿٙ اختؿٙاختٝ ؿذ بشای تٛصیع ٙاػبتش رسات تمٛیتو ذٜ دسٚدسٖٚ فاص صٔ یٙ اػرت. دس ایرٗ سٚٚؽ، ٔرزانحاكُ اٙص فّّض صٔ یٙ ب بٝؿرذتٝ رٓ صدٜ ٔریؿرٛد ترا بر ایرٗ
ػیّ ،ٌشدابٜی دس ن ایجاد ؿٛد. دس شح رٔشحّرٝ ی بعرذ، رسات تمٛیتٝ و ذ ب ٔزان اضٖاف ؿذٜ عٔ ٓٞصد ترا چٙٙرذدلیمدلیمٝ لبُٙ اص سٝیختسیختٝ ؿذ ٟاییٟ٘ایی ٔرٚزان دسٚٞ لالاِربِرب ادأ رادأرٝپیذا ٔیوٙٙذ. چشخؾ ادٜ ی ٔزان حیٗ ٓٞصدصدٖ، با ا٘تمراَ
ًاًتتِ رٍٍش ريخت
رسات ب دسٚ ٔزان داسی ن ٞا دس حاِِت عّ ك، بربرٝػاختٝ ٔادٜ یٖ ٔشوب وٕهٝ ٔیوٙٙذ [3 4] .
اٞٞی ت وّ خروّٛخرٝ ای ؿرذ ؿرٖذیذ رسات را٘ بر عّّرتچؼب ذٌی بالای ایٗ رسات ٚ فمذا دا٘ؾ فٙٙی لاصْ برشایپشاوٙ ذٜ وشد طّ ٛن ا٘ رسات دسٚ فاص صٔ یٙ، پیـشفت دس ػاخت رٛاد ٔشورب صٛ یٙ رصٔیٙرٝ فّّرضیٖ برا وراسایٝی برالا برسٚٚؽ ٞای رٚٚبی سا برا ـرىُ اجر ورشدٜ اػرت [5]. دٝس اغّّب سٚٚؽٞای تتِٛیذِیذ رٚٚبیٖ بشأیٛ ایجٝراد راد ای چ راَچٍراَ براحضٛس رسات جأذ، سػیذ ببٝ تٛصیع یىٙ ٛاخرت رسات وراسـىٔـىّی اػت، ٚ ایٗ بربرٝ دِیرُ تفراٚٚت دس چٍ راِِی ٔرزان ٚرسات جأٔذ سخ ٔی دٞٞذ. افضٚافضٖٚ بش ایٗ ، رسات ب عّّت ا٘٘رشطیػٟطحی بالا، ت ایُ ب خ ؿ ای ؿذ داس٘٘ذ [6]. اٌ شچ براظ ٛس سٚٚؽٞای جذیٝذ ت ِیذٝتِٛیذ، ا٘ٙذٖ سیخت ٌشی ٌشدابرٝی سیخت ٌشی ی٘یٕٝ جأٔذ، تٛصیع رسات دسٚ فّّٖض صٔ یٙ ب بٛدٚ یافتیافتٝ اػت، ا ا ٞٙٛص اٞٞی ت خ ؿرخٛؿرٝ ای ؿٖرذ رساتٝ اثرشاتا طّ ٛبی ب جٛد ٔی نٚٚسد. اص طشف دیٍرشدیٍرش، حضٖرٛس حفرشاتسیخت ٌشیٝ و حیٗ فشایٙٙذ ت ِیذ یا پغ اص ن ؿىُ ٔری -یش٘ذ، باعث اٝیجاد اثشات أ ٙاػب بش سیضػراختاس خرٛافىا٘٘یىی ادٜ ی ٔشوب ٔیؿٛد. ب ایرٗ دِیرُ ، اػٖٚرتفادٜ اصسٚٚؽٞٞای ؿىُ دٞٞی ثا٘ یثا٘ٛیٝ ا٘ٙذ ٛسد٘ٛسد ٚ اوؼتشٚ ط، پغ اص سیخت ٌشی ٞرای رادٜ ی ٔشورب ، ٔری ت ا٘٘رذٖ ٛجربؿىؼ ت خٛؿٛ٘ ایٖ رسات دس ٘تیج ٝ ،أى ا تٛصی ع یىٙ ٛاخت تش رساتٝ دسٚ ص ی ؿٜ د.
بٙ ابشایٗ، سٚٚؽ ػاختٙ اد ی ٔشوب صٔ یٙ فّّرضی برا
رسات سیض یىشٔیىشٚ٘ی٘ی ٚ ا٘ ٔتشی ببٝ ظٔٙظٛسٛس وراٞٞؾٝ خ ؿرخٛؿرٝ ای ؿذ رسات با ت ج ب فشاٞ ؿذ ؿرشایط ب برٛد خرٛافىا٘٘یىی ادٜ ی ٔشٝوبٝ ،اص اٞ ٕیتٖ صیادی بشخرٛسداس اػرت.دس ایٗ تحمیك دس ایٗ ساػتا ،اص سٚٚؽ سیخت ٌرشیٜ ٌشدابریب شا فشایٙٙذ ؿىُ دٞٞی ثا٘ یر ی رٛسد اػرتفاد ؿرذ تراتٝأثٞیش ا٘جاْ فشایٙٙذ ٛسد٘ٛسد پغ اص سٝیخت ٌشی برش سیضػراختاس ٚخٛاف ىا٘٘یىی ادٔادٜ ی ٔشوب 3Al-Al2O بشسػی ؿٛد.

مواد و روش تحقیق
دس ایٗ پظٚ ٞؾ، ٞای ا٘ ادٜ ی ٔشوب 3Al-2O
Al برر سٚٚؽ سیختِررسیختررٌٝرٕ٘رٕشٛی٘ ٌشدِابرریٛ ت یررتٟیررٝ ؿررذ٘٘ذ. بررشای ایرٗ ٙظ ٛس، اص نی یٓٛٔیٙیٓ خ اِق) 1230Al( ب ا تشویرب دس سٚٚؽ سیخت ٌشی ٌشدابی، اص ب ت ی ٌشافیتی برشایرٚٚن فّّٖض ص٘ی اصٝ جٙٙغ فرٛلاد صرً رض برشای ایجرادجشیررا ٌشدٞآبرری دسٚ ٔررزان اػررتفادٜ ؿررذ. دس ابتررذای ع ّیات، نر ی یٓنِرٛٔیٙیٓ خراِ ِق ترا دٔرای°C 850 دس ور سٜ ی اِِىتشٜیىی حشاست دادٜ ؿذ تا رٚٚن ؿر ٛد، ٚ ػر پغ ب تر اصو س خاسج ؿذ. پرغ اص ن، رسات پرٛدس 3Al2O بربرٝ یضا٘ر ی عادَٖ با 4 دسكذ حجٕٕری بر ؿرىُ لرشف پیچیرذٜ ؿرذٜ
دسٚ ف یُ نِی ینِٛٔیٙیٕیٕی، ٔطابكٝ برا طرشر اسٜٚاسٜ یٖ ؿرىُ1 دس حاحاِیِی ووٝ خّٔخّٛ ٔرزان ٚ رسات تٛػرط رٓ ص برا ػرشعت2600 دٚٚس دس دلیم صدٜ ٔیؿذ، ببٝ ٔزان اضراٖفاضرافٝ ؿرذ.
دس شحّ ی بعذ، ٔزٝانٞ برا دٔرای°C 750 بر دسٚ لاِِرباػٔ ای سیختسیختٝ ؿذ. د اٞا حیٗ ا٘جاْ شاحُ سیخٖتر ٌرشیتٛػٝط نرسػنرسػٙ ٘ٛسیٛسی اذاص ٌیشی ؿذ .پٔغ اص پایا عٝ ّیات سیختسیختٝ ٌشی، رٕ٘ٛ٘رٝ ٞرای رادٜ ی ٔشورب ص ی رصٔیٙرٝ نر ی یٓنِرٛٔیٙیٓحتررٔحتررٛیٛی 4 دسكررذ حجٕٕرری رٍرا٘ رسات 3Al2O بررا ابعرراد 3mm10×30×100 ت ػط دػت ادػتٍاٜ ٘ٛسدٛسد با غّّطه ٞایی برلطش 18ػا٘٘تی ٔتٖش ػٛرشعت 40 دس دس دلیمر دس دٔٔرایٝٔحیط ٚ ببٝ یضا ٞای تفاٚٚت واٞٞؾٚ ػطح ٔمٝطع بشابش برا
68، 77 ٚ 90 دسكذ ٘ٛسدٛسد ؿذ٘٘ذ.

ضکل 1. طرح ارُ ای از فرايٌذ ريختِ گری گرداتی.

بشای ن ادٕٜ ػراصی رٕ٘ٛ٘رٝ ٞرا بر ظرٛس بشسػری ٞرای
هََادتْْار
ؿیٕیایی ـا٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ دس جذٚجذَٚ 1 ٚ پٛدس ا٘٘ا٘ٛنِیٙنِٛٔیٙاٙا برااذاصٜ ی یا٘ یٗٔیاٍ٘یٗ 80 ا٘ ٔتش اػتفادٜ ؿذ.

جذٍٍل1. ترکیة ضیویايی آل هیٌٌین خالص َع 1230 Al تر حسة درصذ زٍزًیًی
Si Fe Cu Zn Ti Cr Ni v P Al
0/189 0/332 0/094 0/011 0/011 0/001 0/001 0/002 0/001 Rem.
سیضػاختاسی، ٞای شٛب ب واٞؾ ػطح ٔمطعٞای ختّٔختّفّف ابتذا با٘ اػ٘ٛتٝفادٜ اصٔ وٛاغز ػٝ بادٜ با دسج ٞای 120، 320، 600 1200 ػ بادٜ صدٜ ؿ ذ٘٘ذ پ غ اص ن ، ب ا اػتفادٜ اص خّ ػ ػپا٘ؼ حترٛی رٚ ساتٕ نِ یٙٙرا برااذاصٜ ی 3 یىشٚٛ پ ِیؾ ؿٛذ٘ذٔ. سیضػراختاس ر ٕ٘ٛ٘رٝٞرا برااػ تفادٜ اصٔ ٔیىشٖٚٚػ ىٛپٞ ای ٘رٛسی) OM( ٚ اىتشٚاِىتشٚ٘ ی سٚٚبـی) SEM( بشسػی ؿذ٘٘ذ.
ببٝ ظٔٙظٛسٛس حرزف )ٚ یرا وراٞٞؾ( اثرشات واسػرختی دس ٞای ٘ٛسدٛسد ؿذٜ، فشایٙٙرذ تران وراسی )ن٘یرُ ( وأ رُدس دٕٔٔایٝ٘ C°350 ب ٔرذ ت یره ػراعت برش سٚٚیرٕ٘ٛ٘رٝ ی 90 دسكذ واٞٞؾ ػٝطح ٔمطع یافتیافتٝ ا٘جاْ ٌشفت ٚ پرٛغٝ اص ننٖ ،
ٕٝ٘ٛ٘ٞای تٖان واسی ؿذٜ تا دٕٔٔای ٔحیط ػشد ؿذ٘٘ذ.
نٍصٔ وـؾ بش سٚٚی ٕ٘ٛ٘ٝٞای ت ِیذی برا اػرتفادٜاص دػت ادػتٍاٜ وـؾ ر Zwick بر٘ ظشفیرت 25 ترٗ اجراٌْشف ت. ٕ٘ٛ٘ ٝ ٞ ایٛ نصٔ ٖٛ وـ ؾ ط ابك ب ا اػ تا٘ذاسد ASTM E8M، ]5[، ػاخٛتٝ ؿذ٘ذ .طرطرَٛ ٚ پ ٙرای ػرٙ جػرٙجٝب تشتیب بشابش با 25 6 یّّٖیٔ ٔترش طر وّری ن ٞراٍ 10 یّّی ٔتش ا٘٘تخان ؿذٚ .نصٔ وـؾٚ با ٘شٛخَ وش٘ؾ یرا٘ یٗحذٚٚد 1-s 3-10×2 ا٘جاْ ؿٖٛذ.
بشای حاػب ی یضا جرزن ا٘رشطی دس رٕ٘ٛ٘رٝٞرایٖختّٔختّفّف ادٜٔ ی ٔشٝوب دس فشایٙٙذ ؿىؼت وــی٘ دس نصٔنصٖٔٛ وـؾ ،چمشٔ ٍی ٔطابك با سابطسابطٝ ی صیش حاػبٔحاػبٝ ؿذ[7].
(Sy Smax)
Ut 

2.ef
و دس ننٖ ،Ut ا٘شطی جزن ؿرذٜ دس رادٜ )چمش ٍرٜی( برشحٝؼ ب 3Sy ،J/m اػ تحىٜاْ تؼ یٓ ٙذٟػ ی اد ، Smax اػ تحىاْ وــ ی اد ef و ش٘ؾٔ ٟٔٙذػٙذػ یٔ ؿىؼ ت
)ا٘عطاف پزیشی وُ ( ن اػتٚ.
ببٝ ظٔٙظٛسٛس بشسػی ػطٛر ٔماطع ؿىؼرت، رٕ٘ٛ٘رٝٞرایؿىؼتؿىؼتٝ ؿرذٜ ی نصٔ ر وـرؾ دس جٟٟرت ٔمطرع عشضریب ػِیّ ی یىشٚ ػرىٛٛپ اِىتشٚ ٘ری سٚٚبـری (SEM) رٛسدطاع لشاسٔ شفتٙٙذ. ػط ر ٔماطع ؿىؼت ٕٝ٘ٛ٘ ٞرایی براواٞؾٝ ػطحٌ ٔمطع 90 دسكذ، دس دٚ حاِِت اىٛت٘ٝشٚ ثا٘ یثا٘ٛیٝ ٚ بشٌٌـتی بشسػی ؿذ٘ذ.

نتایج و بحث
ريسساختار وًَوًَِ ّای هادُ ی هرکة 3Al-4%Al2O
ؿىُ 2 تلاٚٚیش یىش ػىٛپ ٘ٛسیٛسی اص ٕ٘ٛ٘ٝی ادٜ ی ٔشوررب سیخترر ٌررشی 3Al-4%Al2O سا ـرر٘إ٘ـرراٖ ٔرری دٞررذ. ا و ـاٞ ذٜ ٔیؿٛد، سیضػاختاس ٞرا ؿرأ یه فاٌصٛ بٝیٗ فّّٝضٔی اػت و دس ٔرشص دا٘ر ٞرإ٘ سٛػ٘رٛن ورشدُٜ اػت. افضٚ بش ایٗ ،٘ماطیٝ تیشٜ دس صٔ یٙ دیرذٜ ٔریؿر ٘ذ و ٔیتٛا٘ٙذ حفشٜ ٞای سیخٕت ٌشٜی، رساتِٝ 3Al2O یا رسِات اٝد ی ػایٙ ذ شبٔشبٛ ببٝ ػ باد ص٘٘ی ٚ پ ِیؾ باؿٙٚٙذ، ِریتفاٚٚتی بیٗ ٘ما تیشٜ و ٔیت ا٘ ذ ٞرش یره اص احتٕ ٕرالات فٛق باؿ ذ، ٔـخق ٘یؼٝت. بربرٝ ریٗ دِیرُ ، تلرٛیش ٞای یىشٚ ػىٛپ اِىتش ٘ی سٚٚبـی ٛسد بشسػی لشاس ٌشفتٙذ.
دس ؿىُ 3، تل یشٞای یٔىش ػىٛپ اىتش ٘ی سٚٚبـی شبٔشبٛ ببٝ سیضػاختاس ٕ٘ٛ٘ٝ ی ادٜ ی ٔشوب فرٛق اِِرزوش دسحاِِت سیخت ٌشی ؿذٜ ب سٚٚؽ ٌشدابی ـا٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ.
دس تلٛیشٞٞای )اِِف( )نٝ( دس ایٗ ؿىُ ـٖاٞ ذٜ ٔیؿرٛدووٝ دس صٔ یٙ ی نِ ی یٕی، فراص بریٗ فّّرضیٔ ػر ص٘ ٘ی ؿرىُب جٛد ن ذٜٝ اػتٛ. رسات تمٛیت و ذٜ ، ٔطرابكٛ برا تلرٛیش
)ج( ٚ بررا بررضسي ٕررایی بررالاتش دسٙ تلررٛیش )د(، دس ص ی ررصٔیٙررٝ ببٝ كٛست ت دٜ ٞایی ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ ٔیؿؿٛذ. ٘تای حاكُ اص ناِِیض EDS دٕس ؿ ىُ 4- اِ ف ٘ـ ا دٞ ذٜ ی تشویٖ ب صٔ یٙ ی ن ی ینِٛٔیٙیٕیٕی با ٔمادیش خیّّی ٘اچیضیٙ اص إوؼیظ دس نٖ اػٝت و ٔیت ا٘٘ذ ٘اؿیٖ اص اوؼایؾ ػطحی ی نصٔ باؿذ.
ؿٝىُ 4- ن ـا٘ـاٖ ٌش عٙٙاكش جٔٛجٛدٛد دس٘ تشٛوٝ٘یب بریٗٛ فّرضیدس ؿىُ 2 3- اِِٜف اػت ورٖورٝ اص ر تشویبری Al-Fe-Si تـخیق دادٚدادٜ ؿذ اػت. افضٚ بش ایٗٛ ،تیج٘تیجٝ ی حاكرُ اص ن٘اِِیض EDS دس ؿىُ 4- ج حضٛس رسات نِ یٙنِٛٔیٙاٙای چؼبیذٜ ببٝ فاص بیٗ فّّضی دسٚدسٖٚ صٔ یٙصٔیٙٝی ن ی یٓنِٛٔیٙیٓ )ؿرىُ 3- ن ٚ
3- ج( سا تأییذ ٔیٚ وٙٙذ.
ت ایُ رسات ا٘٘ا٘ٛ ببٝ ت دٜ ای ؿذؿذٖ ٘ؼبت ببٝ رسات سیرضیىش ٘ی، ب ٔشاتٜرب برالاٜتش اػرت [1 8]. ب رابشایٗ ، ا٘٘تظٜراس
ٔی سٚ د و پذیذ ی تر د ای ؿرذؿرذٖ دٚس رٕ٘ٛ٘رٝ ٞرایٖ راد ی
ٔشوب تمٝٛیت ؿذٜ با ا٘٘ا٘ٛرسات سخ دادٜ باٛؿذٝ. ا طٛس و دس تلر یشٞٞای ؿ ىُ 4- ج 4- د، دس ب ضسي٘ٞ اییٞ ایٝ بالاتش ـا ذٜٔـاٞذٜ ٔیؿٛد، ایرٗ پٚذیرذٜ سخ دادٜ اػرت. تلرٛیش)ن( اص ؿىُ 5 ـا٘ـاٖ دٞ ذٜ ی ن٘اِِیض EDS شبٔشبٛ ببٝ رسات
ًاًتتِ رٍٍش ريختِ
ت دٜ ای ؿذٜ دس تلٛیش ؿىُ )4- د( اػت ووٝ حضٛس رسات
3Al2O سا تأییذ ٔیوٙٙذ.
ؿىُ 5، سیضػاختاس ٕ٘ٛ٘ٝٞایٜ ادٔادٜ ی ٔشوب سیختر –
ٌشی ؿذؿذٜ با ا٘٘ا٘ٛرسات تمٛی٘تٛ و ذوٙٙذٜ سا پغ اص ا٘جاْ فشایٙٙرٝذ
ٛسد بر یرضأٖیرضاٖ ٞرای وراٞٞؾ ػرطح ٔمطرع 68 ، 77 90 دسك ذٝ ٘ـرا یدٖٞ ذ .ب ا تٛج ب ای تل ٛیشٞایٖ سیضػاختاسی، ٔیٔت ا ـاٞ ذٜٔـاٞذٜ وشد و برا افٗرضایؾ یرضاواٞؾ ػطح ٔمطع دس تیج ٘تیجٝی ٛسد، فاص بیٗ فّّضی جرٛددس صٔ یٙ دس اث ش اعٕ اَ یشٚٝ٘یشٚ ا٘ی ٛسد ؿىؼ ت ؿ ذٜ ٚ حفشٜ ٞایٝ جٔٛجٛدٛد دس صٔ یٙصٔیٙٝ واٞؾ یا٘فتیافتٝا٘ذ. افضٚ برش ایرٗ ،دس ایٗ ٕٝ٘ٛ٘ ی ادٜ ی ٔشوب، رسات تر دٜ ای ؿرذٜ ٘یرض دس
یا فاص بی فّّضی دس صٔ یٙ ـرا ذٜ ٔریؿر ٘ذ ، أٔرا ب عّٖ ت ا٘ذاصٜ ی بؼرٚیاس وٚٛچره را٘٘را٘ٛ رسات ٚ حرذٚد بر دبضسيٕ٘ایی تل یشٞای SEM دٖس ایٗ ؿىُ، بشسػی تٛصیرعا٘٘ا٘ٛرسات 3Al2O با افضایؾ یضا واٞٞؾ ػطح ٔمطع ٔی ؼش ٘یؼت. حضٛس فاص بیٗ فّّضی Al-Fe-Si دسٚ صٔ یٜٙ ب دِیُ جٛد نٞ ٚ ػیّ یؼیٓ دس ٔزان سیخت ٌشیٖ ب د اػرت. اصن جا ووٝ ح ِیت نٞنٞٗ دس نِ ی یٓ دس حاِِت تعادِِی وٕترشاصِ 05/0 دسكذ اػت، [9]، تٛمشیبا تٕ راْ ن رٗ دس نیاطٞراین ی یٓنِٛٔیٙیٓ باعث تـىیُ فاص ثا٘ یثا٘ٛیٝ ٔیؿرٛد ، ٚ چرچرٖٛ نٞ رٗ ٚ
ػیّّؼی داسای ضشیب جذایؾ ورٓ ترش اص 1 ؼرتٙٙذ ، [9]، دسٚ ٔزان بیٗ باصٚ ٞای د٘رذسیت ٞرای نر ی یٓنِرٛٔیٙیٓ حریٗا٘جٕاد، سػٛنِٚ ٔیو ٙذ [9 10]. بٙ ابشایٗ ، ٔیٛت ا تیجرٌشفت و ب دیُ اػتفاداػتفادٜ اصٚ ص ن ٙی دس فشایٙٙذ ػاختٝ
ٕٝ٘ٛ٘ٞایٝ سٝیختر سیخترٌٝرشی ٌشدابٞریٓ ٚ دٔرای رٚٚن سیرضی برالا، بخـی اص نٞ جٛد دس پشٜ ی ص ببٝ دٚ س ٔزان فرٛر
وشدٜ دس تشٖٗویب برا نِر ی یٓ ٔرزاٖن ٚ عٙلٖرش ػیّّیؼریٓ جٛدٚ دس ن، فاص تشویبٛ بیٗ فّّضی Al-Fe-Si سا بر جرٛدنٚ سد اػت. ٔطابك با ؿ اٞٞذ جٛد دس تل یشٞٞای ؿرٜىُ -ٞای 3- ن، 4- ج ٚ 4- ٚ، رسٔات تمٛیرت وٙ رذ عر ٜٚ برشتٛصیع دسٚدسٖٚ دا٘ ٞا، دس شصدا٘ ٞا دس تٕراع برا فراص بریٗفّّضی Al-Fe-Si ٘یض ببٝ ٚفٛس دیٝذٜ ٔیؿ ٘ذ. ع ت ایرٗ سفتراسسا ٔیت ا بر چٍ ر ٍی حشورت جبٟ ر ی ا٘جٕٕراد ٔرشتبطٖدا٘ؼت. دٚ ػٝراصٚٚواٛس برشای ا٘تمراَ رساتٝ اص طشیرك ػری ػیاَ پیـ ٟاد ؿذٜ اػرت ]11[. دس ػراصٚٚواس اٚ َ، رسٜ دس تٕٕاع با جأٔذ اػت با سؿذ جأٔذ حیٗ ػری ػریاَ ، بش سٚٚی ػطح حشوتٚ ٔیوٙٙذ. دس ػرٚاصٚٚواس دٚدْٚ، رٖسٜ ای ورورٝ
هَادتْار
٘ضدٟیه ب جٕبٟ ی ا٘جٕاد ٚالع ؿذٜ اػتٜ، بر دیرُ صٟبرشیجب ی ا٘٘جٕادٌٌٝیش ٔیافتذ. ص ا٘ی و رس تٛػرط جب ر ی ا٘جٕادا٘جٕاد دس حاَ سؿٜذ پغ صد ٔری ؿرٛد دس مابرُ فلٝرُٔـتشن پیؾسٚ ذ لشاس ٔری ٌیرشد، یرشٚٚی یؼرى صیتٚیؼرىٛصیتٝ ای ت ِیذ ٔیؿٛد ور ٔرا٘٘ع اص رُ دادٜ ؿرذ رسٜ ٔری ؿرٛد .
ب ابشایٗ ،دس ٟایتٝ ایجاد تعادَ بیٖٗ یش ٞاٖی تمابُ ٙجرشب احاط ی رسٜ یا پرغ صدٜ ؿرذ ر٘سٜ ٔریؿٔرٛد. عرٔ ا ّی اٙذ اخٝت ف چٍ اِِی، اخت ف ٘ؼربی دس ا٘تمراَ حرشاست فٛر حشاسٟتی بیٗ رسٜ ٔزان فّّضی تشویرب نِِیراطی، برشٚ ؿىُ جبجبٟٝ ی ا٘جٕاد ٔؤثش٘ذ ٚ بضسٌٌیٚ ایٗ یش٘یشٚٞاٞا سا تعیریٗٔیووٙ ذ [11]. ص ا٘٘ی ووٝ ٔزان دس حاَ ػشد ؿرذؿرذٖ اػرت، ببٝ دِیُ بالا ب دبٛدٖ اخت ف ضشیب ا٘تماَ حشاست نر ینِرٛٔیٙیٙیٓ ٚ نِ یٙٙانِٛٔیٙا )حذٚٚد 210-6 w/K.m19(، ج ا٘جٛا٘ٝص٘٘ی فراص -Al دس ٔررزابی دٚٚس اص رسات ؿرٖرٖشٚ ٔرری ؿررٛد ٚ سؿررذ ج ا٘رر ی Al-α ٙجش ببٝ غٙٙی ؿذ ٔزان بالی ا٘ذٜ ٘ؼبت بربرٝ دیٍٍرشعٙٙاكش حّ ٔیؿرٛد [12]. بٙ رابشایٗ ، ٔریتر ا تیجرٌشفت و بٛ دیُدِیُ غٙٙی ؿذؿذٖ ػیّ یؼیٓ نٞنٞٗ دس ٙراطمیٝ
1894281665840

٘ضدیره ب ٝ رسات 3Al2O، ػرطٛر رساتٚ 3Al2O ٔ یت ا٘تٛا٘ٙ ذ ببٝ عٙ اعٙٛاٖ صیش لایلایٝای ٙاػب بشای ج ا٘جٛا٘ٝص٘٘ی فاص بریٗ فّّرضیAl-Fe-Si عٕوٙٙذ. ب ایرٗ تشتیرب، سیضػراختاس رادٜ ی
ٔشوب ؿأِ فاص -Al ٚ تشویب بیٗ فّّضی Al-Fe-Si خ اٞٞذ بٛد، دسحاِیُ و رسات 3Al2O دس صیش ٙاطك بیٗ فّّضی -Al Fe-Siل شاس ٌشٝفت ٝا٘ ذ، أ ا احاط ٝ ی رسات تٛػ ط صٔ یٙ ٝ ـا دٞ ذٜ ی ن اػت و رسات ٘ٝ ت ٟا ب فاص بریٗ فّرضیتشد ٚ دیٍرش رساٖت دس ٙراٝطك بریٗ د٘٘رذسیٝتی شصدار ای تلُ ٕیٕ٘یؿ ٘ذ، ب ىر بیرا ٌرش تش ؿر ذٌی رٚسٔات تٛػٝرطصٔ یٙ پی ٘ذ ٙاػبٝ فلُ ٔـٖرتشن بریٗ رسا ت صٔ یٙ رٔی باٝؿذٚ[11]. بٙ ابشایٗ ، ٔیت ا ٌفت ووٝ عّّرت لشٚاسٌٌیرشیٝرسات دسٚدسٖٚ دا٘دا٘ٝ ٞا ع ٜٚ بش ٔشص دا٘ ٞرا ٚ رابیٗ فراص بریٗفّّضی، ببٝ سٚٚؽ ت ِیذ ادٜ ی ٔشوب شبٔشبٛ ٔی ؿٛد. ٓٞصدصدٖ ٔزان افضٚ د رسات داخُ ٔزان با اػتفادٜ اص لشفٞٞراینِ ی یٕی، باٖعث افضایؾ تشؿ ذٌٌی رساتٖ تمٛیرت وٙ رذٜتٛػط ٔزان ٔیؿٛد .تغییش ؿٛىُ ػا صٔ یٙ دس فشایٙٙذ
٘ٛسدٛسد با ایجاد یش٘یشٚٞایٞای بشؿی، بش یرٔشٚٛٚی جاربرجاربرٝ بریٗ رساتت دتٛدٜ ای ؿذٜؿذٜ غ ب ورشدورشدٜ باعرث تٛصیرع ٙاػرب رسات دسصٔ یٙ ؿذ اػتٝ. ایٗ اثش تٛػط حممیٗٔحممیٗ دیٍش ٘یض ٌرضاسؽ ؿذٜ اػت [ 14-12].

)اِِف(
ضکل 2. تصََير هیکرٍ سکََج َری از ريسساختار وًَوًَِ ی هادُ ی هرکة در حالت ريختِ گری ضذُ .

ت
تِ

رٍ
ٍش

اِ
(
)
ِف

)
(
ن

)
جٍ
(

د
(
)

B

B

A

ت

تِ

رٍ

ٍشقیمت: تومان


پاسخ دهید