هََاد

بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای
الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L
ظَطا عفیفی عؿًخی*، محمًز پبوكیط، محمس خعفط َبزیبن فطز

چکیده
پًقف ؾطامیىی آلًمیىب ثط ضيی فًلاز ضسظوگ 316L ثثٍ مىظًض ث جًز يیػگی َبی ؾغحی ي افعایف ممبيمت ثثٍ ذوًضزگی وبقتىیَبی مًضز اؾتفبزٌ زض ثسن ثب ثىبضگیطی فطایىسٍ پًقف زََی پلاؾمبی الىتطيلیتیٍ ایدوبز قوس. حموب الىتطيلیوت قوبم وطثىبت ؾسیمٍ ي ویتطٍات آل میىی آمبزٌ ي ؾپؽٍ وم و َب ثب خطیبن مؿتمیم ي يلتبغ ثُ یى 145 يلت پًقف زازٌ قسٍوس .تطویٍت قیمیبیی وم و َب ث يؾیل ی آوبلیع تفطق اقع ی ایىؽ (XRD) ي م ضٍف لًغی ؾغح وم وومًوٍ َبی پًقف زازٌ قسٌ ث يؾیل ی میىطيؾىًح الىتطيویٍ ضيثكی مغبلع قس. ذًال ؾبیكی ي ؾرتی ومً و َبی پًقوف زازٌ قوسٌ ي ثوٍسين پًقوف زض محلو ضیىگط ثطضؾی قس وم و َبی پًقف زاض ث جًز ضفتبض ؾبیكی ي ؾرتی ضا وكبن زاز. ضفتبض ذًضزگی وم و َب ثب اخطای آظمًن َبی الىتطيقیمیبیی زض محل فیعی لًغیىی اضظیبثی گطزیس تب تبثیط پًقف َب ث عىًان عبملی ثوطٍای افوعٍایف ممبيموت ثو ذوًضزگی تعییه قًز. وتبیح آظمًن َبی مىبٍویىی ث جًز ضفتبض وم و َبی ثب پًقف آلًمیىب ضا وؿجت ثو وم وو ثوسين پًقوفٍ وكوبن مویزََىس. ضیعؾبذتبض وكبن می زََس و ظمبن ثُ یى پًقف زََی زض يلتبغ 145 يلت ي خطیبن 1.7 آمپط، 10 زلیٍم می ثبقوس. آووبلیٍعXRD تكىی فبظ 3α – Al2O ضا تبییس میوىس. ممبيمت ث ذًضزگی وم و ثب پًقف آلًمیىب وؿجت ثوثوٍ وم وو ثوسين پًقوف ثوزلی وبَ ف خطیبن ي مثجت قسن پتبوؿی زض آظمبیف تبٍف افعایف یبفتٍیبفتٍ اؾت.
اشُ ّای کلیذی: فطایىس پلاؾمبی الىتطيلیتی، آلًمیىب، فًلاز ضسظوگ 316L

تتِ خََردگیپََضصالکترٍٍلیتی
پیشگفتار
وبقت َبی پعقىی )ولیىیىی( ثبیس ذًال مىوبویىیعبلی، ظیؿت ؾبظگبضی ذوًة، ي ممبيموت ثو ذوًضزگی زضمحیظ فیعیً لوًغیىی ضا زاقوت ثبقوس [1]. زض مٍیوبن موًازفلعی، فًلاز ظوگ وعن 316L AISI ثسلی عیىَعیىٍ پبییه آن ي ظیؿت ؾبظگبضی مىبؾت اغلت ثطای اثوعاض موًًلتی مبوىوس،نووفحبت قىؿوٍوٍت، پوویا َووبی اؾووترًاوی ي مووید َووبی )اتهبلات( لگه ث وبض موی ضيز. ذوًضزگی ایمپلىوت فوًلازظوگ وعن، یًن َبی فلوعی مبوىوس +Cr+ ،Ni2+ ،Fe ضا آظاز میوىس و اثطات مًضعی اؾبؾی ضا ایدوبز موی وىوس ي زضوتید آن زض ق قسن عض مٍهىًعی ومف ایفب می وىوس.اظ ایهٍ ضي علال انلی زض مغًبلع فًلاز ظوگ وعن ثوط ث جوًزممبيمت ث ذًضزگی )مًضعی ي مىبویع ولی( ي خلوًًگیطیاظ وفًش یًنَبی فلعی ث ثبفت َبی اعوط اف متمطووع قوسٌاؾت [2].
ان لاس ؾ غح م ًاز، ؾ بیف ضا ثُُج ًز، ممبيم ت ث ٍ ذًضزگی ضا افعایف، آظاز ؾوبظی یوًن ضا ووبَف ي ظیؿوتؾبظگبضی ضا اضتمب موی ثركوس [ 3]. ضيـ َوبی گ ووبگًن انلاس ؾبظی ؾغح مبوىس ضؾًة زََی فیعیىی فبظ ثروبض 1 ي آو سایعیىگ2[4]، ؾ غ [5]، الىتطيفًضتی ه [6]، ث طای ث جًز ممبيمت ثثٍ ذًضزگی ي ظیؿت ؾبظگبضی وبقت َوبیايضتًپسی اؾتفبزٌ قسٌ اؾت .
یىی اظ مُُم تطیه پبضامتطََبی پًقف زََی اؾتفبزٌ اظ ضيـ مىبؾت خُت ایدبز پًقكی ثب تطاوم ي یىىوًاذتی يچؿووجىسگی مىبؾووٍت مووی ثبقووس 7[. ضيـ الىتطيلیتیووه پلاؾمب3 می تًاوس ث عىًان تىىیىوی ثوطای ایدوبز پًقوفؾطامیىی ثط ضيی فلعات ث وبٍض ضيز. وتبیح گوعاضـ قوسٌ اٍظتحمیمبت حبوی اظ آن اؾتٍ و پًقف َبی ایدبز قسٌ ثوایووه ضيـ ثبعووج اید بز ممبيمووت ث ذوًضزگی عووبلی يذهًنیت ضس ؾبیكی زض ؾوغح فلوعٍ مویٍ قوًز 8[. ایوهضيـ ذًال ؾغحی فلعات مبوىس ممبيمت ث اوؿیساؾیًن ،ممبيمتٍ ثثٍ ذوًضزگی ي پیًووس ثویه ؾوغح ضا ثغوًض لبثو ملاحظ ای افعایف می زََس[9].
تبوىًن پًقف َبی ظیبزی ثب ایوه ضيـ ایدوبز قوسٌاؾت. اظ خملو ووطن ي َمىوبضان پًقوف تیتبویوب ضا ثوطای PVD 1وبقت َبی پعقىی ثوب ضيـ پلاؾومبی الىتطيلیتوی ایدوبزوطزوس [9]. زض پػيََكی زیگط وبمپًظیوت ؾویلیىب آلًمیىوبثطای وبثطزَبیٍ وبقتىی پًقفزََی قسٌ اؾت [2].
3Al2O ث زلی تطویجی اظ ممبيمت ث ذًضزگی عوبلی،ظیؿت ؾبظگبضی ذًة، ي ممبيمت ؾبیكی ثبلا، ي اؾوتحىب ثبلای آن زض پطيتع َبی لگه تحم وىىسٌ ثوبض 4 ي وبقوت -َبی زوساوی اؾتفبزٌ می قًز [10]. تبوىًن پًقوف َوبیؾووطامیىی مرتلفووی مبوىووس ظیطوًویووب [5] ي َیسضيوؿووی آپبتیت [11]، ثوب ضيـ َوبی متىوًعی ثوط فوًلاز ضوسظوگL316 اعمب قسٌ اؾت.
زض ؾب 2005، ثبضیه ي َمىوبضان پًقوف 3Al2O ضا ثثٍ ضيـ پلاؾومبی الىتطيلیتوی اوؿویسی اعموب وطزووس يذًال ذًضزگی ،ؾبیكوی ي ذوًضزگی- ؾبیكوی آن ضا ثوطآلیبغ آل میىی 6082 ثطضؾی وطزوس [12]. زض ؾب 2007 ؾبضافگ لً ي َمىبضان پًقوف 3Al2O ثوط فوًلاز ضوسظوگAISI 316 ثب ضيـ پبقف اتمؿفطی پلاؾمب وىتط قسٌ ضا ثطضؾوو ی وطزووو س [13]. زض ؾٍوو ب 2013 مغبلعوو بت الىتطيقیمیبیی ضفتبض ممبيموت ثو ذوًضزگی پًقوفََوبیٍَیسضيوؿی آپبتیت ثط ضيی فًلاز ضسظوگ ایدوبز قوسٌ ثوضيـ ضؾًة زََوی الىتطيفًضتیوه ثطضؾوی قوس [14]. زض ؾب 2013 ذًال پًقف َبی َیسضيوؿی آپبتیت ایدوبزقسٌ ثب پبقف پلاؾمب ثوب تمًیوت شضات 3Al2O ث جوًز زازٌقس [15].
زض ای ه پ ػيََف ،ذ ًال ؾ غحی پًق ف اوؿ یس آل میىیآلًمیىیً ایدبز قسٌ ثو ضيـ الىتطيلیتوی پلاؾومبیی ثوط فًلاز ظوگ وعن 316L ي ضیرت قىبؾوی ؾوغح وم ووومًووٍ َوبثطضؾی قس. ضفتبض ذًضزگی وم و َب زض زموبیٍ C o 37 زض محل ضیىگط ثطضؾی قس. ضفتبضٍ مىبویىی وم و َبی ثوسينپًقفً ي پًقف زازٌ قسٌ ثطضؾی قس.

روش کار
ومًوووٍ بیی اظ ف ًلاز ظووٍوگ ووعن316L ث ٍ اثع بٍز 2×10×15 میَلیمتط اظ مبزٌ ايلیو ثطیوسٌ ي تُ یوتُیوٍ قوس، ووتطویت آن زض خسي 1 آيضزٌ قسٌ اؾت. وم و َوب تًؾوظوبغص ؾىجبزٌ وبضثیوس ؾیلؿویم 80 توب 2000 ؾوىجبزٌ ظزٌقس. پؽ اظ آمبزٌ ؾبظی ؾوغحی، وم ووومًووٍ َوب ثوب آة ممغوط
4 Load-bearing
هََاد
قؿتقؿتٍ قسوس ي ثب الى چطثی ظزایی قسٌ ي ذكوهٍ قوسوس.
محل زض ی ه ثك ط زي لیت طی آم بزٌ ق س و تطوی ت قیمیًبیی آن زض خسي 2 شوط قسٌ اؾت.
یه يضق فًلاز ظوگ وعن آؾتىیتی اؾت اواؾتًاوٍ ای قوى و مؿبحت آن 50 ثطاثط مؿبٍحت ؾغح وم و َوب ثوًز ثوثوٍعىًان آوس اؾتفبزٌ قوس، ي ثو لغوتٍ مثجٍوت مىجوغ تهصیوخطیبن DC ين قوس. ؾوپؽ وم وو ثو عىوًان وبتوس زٍضمحلمحلً لطاض گطفت .pH محلمحلً ثیه 9- 8 اوساظٌ گیطی قس .
جذٍٍل 1- ترکیة فََلاد زًًگ ًسى .316L
آّّي کرتي کرٍم ًیکل هََلیثذى هٌ گٌٌس گََگرد سیلیسین فسفر عٌصر
ثمیٍ >0/16 16/6 10/2 2/16 1/03 0/005 0/54 0/05 زضنس يظوی

جذٍٍل 2- ترکیة ضیویايی حوام.
0191735

آب
800 ًیترات آلَ هیٌ یََم
(g) کرتٌٌات سذين
(g) کلريذ آهَ یَم
(g) گلیسريي
(cc) وًَوًَِ
10 7 3 20 1
يلتٍبغ ث تسضیح اعمب قس، اظ ومتطیه ممبزیط ممىه قوطي ي ث تسٍضیح تب 150 يلوت افوعایف زازٌ قوس. زض عوی ایوهفطایىس ،زمبی زضين محل تب 90 زضخزضخٍ ؾیلؿیًؼ افعایف یبفت .یه خطیبن ثیكویًى ی 16 آمپوط زض يلتوبغ 90 يلوتثسؾت آمس. َمٍبن گ و وٍ اوتظبض می ضفت آظاز قوسن گوبٍظ زض مطاٍح ايلی افعایفٍ يلٍتوبغٍ مكوب سٌ قوس. َىگوبمی وويلتبغ ث 145 يلت ضؾیس ،ثؿت ی پلاؾمب پبیساض قس ي یوهوًض ظضز قطي ث زضذكٍفٍ ووطز ي خطیوبن تمطیجوب ثٍو 7/1 آمپط وبََف یبفتٍ .وم و ث مست 10، 14، 18 زلیم تحت عملیبت پًقف زََی لطاض گطفت ي ؾپؽ وًوا قس ي ثب آة ممغط قؿت قس .ؾغح وم و پًقف گطفت ثعس اظ عملیبت پلاؾٍمب زض قٍى 1 وكوبن زاٍزٌ قوسٌ اؾوتٍ. ؾوپؽ ؾوغحوم و پًقفٍ گطفت ث ؾیل میىطيٍؾىًح الىتطيوی ضيثكویمًضز مغبلع لطاض گطفت. ثوب ت خو ثو م ضف لوًغی، ظموبنثُ یى پًقف زََی اوتربة قس ي تطویت آن تًؾوظ تفوطقاقووعٍ ایىووؽ ثطضؾووی قووس. میىطيؾووىًحٍ الىتطيوووی ضيثكی،Oxford S-360( ،SEM( ثطای مغبلع ضیعؾبذتبض ي ضیرت قىبؾی ؾغح پًقف ثىبض ضفت. تىىیه پطاـ پطتپطتً ایىؽ،XRD، ثوطای قىبؾوبیی ؾوبذتبض ي فبظََوبی پًقوفمًضز اؾتفبزٌ لطاض گطفت. ظايیظايیٍ پطاـ )Ɵ2( اظ 20 توب 100 زضخزضخٍ اوتربة گطزیس. اظ عطیك ثطضؾی ي ممبیؿممبیؿٍ پیه َبی پطاـ ي قست آوُُب زض مىبثغ م خًز فبظ َب ي اخعای ؾوبظوسٌآن مكرم ي تعییه گطزیوس . ضفتوبض مىوبویىی ي َمچىویهذًضزگی فًلاز ظوگ وعن ثسين پًقف ي فوًلاز ظووگ ووعنپًقف زازٌ قسٌ ثب آلًمیىب ثطضؾی قس.

نتایج و بحث
قى 2 تهًیط میىطيؾىًح الىتطيوی ضيثكی اظ ؾغح وم و َبی پًقف زازٌ قسٌ ث ضيـ پلٍاؾمبی الىتطيلیتی وبتسٍی زض ؾ ظمبن 10، 14 ي 18 زلیم ضا وكبن می زَسٍ .
زض تهًیط زیسٌ می قًز ووووٍ حفوطات زض ظموبن 10 زلیمووًچىتط ي ومتط می ثبقس ي ؾغح متطاوم توطی زیوسٌ مویقًز، زض ظمبن َبی ومتط اظ آن ضربٍمت پًقف وم ث زٌ ي ؾغح یىىوًاذتی لاظ ضا وساقوت ، ثو َمویه زلیو ظموبنثُ یى پًقف زَوی 10 زلیمو زض وظوط گطفتو قوس. ایوهتهوبٍيیط وك بوگط ثوط َمى ىف ثویه پلاؾ مبی الىتطيلیت یفكطزٌ ي ؾغح فلع می ثبقس. م ضف لمًضفًلًغیًغی ذبل ؾغحی ثوثوٍزٍلی تطویسن حجبة َبی پلاؾمب ي ؾطیغ ؾطز قسن آن َب ث يخًز می آیس. ایه م ضف لًغی ث نًضت ضیع حفطٌ َب1 ي وطٌ َب قطس زازٌ می قًز. می تًان گفت ایه ضیع حفوطٌ -َب ي وطٌ َب مىبن َبیی ثؿیبض ذًثی ثطای ایدبز لف َوبیمىبویىی می ثبقىس. ثب ت ختًخٍ ثو ضیروت قىبؾوی ؾوغحیظمبن ثُ یى پًقف زََوی 10 زٍلیمو زض وظوط گطفتو قٍوس.قى 3 ضٍربمت پًقف تهًیطی اظٍ ؾغح ممغغ ومٍ وو ضٍاوكبن می زَس، ضربٍمت پًقف 37.5 میىوطين ثوًز. لایوپًقف ایدبز قسٌ ث ضيـ پلاؾومبی الىتطيلیتوی وبتوسی
1 Microcraters
تتِ خَردگیپَضصالکترٍلیتی
1645361897803

تًؾظ آوبلیع XRD ثطضؾی قس. موبوغًض وو اوتظوبض مویضفت ؾطامیه آلًمیىب 3α – Al2O ثط ضيی ایهٍ فًلاز تكىی قسٌ اؾت )قى 4(. پیه َبی مطثًط ثو تطویوت 3AlNi زض آوبلیع XRD مكبَ سٌ می قًز و ث زلیو توبثیط آلیوبغظمیى ي َمچىیه ث زلی وفًشی ثًزن پًقوف حبنو اظضيـٍ الىتطيلیتیه پلاؾمب می ثبقوس. ثُُوبزضی ي ياووگ زضپػيَف َبی ذًز تكوىی ایوه موبزٌ ضا تبییوس ووطزٌ اووس [ 16ي17 ].
ضکل 1- تصََير از سطح وًَوًَِ تا پََضص آلَ هیٌٌا

ضکل 2- تصََير SEM از هَ رفَ لََشی سطحی الف- 10 دقیقِ ب- 14 دقیقِ ج- 18 دقیقِ .

ضکل 3- تصَير SEM از سطح هقطع وًَوًَِ پَضص دادُ ضذُ تا 3Al2O

ضکل 4- الگََی پراش پرتَ ايکس پََضص آل هیٌٌا تر رٍٍی فََلاد زًگ ًسى .316L

هیکرٍٍسختی
ثطای اوساظٌ گیطی ؾرتی پًقف َب اظ یوه زؾوتگبٌضیعؾرتی ؾىح يیىطظ موس MHI )ؾوبذت قوطوت وًپوبپػيٍََف( اؾتفبزٌ قس. ؾرتی زض ایه حبلوٍت ثوب اؾوتفبزٌ اظيظو 50 گطمی ي ظمبن اعمب ثبض 15 ثبویو ثوط ضيی ؾوغحممغغ اوساظٌٍ گیطی قس .قوى 5 یوه پطيفبیو ؾورتی اظؾغح لغع ثسين پًقف ي لغع پًقف زاض ضا وكبن مویزَس، پًقف ایدبز قسٌ یوه تًظیوغ تمطیجوب یىىوًاذتی اظؾ رتی زاضز. می بوگیه ؾ رتی ف ًلاز ظو گ و عن تمطیج ب HV 188 ي میبوگیه ؾرتی اوساظٌ گیطی قسٌ ثطای ؾغح پًقف زازٌ قسٌHV 5/232 ثًز. اوساظٌ گیوطی َوب ثُ جوًزمىبؾجی اظ ؾرتی ؾغح پًقف زازٌ قوسٌ ضا وكوبن موی-زَس.

سايص
زض خُت اضظیبثی ممبيمت ث ؾبیف وم و َبی پًقف زازٌ قسٌ تؿت ؾبیكی پویه ضٍيی زیؿوه چٍطذوبن عجوكاؾتبوساضز ASTM G99 اودوب قوس. زض ایوه تؿوٍت اظ ثوبضعمًزی N 5/1 ي ؾطعت ذغی 03/0 متط ثط ثبوی اؾتفبزٌ گطزیس. ععً مؿیط ؾبیف 200 متط اوتربة قس. زض حویهؾبیف محلمحلً ضیىگط ثط ضيی ؾغحٍ اعمب قسٌ اؾت ي پیه ؾبیف SAE52100 ثًز. قى 5 ث تٍهوبيیط میىطيؾوىًحالىتطيوی ضيثكی اظ مؿیط ؾبیف وم و َبی ثسين پًقف ي
تِخَردگیپَضصالکترٍلیتی

43180-6039596

ضکل 6- تصاٍٍير SEM از هکاًیسم سايصٍ در هحلََل
ضکل 5- پرٍفايلپرٍفايل سختی از سطح وًَوًَِ ّا. ريٌٌگر تر الف- فََلاد ضذ زًًگ 316L ج- د- فََلاد ضذ زًگ 316L تا پََضص آلَ هیٌٌا در هحلََل ريٌٌگر.

1 Adhesive
تْْار

Al
2
O
3

Al

2

O

3

ضکل7- وََدار کاّّص ٍزى

خََردگی
ثووثووٍ مىظووًض اودووب آظمووًن َووبی الىتطيقوویمیبییپلاضیعاؾیًن پتبوؿیًزیىبمیىی، تٍعساز وبفی اظ وم وو َوبیترت فًلاز ظوگ ووعن316L ، ثو ؾویم مؿوی ضيووٍف زاضاتهب زازٌ قوس. اعوطاف َوط وم ووومًووٍ ثوثوٍ گ ووگًووٍ ای ثوب لانپ قبوسٌ قس و فمظ یه ؾغح 7 × 7 میلی- متط مطثوغ اظآن آظاز ثمبو سٍ. ومًو بی ث سين پًق ف آم بزٌ ؾ بظی ؾغحی قس. و ث ایه مىظًض اظ ؾىجبزٌ وبضثیوس ؾیلٍؿویم 80 تب 1200 اؾتفبزٌ قس. ؾپؽ ثب آة ممغوط قؿوت ي ثوباؾتًن چطثی ظزایی ي ذكه قس. َط وم وومًوٍ ثلافبنولثلافبنولٍ پوؽ
اظ آم بزٌ ؾ بظی ؾ غحی ي ذك ه و طزن زض الىتطيلی ت موصوًض زض زموبٍی 1 ± C° 37 ثو موٍست 30 زلیمو لوطاضگطفت تب ثب آن ث تعٍوبز ثطؾوس. ومٍ وو َوبی پًقوفٍ زازٌقسٌ ثسين یچگ و آمبزٌ ؾبظی ؾوغحی زیگوط ي پوؽ اظ قؿتك ثب الىتطيلیت مًضز وظط، زض الىتطيلیت لطاض گطفوتتب ثب آنً ث تعبز ثطؾس.
یه ؾ آظمًن الىتطيقیمیبیی ثطای اخوطای آظموًنَبی پلاضیعاؾویًن پتبوؿویًزیىبمیىی موًضز اؾوتفبزٌ لوطاضگطفت. پلاتیه ث عىًان الىتوطيز قومبضوسٌ )ومىوی( ثىوبضضفت ي الىتطيز مطخغ یه الىتطيز Ag/AgCl ثوًز. محلو فیعی لًغیىی، ضیىگط ثب تطویت شوط قسٌ زض خسي 3 موًضزاؾتفبزٌ لطاض گطٍفوت . ثو مىظوًض اضظیوبثی ي ممبیؿو ضفتوبضذًضزگی، وم و َبی فًلاز ظوگ وعن ثسين پًقف ي فوًلازظوگ وعن پًقف زازٌ قسٌ ثب آلًمیىب ثب اؾتفبزٌ اظ زؾٍوتگبٌ
پتبوؿیًاؾتبت Autolab Microlab ثب ؾیؿتم مدُُع ث وط افعاض GPES تحت آظمًن الىتطيقیمیبیی پلاضیعاؾیًن لطاض گطفت. خُت اودوب تؿوت پلاضیعاؾویًن تبف ،آظموبیف زضمحسيزٌ پتبوؿی 2/0- تب 2/0+ يلت وؿجت ثوOCP ي ثوبوطخ V/s 001/0 اودب قس.
پًقف ث عىًان مبوعی ثطای اوتمب الىتطين َب ي یًن َب ثیه ؾغح فلع ي الىتطيلیت عمو موی وىوس ثىوبثطایه ووطخياوىف َبی قیمیبیی ضا وبََف موی زََوس ي ممبيموت ثوذًضزگی ثُُتوطی ضا فوطاَم موی وىوس. خطیوبن ذوًضزگی يپتبوؿی ذًضزگی وم و فًلاز ظوگ ووعن ثوسين پًقوف يفًلاز ظوگ وعنٍ ثب پًقفٍ 3Al2O زض خوسي 4 آيضزٌ قوسٌٍاؾت. ثب ممبیؿ وتبیح ،زض قى 8 مكوب سٌ موی قوًز ووچگ بلی خطی بن ذ ًضزگی ف ًلاز ظو گ و عن 316L ث سين پًقف زض محل ضیىگط ثیكتط اظ فًلاز ظوگ وعن پًقوفزازٌ قسٌ ثب آلًمیىب اؾت. ث عجبضت زیگط فًلاز ظووگ ووعن316L ثسين پًقف زض محلٍ ضیىٍگط، ممبيمت ث ذًضزگی ثؿیبض ومتطی زاضز يلی ممبيًمت ث ذوًضزگی فوًٍلاز ظووگوعن ثب پًقٍف فًلاز ظوگ وعن ثب پًقوف 3Al2O ثو قوستث جًز یبفت اؾت )خسي 4(. ویًن خیه ي َمىبضاٍن ویع زض تحمیمبت ذًز افعایف ممبيمت ث ذًضزگی پًقف 3Al2O ضا گعاضـ وطزٌ اوس [19].

Al
2
O
3

coat

Alقیمت: تومان


پاسخ دهید