تْار
بزرسی خواظ مکانیکی و ساختار فوم کامپوسیتی سمینه آلومینیومی تهیه ضذه به روش ریخته-گزی گزانطی باِ استفاده اسکزههای تو خالی فولادی
حوید رضا داٍٍری*، َّهيَهي غلام زادُ ، فرزاً ضیایی، ابَالقاظن دّّقاى، هحود حعیي پایدار، ظید هجتبی زبرجد

چکیذه
فَم کاهپَزیتی فلزسی، رزررزرٍُ جدیزدی از وزاً ادُ هزَاد هت ل ز ٍ ظزلَلی اظز . ایزي هزَاد وزلاوزلاٍُ بزر داؼزتي داًعزیتداًعزیتِ
ٍ ٍزى کن قابلی جزب اًزرشی بزاییی دارًًزد کزکزِ بزرای اظزتاادُ در ـزٌٌای ی نزَى و درٍ ظزازی بعزیُار هٌٌاظزی هزیباؼزد.
در ایي تحقِیق فَم کاهپَزیتی زهیٌ آل هی یَهی با اظزتاادُ از کزرُ ّزای تز وزالی فزَِید کزن کزربي فزَید زًًز ًزسى بزرٍٍغ ری ت رری رراًًؽی تَلید ؼزدِ. ایزي فزَم ؼزاه کزرُ ّزای تزتزَ وزالیَ در زهیٌ ز ای از آلیزاش آل هیٌٍ یزَمA356 اظز . دِرایي تحقیق رفتاِر جب اًًرشی فَم کزاهپَزیتی تحز یزِرٍٍی تزو هحزَری فؽزاریِ بررظزی ؼزد. ًتزای ًؽزاى هزیدِّّزد کزکزِ
ای ي ف َمّ ا تٌ ا اظ تح ام ب یػت ری ًع ب ب ف َم ای تج اری ظ اوت ؼ دُ از ه َاد هؽ اب دارد، بل ًع ب اظتح ام ب نًگزالی بزایتری ًیزس دارًًزد. وزلاٍوزلاٍُ بزر ایزي، فزَمّّزای فلزسی ه وزَی بز دلیز غیرّ وعزاًًگرد بزَدى ظزاوتار غی ر قاِب پ یػ بیٌ ی ب َدى رفت ار ف َم تح اووِ ام ًی رٍ، هح دٍٍدی ای ک ارِبردیٍ دارً د. اه ا ف َمّ ای ک اهپَزیتیٍ ظزاوت ؼزدُ ب ا اظزٍتاادُ از کِزرُ ای تز وزالی ب دلیز ی عزِاى ب َدى ؼز ، ازدازُ ض اه دیزَارُ ظزلَمّ ا دارای ظاوتاری وعاًگردّوعاًگرد در تیجًتیجِ رفّتاری قاَب پیػ بیٌٌیتر ًعب ب فَمّای فلسی رای دارًد.
اصُ ّای کلیذی: کرُ ّای تَوالی فَیدی، آل هی یَم، فَم کاهپَزیتی، جب اًًرشی

خََاظفََم کاهپََسيتیهیٌ یََهی
پیطگفتار
ف َمّّززایٍ فلززسی وززاً ادُ ای از هززَاد هت ل زز بززا وززَاؾ یززصُ هٌٌحٍفززر بزز فززرد ه ززاًًی ی، فیسی ززی،حرارتی، ال تری زی ـزَتی عزتٌٌدِ. ایزي فزَم ّزا ، دارای ظاوتار ظزلَلی بزا وَاـزی از جولز نگزالی ًعزبتا کزن،اظتح ام، نقرهگزی قزدرج جزب اًًزرشی بزای عزتٌٌدٍ.
ننٌ یي ای ي ه َاٍد و ایق هٌٌاظ بی دِر براب ر ح رارجِ ـَج عتٌٌد=1<. از فزَم ّزای فلزسی بز و زَاى عزت ی پٌ ای ظ ادٍ یچ هاً د، اظ تح ام دّ دُ ظٍ ازُ ای پ ظززّت ایززی، جززان اًزٌزرشی در ظززپر وزٌز درٍ ب ززَاى هب دم حرارت ی در ظ او قط اج ال تری ی اظززتاادُِهیؼَد. فزَم ّزای فلزسی بز ولز ًعزب اظزتح ام بزنگززالی بززای، پایززداری زیززاد قابلیزز جززب اًززرشی
ب یػت ر تِح ت ٌػّای اووٍ الی در جْاج ه تل
ًعززب بزز فزز َمّززِای پلیوززری هززَاد هتززراکن جاهززد، اّوی یصُ ای یافتز اًًزد . فز َمّزای فلزسی بزر اازر اووزامیززرٍٍی تززو هحززَری فؽززاری در رعززترُ ای از کٍززرًًػ تح تٌٌػ ااب تغییزر فزرم پلاظزتیو هزید ٌزد قبز از فؽ ردری کاه ، اً رشی برو َرد را ج ب ه یکٌ د .
وززَاؾ ه ززاًًی ی فززَمّ ّززا ؼززدیدا ابعززت بزز اززدٌازُ ،ؼز ، ضز اه دیز ارُدیزَارُ حزَ ًحزَُ اتفزام ظزلَِمّّزای ف َمهیباؼد=2،3<.
در ف َمّ ای آل هیٌٌی َهی ب دلی ٍج َد ظ لَم-
ّززایی بززا ؼزز اززدازُ ضزز اه دیزز ارُدیززَارُ ه تلزز ، رفتززار ه ززاًًی ی فززَم تحزز اووززام یززرٍ اّ وعززاًگرد هیباؼد ٍ پیػ بیٌٌزی رفتزار فزَم هؽز اظز . در فزَمکززاهپَزیتی جدیززد هززی تززَاى اززدازُ ضزز اه دیزز ارُظزلَمّ ا را کٌٌتزرم ًو َد. کزرُ ای تٍز و الی ف َیدَی ، اً دازُ، ؼ ض اه دی ارَُّارُ ی ع اًًَی دارً د ه ی-ت اً د در ظ او ف َم ب ا ظ اوتار ه ٌدن ٍ ّوع اًًگردب کٌار ررفتِ ؼ ًد=4<.
فَمّزای فلزسی بز دٍ رزرٍ کلزِی فزَمّزای ظزلَم بع ت ف َم ای ظ لَم ب از دظُ ت بٌ دی ه ی ؼ ًد .
ریبعزٍزَى اؼّززبی= 5< رابطزز ای بززیي هززِدٍٍم ایظززتیو
ف َم نگ الی ًعززبی ف َم طب ق ه ادل ی)1( ه رف ی کردًًد.

)1(

در ای ي ه ادل ِ،*E ٍ Es ه دٍٍم یاً ف َم ٍ ه ادُ هت راکن،*ρs ρ نِگ الی فزَم ه ادُ هت راکن ،φ کع ر حجوی هادُ در لب ّای ظلَم اظٍ.
بززرای یززو فززَم بززا ظززلَمّّززای بززٍاز هقززدار 1;φ اظ ، زیزرٍا جرهزی در دی ارظزلَم ًیعز ظزاتی فقز تابع هجزبٍر نگزالی ًعزبی هزیباؼزد . ارزر کز هزادُ دردیزز ارُدیززَارُ ظززلَم باؼززد0;φ ٍ رابطززرابطززِ تززاب ی از نگززالی اظزز . ریبعززَى ٍ اؼززبی =5< رابطزز ی اظززتح ام فززَم-
ّای اً طافپبیر ٍ نگالی را نٌٌیي ت ری کردُ اًد.
)2(

در ای ي ه ادل ِ *σ ٍ σs اظ تح ام ف َم ٍ ه ادُ هت راکن اظ.
طبق ایي رابطز رابطزِ فزَم ّزای ظزلَم بعزتبعزتِ دارای نقرهگزی اظتح ام بزیي 5 تزا 7 برابزر فزَم ّزای ظزلَم بزاز هزی -بٍاؼد.
ی ی از رٍٍغّ ای ظ او ف َمّ ای فل سیِ ظ لَم بعت اظتاادُ از کرُ ّزای تز وزالی پزیػ ظزاوت اظز.
ج. کِِ َنراى= 4< تحقیق اتیَ ب ر رٍٍی ظ او ف َم ظ لَم بعت با اظزتاادُ از کزر ّزای تزتزَ وزالی ظزراهی ی اًًجزامداد. ظزاوتار ای ي فزَم و َاؾ ه زاًًی ی ق اب هلاحد ِ-ای ًع ب ب ف َمّ ای آل هیٌٌی َهیٍ ظ لَم ب از داؼ، اها ایي و ّا بعزیار ؼز دٌٌُدُ بز َد ّزن نٌ ٌزیي ت اًًزاییجِزب اًًزَرًشی کوزی داؼز . بز ّوزیي دلیز تحقیق اتی ب ه دَر جزایگسیٌی کزرُ ّزای تزَی وزالی ظزراهی ی بزاکرُ ّای تزَی وزالی فلزسی اًًجزام ؼزد =6<. . َیزًَیز = 8< تحقیقاتی در زهی ز ظزاو فزَم زهی ز آل هی یزَهی بزاب ارریری کرُ ّای تز وزالی فزَیدی اًًجِزام داد . در ایزيرٍٍغ فضای بزیي کزرَُ ّزای فز یدی بزا اظزتاادُ از پزَدرآل هیٌٌی َم پ ر ه یؼ َد. ظ پطَ پ َدر آل هیٌٌی َم تَظ وولیاج ت جَؼزی بِز وزَاؾ هطلز دظز هزییابزد . ف َم تَلی د ؼ دُ ب ای ي رٍٍغ از اظَ تح ام ب یػ ت ری ًعب بِ ظایر فَمّای ه جَد بروَردار اظ.
تْار
در ایي پص ّػ فَهی با ظلَمّای بعت ب ظزیل ی پرکردى فضاِی والی بیي کرُ ّای تز وزالیِ بزاِ آلیزاشیِ ازآل هی یَم ب رٍٍغ ری ت رری رراًًؽَی ظاوت هیؼٍزد. درظاو فَمّای فلسی از کرُ ّای فَید زًًز ًزسى فزَیدکن کربي اظتاادُ ؼد. در ایزي هقالز بز بررظزی وزَاؾه اًًی ی، فیسی یٍ ظاوتار فَمّای کاهپَِزیتی آل هی یَم- فَید کن کربي آل هی یَم- فَید زً ًسى تَظ آزهزَى فؽ ار ت و هح َری، هی رٍٍظ تی و ط ب رداری ب ا هی رٍٍظ َپ ال ترٍ ًی پرداوتِ ؼدُ اظٍ.

مواد و روش تحقیق مواد:
دٍر ایي پص ّػ از دٍ َع کزرُ تز وزالی فزَید کزنِکربي فَید زً ًسى تَلیدً ؼرک فرَاًَْفرَفر آلواى ک بزرٍٍغ هتاِلَرشی پَدر ت ی ؼزدُ =5 6< آلیزاش آل هی یزَم356 A ب وٌ َاى فلس زهیٌِ اظتاادُ ؼد. از آلیاش آل هیٌ یزَمA356 با 7% ظیلی َى ب دلی ظزیالی هٌٌاظزی، نگزالیکن، اظتح ام بای اًقباق کن حیي اًجواد هزی باؼزٍد بزوٌ َاىِ زهیٌ اظتااٍدُ ؼد. ترکیی ؼیویایی کزرُ ّزا فلزِسزهیٌ در جدٍٍم 1 آٍ ردُ ؼدُ اظ.

روش تهیهِ فوم:
ری ت ر ری ب ِ رٍٍغ رراًًؽ ی در قال ی هاظ ِ-ی 2CO )طبز ق ؼز 1( اًًجز ام ؼز د. قالز ی جْْز ظیایى هبا ب ـَرج کز ریزس طراحزی ؼزد، نزرا کزرازّ ای هحب َض در فض ای اط رافِ ک رُ ای تَو الیِ فرـزز کززافی بززرایِ وززرٍٍج داؼززت باؼززٌٌد )ؼزز 1(. ری ت ر ری در هاظ 2CO ب دلی ـ رفِ اقتف ادی ٍ ظطح ْایی هٌٌاظی اًًت ا ؼد.
در ای ي فرآیٌ د ک رُ ا ب رٍٍغ ظ اًدٍٍی ی درٍٍى قالیِ قزرار ررفز . بز دیي ترّتیزیِ کز در کز قالزی یزویی کزرُ فزَیدی بزا ت زداد هؽز ؿ نیزدُِ ؼزد ظزپطبززر رٍٍی آى یززو تززَری آل هی یززَهی بزز ضزز اه 1 هیلیهتر قرار ررف. ایزي ر ًزد تزا پزر ؼزدى قالزی اداهزیاف . در ک قالی ًیزس یزو تزَری فزَید قزرار دادُ ؼزدِ ککِ ّن بزبزِ و زَاى فیلتزر ووز هزیکٌٌزد ٍ ّزن از ریزسغرل ل ّزای تزتزَ وزالی بزبزِ درٍى راّ بزارُ هزبا جلزَریریؼَدِ.
دِر ایي وولیاج دهای هبا باید ب ر ز ای اًًت زا ؼَد ک ولاٍولاٍُ برداؼتي ظیالی هٌٌاظی براَی جریاى یافتي در فضای کن بیي کر ّا از اًرشی کزافی بزرای نٍ کزردىتَریّای آل هی یَهی ًیس بروَردار باؼد. دهای فَق رزدازهٌٌاظی ج اًًجام ری تز رزری ) بزا در ًدررزرفٍتي جزرمتَریّا، جْرم هبا یزم برای پزر کزردى قالزی در ًدزرررفتي ظایر وَاهز ( در حزدٍد 790 درجز ظزاًًتی رزرادبرآٍرد ؼد. ب هٌدَر جلََریری از اًًجواد هِبا قب از پزرؼدى کاه فضای بیي کزر ّزای تَوِزالی، پزیػ از اًًجزامری ت رری، قالی تا حدٍٍد 400 درج ظزاًًتی رزراد پزیػررم ؼد.

آسمایصها:
پط از تَلید وًوًَِّا، وَاؾ ه اًًی ی آًْا بررظزی ٍریسظاوتار آْا تَظ هی ررٍظٍظ َپ ال ترترًٍیًی هؽا دُ ؼزد.
آزهَى فؽار تو هح رُ تَظ دظزتگاُ “Torse ASC20″، هیساى کرًًػ تَظ دظزتگاُ “San Star Torse ASC20” آزهزَى هی رٍظز تی تَظز دظزتگاُ “Koopa MH1” ادازُ ریری ؼد.
بٌ ابر اظ تاًًدارد ف َمّ ا، وًوًَ ِّ ا جْ آزه َى فؽ ار ت و هح َری بای د ب ر ای باؼِ ٌد ک در ّ ر ضلعِ حِداق 8 تزا 10 ظزلَمِ جَزَد داؼزت باؼزدِ= 8<. بزات ج ب ایي هعزلل ابِ زاد و ز ّزای ت یز ؼزدُ جْْز اًًج ام آزه َى اظ تِ اً ایًیَ ب ا ارتا اع 45 هیل ی هت ر ٍ قطر 35 هیلزی هتزر اًًتّ زا ؼزد. ًعزب حجوزی کزرُ –
ای ب ک ار رفت در تْْی و ایی ؼ اه ت داد هّؽ ؿِ از کر ّزایِ ت َوزالیِ فزًَیًَدیِّ زًًز ًزسى ٍ کزرُ -ای تَو الی ف َیدٍی ک ن ک ربي پ ط از هحاظ ببِ ب ِترتیی در حدٍد 41 37 درـد هحاظبِ ؼد.
آزهَى فؽار بزا ظزرو 1/0 هیلزی هتزر بزر اایزااًیزِ ٍ
ننٌ یي آزه َىّ ای هی رٍٍظ تی ب ا اوو ام ب ار 10 ررم بر رٍٍی و ّا اًًجام ؼد.
نگالی ًعزبیً بزًا اظزتاادُ از ه ادلز 3 ٍ نگزالی تلز َری با اظتاادُ از ه ادل 4 ت ییي هیؼَدِ:

)3(
12447277749

کززکززِ در ایززي ه ادلززادلززِ نگززالی
ًعززبی ،

نگززالی فززَم ٍ نگززالی زهی زززهیٌززِ هتززراکناظ.

)4(
35687-294129

در ایز ي ه ادِلز ِ ًعز ب حجوز ی زهیٌٌز ِ ، نگالی زهی ز ، ًعزب حجوزی کزرُ ّزای تزتزَ وزالیٍ

نگالی کرُ ّای تتَ والی اظ.
نگززالی وولززی و ززًوًَززِ ّززای ت یززتْیززِ ؼززدُ از طریززقادازُ ریری ًعب جرم بز حجزن ٍاق زیِ بز دظز آهزد.
هیززساى تغییززر حجززن آ پززط از غ طزز ٍری و ززًوًَززِّززا حجززن ٍاِق ززیِ و ززًِوًَززِ را بزز دظزز داد اًززدازُ ریززریجرم وًوًَِّا ب ظَیل ترازٍٍیِ دیجیتالی اًًجام ؼد.

نتایج و بحث ساختار سلولی
ؼ 2 هقطع ورضزی و ز ّزا را ًؽزاى هزیدّزد ، ّواىطَر ککِ هؽزا دُ هزیؼًزَد ظزاوتار ظزلَلی هزٌدن، ی پارنز ب ا پی د هٌٌاظ ی در فف هؽ ترِ ک اهلاهؽ ؿ اظٍز . تحًَقیقزاج ًؽزاى دادُ اظز کز ظزاوتاربیقاوزدُ ظزلَمّّزا دیز ارُ ّزای دداز دار، نقرهگزی
اظززٍزٍتح ام فزززَمّززٍزای فَلزززسی را کزززاّػ و اّّزززد دادٍ =10 9<. اظتاادُ از کرُ ّزای تزتزَ وزالی، هٌجزر بز ب بزَد
ؼ اهٌدن ب ی قاو دُ ی ظ لَمّ ا دِی ارُ آً ا ؼدُ اظً ، در ایزٍي ؼزرای اًًتدزار هزیرٍد کز از تورکْزستٌٌػ در ه اىّّای واؾ جلََریری ؼَد.

چگالی
نگز الی تلز َری نگز الی وولز ی در جز دٍٍم 2 ًؽ اى دادُ ؼ دُ اظ . هق ادیر ًؽ اى دٍادُ ؼ دُ بی اًًگر تطززابق وززوززَ بززیي نگززالی تلززَری وولززی اظزز .
هتَظ نگالی و زًٍوًَزِ ّزای ؼزاه کزر ّزای فزَید زًًز ًزززسى 3g/cm 01/2 هتَظززز آى بزززرای و زززًوًَزززِّزززای ؼ اه ک ر ّززای ک ن کززربي 3g/cm 06/2 ت ی یي ؼززد.
ّواىطَر ک هؽا دُ هز یؼزَدِ نگزالی فزَم کزاهپَزیتیِ حاـ ًع ب ب ه ادُ زهیٌ )آل هیٌٌی َمA356 ( ک
کاهپَسيتیهیٌ یََهی
دارای نگز الی برابز ر 3g/cm 67/2 هز یباؼز د، کز اّّػٍ قابزز تزز جْْی داؼززتِ اظزز )در حززدٍد 25%(. قطززر ض اه دَی ارُ کزرُ ّزای تز وزالی وزَاهلی عزتٌٌد کزکزِبر رٍٍی نگَالی فَم تزاایر رباَرًًزد . بزا افزسایػ قطزر کزرُ ٍیا کاّّػ ض اه دی ارُ، نگالی فَم کاّّػ هییابد.
وززَاؾ ه ززاًًیَ ی فززَم فلززسی، تززاب ی از نگززالیًع بی ه یِباؼ د .در ی و ه ادُ ف َهی، ک اّػِ نگ الی هٌجززر )بزز ولزز کززاّّػ هززادُ هتززراکن( بزز کززاّّػاظ تِح ام فؽ اری قابلی ج ب اً رشی ه یؼ َد. ب ا ت ج ب جدٍٍم 2، بٍزا افزسایػ نگزالی ًعزبی، تزٌٌػ پایزاافسایػ هییابد.

آسمون فطار
قابلب جب اًزرشی ٍ تحوز کزرًًػ زیزاد) 50 تزا
60%( ف َم ای ک اهپَزیتی دِر ی و ت ٌػِ ًع بتا ااب ، آًآًْ ا را ب راّی کاربردّ ایی ک احتی اج ب ج ب اً رشی زیادی دارًًد، هٌٌاظی و اّّد کرد =11<.
آزهَىّای فؽار تو هح رُ ، بزرای بررظزی وزَاؾِفَمّای کاهِپَزیتی تَلید ؼدُ ، بر رٍٍی و ّای اظت اً -ایی ؼ ک بٌٌابر اظزتاًدارد آزهزَىِ فزَمّ ّزاٍ بایزد ًعزب ارتااع ببِ قطر در حدٍٍد 2-5/1 داؼت باؼٌٌد ّننٌٌیي در ّر ضلع حداق 8 تا 10 ظلَم داؼزتداؼزتِ باؼزٌٌد، اًًجزام ؼزد
.<9=
هیسِاى کرًػ از طریزق اًزداز ریزری جابجزایی پزاًًچِدظتگاُ ب ٌگام اووام فؽزار بزرِ رٍٍیِ و ز ّزا هحاظز ب رردید. بر رٍٍی قاوزدُ ّزای و زًوًَزِ کز در توزاض بزا پزاًًچدظتگاُ ب دًزد ، بزرای جلزََریری از تزاایر اـزط ا ، زَار تالَى قرار دادُ ؼد.
ؼ 3 وَدارًوَدار تٌٌػ-کرًػ ه ٌدظی، با ظزظزِ احیزًاحیزِهجسا، را ًؽاِى هیدّّد. احی ایظتیو وطی تا حدٍٍد 9 % کرًًػ، احی ی هعطح در یِو تٌٌػ ًعبتا ااب بزا تغییزرفرم پلاظتیو زیاد احی ی نگامِ ؼدى1 و ز در هزرزکرًًػِ حدٍٍد 60% ،ک در ایي احی ف م فلزسًیَ هِاًٌزد فلزسزهیٌ )یو هادُ هتراکنٍ( رفتار هیکٌٌدَ. ظطح زیر هٌ حٌٌِزیِتٌٌػ-کرًًػ قب از ؼرٍع احی نگزام ؼزدى و ًز بز
وٌ َاى ک اًًرشی جب ؼدُ تَظ و زًوًَزِ در ًدًز ر ررفتزررفتزِ
1- Densification
تْْار
هیؼَد =12<. در ایيٍ تحٍقیق دٍ و کاهپَزٍیتی با کزرُ -ّای فَید زً ًسى د و کاًهپَزیتی حاٍی فَید کن کربي هَرد آزهایػ قرار رًرفَتًٌد. وزاً طَر کز در تفزَیرهؽ ؿ اظ ، فَم کاهپَزیتی هتؽ از کر ّای تَوزالیدارای ظطح زیر هٌ حٌٌزی بزیػتزری ًعزب بز فزَمّزِایه وَلی )ج هقایع ، هٌ حٌٌی تٌٌػ-کزرًًػ دٍٍ و زًوًَزِ ازفَمّای آل هی یَهی ظلَم باز ًیس در ؼز 5 آ رًدُ ؼزدُاظ= 13<( هیباؼد. لبا قابلی جب اًرشی بایتری دارًًد.
ؼ 4 تفاٍیر و ّای کرُ ّای فزَیِدی قبز ب زد ازتغییر فرم را ًؽاًى هًیدّد .واطّواًطَرَر ک در ؼ هٍؽزا دُهیؼَد تغییر ؼ در توام ظلَمّا تقریبا ی عاى اظ ٍ تغییر ؼ ترجیحی در ظلَلی واؾ هؽاّ دُ ًویؼَد.
ؼ 5 ًؽ اىدّ دُ هقایع ای از اً رشی ج ب ؼ دُ در ف َمّ ای ک اٌهپَزیتی آل هِیٌٌی َهی در هقایع ب ا ظ ایر ف َمّ ای آل هیٌٌی َهی اظ. ب ا ٍج َد نگ الیِ ب یػت ر ف َمّ ای ک اهپَزیتی، ای ي َع ف َم از ًع ب اظتح ام بز نٍگزالی بزایتری در هقابزً ظزایر فزَمّّزا بزااً دازُ ظ لَم ه ادُ ی ع اى برو َردار اظ )ّو اًطَر ک در جدٍٍم 2 ًؽاى دادُ ؼد.(
فَمّای کزاهپ َزیتی بزا کزرُ ّزای تزتزَ وزالی ٌگزاماووام یرٍ ،تغییزر فِزرم ًعزبتا ی زَاوتی از وزَد ًؽزاىهیدّ ٌزد در حالی ز فزَمّّزای ه وزَلی) بزا ظزلَم ّزایٍبززاز( دنززار کززرًػ هَضزز ی تززَرم بززا تغییززر ؼزز ؼ ع ترجیحی در ظلَمّای بسرگ هیؼ ًد=14<.

آسمون میکزوسختی
ًتِای آزهَى هی رٍٍظز تی در جزدٍٍم 3 آٍ ردُ ؼزدُاظ . ب ول کَنو بَدى ظزلَم ّزا فازّّزای احتوزالیتؽ ی ؼدُ در ًَاحیَاحی هرزی، ت ویي دقیق هی رٍٍظز تی اه اى پبیر ًویباؼد. با ایي حام در اًًجزام ایزي آزهز َىّّزاظ ی بر آى ؼدُ بَد کز ظز تی زَاحی هزرزی بزا دقز اًدازُ ریری ؼِزَد. اوزتلاف زیزاد ظز تی در ب ضزی ًقزا هرزی با زهیٌ آل هی یَهی حاکی از آى اظ ک در َاحی هرزی یو فاز بیي فلسی ظ تؽ ی ؼدُ اظ . تفًزاٍٍیرٍهی رٍٍظ َپ ال تر ًی در هرز هؽزتر بزیي آل هیٌ یزَم کرُ ّای فَیدی ایي ادوا را تفدیق هیکٌٌد )ؼ 6(. نحوه ضکست1 فومهای تولیذی
ؼ ع فَمّایِ کٍاهپَزیتی با از بیي رفتي ٍ ؼ عتعتِ ؼدى پی ًد بیي زهیٌ کرُ ّزای فلزسی در ًقزا هزرزیّو راُ ه یباؼ د. ًت ای آزه َى هی رٍٍظ تی تف اٍٍیر هی رٍٍظ َپ ال تر ًی ح ای از ٍجَد یو فاز بیٍي فلزسیبا ظ تی بای، ترد ؼ دُ دِر َاحی هرٍزی دٍارد ک هی-ت اًد هح هٌٌاظبیٍ برایٌ ج اً زًی تر ؼرٍع ؼ عز هادُ از ایي ًَاحیَاحِی باؼد =14<. پص ّػّای پیؽزیي ًؽزاىهیدّد=15< ک ؼ ع از فازّّای بیي فلزسی آغزاز هزیِ -ؼَد. ؼ 7 ًؽاى دّ دُ جدایػ رؼد تر در احیزففِ هؽتر اطراف کر ّای ت والِی هیباؼد. واطَر ک هؽا دُ هیٍؼَد رؼد تر هٌٌجر ب ؼ ع ، فقّز بزاطراف کرُ ّا هحدٍٍد هیؼَد ک ایي هعلل جَد یو فزازترد در احی فف هؽتر را ًؽاى هیدّد.

نتیجه گیزی
ف َم ک اهپَزیتی زهیٌ ِ فل سی ب رٍٍغ ری تگ ری رراًًؽی تَلید ؼد ظاوتار وزَاؾ هِ زاًًی ی آى هزَردبررظی قرار ررف . ًتای آزهاٍیػّا، ًؽاى دّ زدُ وزَاؾیصُ برتزر فزَم کزاهپَزیتی ًعزب بز ظزایر فزَمّزایآل هی یَهی ظلَم باز اظز . فزَم کزاهپَزیتی آل هیٌ یزَم-فَید تح اووام یرًٍیرٍیٍی فؽاری، وَاؾ یزصُ ای ظزتیو-پلِاظتیو از وَد ًؽاى هیدّد، یو احی ایظتیو اٍ لیزاٍلیزِک با افسایػ یرٍ، ؼرٍٍع ب تغییزر فزرم پلاظزتیو تحز تزٌٌػ ًعزبتا اابز هِزیکٌٌزد. ًتزای ًؽزاى داد، ایزي ف َمکاهپَزیتی در هقایعِ با فَمّّزای آل هیٌ یزَهی تجزاری از ًعب اظزتح ام بز نگزالی قزدرج جزب اًزرشی 8-6 برابری، بروَردار اظ . تفاٍٍیر هی رٍٍظٍ َپی ًؽاى دّ زدُپی ًد هٌٌاظی بیي زهیٌ آل هی یَهی کزرُ ّزای فزَیدیاظ . افسایػ ظ تیِ در َاحی هرزی، ر اُ از تؽ ی یزوفاز ظ هیدّد ک پیػً بیٌٌی هیؼَد ،ی ی از ترکیباج بیي فلسی آل هی یَم- آّّي باؼد.
1- Failure
کاهپَسيتیهی یَهی
جذٍل 1- تزکیة ضویايی گل ل ّای تَخالی فَلادی ٍ سهیٌسهیٌِ آل هی یََهی تِ کار رفتِ در تْ یِ فَم کاهپَسيتی.
جٌط هادهادُ رل لِ ّا ٍ زهیزهیٌِ ترکیی ؼیویایی
رلَ لِ ّای فََید کن کربي <0.007% C, 0.002% O and balance iron
رلَ لِ ّای فََید ضد زً 316L 0.03% C, 0.3% O, 17% Cr, 13% Ni, 0.9% Si, 0.2% Mn, 2.2% Mo, bal-Fe
آل هی یآلَهیٌیَمَم A356 7.01% Si, 0.5% Fe, 0.39% Mg, 0.28% Mn, 0.11% Cu, 0.09% Ti, 0.06% Zn,
0.02% Cr, balance-Al

ٍیچ
د
ظاً

َری
ت

َهی
ی
هی
آلَ

َیدی
ف

فیلتر

کرُ

ّای

ت
تَ

والی

هبا

جریاىقیمت: تومان


پاسخ دهید