بررسی تأثیر تخلخل و ریسساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنذههای فولادی متخلخل تف-
جوشٕی شذه با بانٕذهای نفوری حٕیذ خشػٙٙذ، اػ بػیُ دٌٙدٝ*

چکیذه
دس اِیٗ پظٚ ٞؾ خٛاف ىب٘٘یىی دٚ فٛلاد وٓ آِِیبط تبِٛسطی پٛدس ثب ثب٘ذٞٞبی فٛری ؿابٔ Distaloy HP Distaloy DH
ٔٛسدٛسد طبؼؼٝ ٚ ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت. تف خٛؿی ٕٝ٘ٛ٘ٞب دس دٔٔابی °C1120 ٚ اتٕؼافش حابٚ ٚیُ خّ أخّاٛ بصٞابٚی یاذسٚ طٞیاذسٚطٖ ٚ یتشٚ ط٘یتشٚطٖ ٚ ثثٝ ٔذت 35 دلیمدلیمٝ ا٘دبْ پزیشفت. ثٝ ظٔٙظٛسٛس ثشسػی تبثیش ػشػت ػشد ؿذؿذٖ ثش خٛاف ٟبیی لطؼبت، ٕٝ٘ٛ٘ٞب اص دٔٔابی تفخٛؿی ثب دٚ ػشػت تفبٚٚت تب دٔٔبی ٔحیط ػشد ؿذ٘٘ذ. پغ اص ػبخت ٞب آصٔ ٞبی چٍ ابِِی ػاٙٙدی ، ػاختی ، وـاؾ ، خؼتٍٍی، ثشسػیٞٞبی سیضٔػبختبسیٜ ٚ ؿىؼتٍبسی ثش سٚٚی لطؼبت كٛست پٕزٛیش٘فت. ثشسٛػیٞٞب ـب داد و یضا حفاشات ، آ -چ ی ٔـخلبت تخّ خ ٞب )اذاص ؿىُ ( تبثیش ثؼضایی ثش خٛاف ىب٘٘یىی ف لادٞبی تحت ث٘شسػی داس٘اٝ ذ. آ چٙ ایٗ افاضایؾ حذٚٙٚد 5/4 % چٍ بِِی، ٙدشٜ ث ث جٛدٚ اػتحىبْ وــی ث یضا 44% ٚ اػتحىبْ خؼتٍٍی ثثٝ یضا 55% دٜس فٛلادDistaloy DH ثب 2/0 دسكذ وشثٗ شدیذٌشدیذٜ اػٝت. ایٗ ٔمبدیش ثشای فٛلادٝ Distaloy HP ثثٝ تشتیت 26% ٚ 47% ثذػٖت آٔ اذ ا٘٘اذ . ٘تابیح حبكاُ اص ثشسػی سیضػبختبسی مبیؼ ٘تبیح تدشثی حبكُ اص آصٔ ٞبی ایٗ دٚ فٛلاد ـب ٔیدٞٞذ و ٘ا ٛع سیضػابختبس حاٛ٘حاٜٛ ت ٛصیاغ فبصٞبی تبِٛسطیىی ٘مٚؾ ثؼضٝایی ثش خٛاف ىب٘٘یىی ث خلٛف سفٖتبس خؼتٍی اٖیفب ٔیوٙٙذ. ث تشیٗ خٛاف شثاٚٔشثاٛ ثاثاٝ فاٛلاد Distaloy HP ثب 5/0% وشثٗ ٚ چٍ بِِی3gr/cm2/7 ثب ػٚشػٝت ػشد وشد 2/1 دسخدسخٝ ػب٘٘تیٌٌشاد ثش ثب٘یثب٘یٝ ٔیثبؿذٔ.
اصُ ّای کلیذی: فٛلاد، تبِٛسطی پٛدس، خٛاف ىب٘٘یىی، حفشات، سیضػبختبس

پیشگفتار
ا ىب طشاحی لطؼابت ثاب اؿاىبَ پیچیاذٜ ، وابٞؾ دٚٚسسیض ٛاٖد، ػطح ت بْ ؿذٜ ػبِِی، تّ اشا٘غ اثؼابدی ثابلا ٚ حزف ػٔ ّیبت ت بْ وبسی ثش سٚٚی لطؼبت اص خٕ ٔضیات –
ٞبیی ثـٕبس ٔیس ٘ذ ووٝ ٙدش ثاثاٝ وابسثشد تابٔتابِٛسطیٛسطی پاٛدس ثخلٛف دس ظشفیتٞٞبی ت ِیذ ثبلا ؿذٜ اػت ]1[.
ٌؼتشؽ سٚٚص افضٚ لطؼٖبت تبِٛسطی پٛدس ث ػٙ ا ا یىا ی اص سٚٚؽٞ بی ؿاىُ داد ٛاد ثا ٚی ظٜ دٝس ك ٙبیٖغ خ دسٚ ػبصی ثیبٍ٘ش خزاثیتٞبی خابف ایاٗ سٚٚؽ اص ثؼاذ ؼبئُٔؼبئُ فٙٙی التلبدی اػت، ووٝ اص خٕ ّۀ آ ٞب ٔیتا اتاٛاٖ ثاثاٝ ػبخت لطؼبتی ٘ظٖیش ا٘ٛاع چٖشخ د٘ذٜ ٞابی لاٛای حشوا ،
یُ ثبدأٔه، ؿبت ، پیؼت غیاشٜ اؿابسٜ واشدٔ ، وا ثاب ت خ ثثٝ ٛاد اٚ ِیٛۀ ٔلشفیٛ وٕتٚش، وبٞٞؾ دس تؼذاد شاحٝاُ ت ِیذٝ ضی ا بؿایٗ وابسی ، احبطاۀ وب اُ سٚٚیٔ آابِِیض ، ت ا٘بییٚ تىشاس، ت ِیذ ثبلا … ٘ؼجت ث ػبیش سٚٚؽٞبی ت ِیاذ
٘ظیش سیخت ٌشی اص خازٚاثیت ثایؾٝتاشی ثشخاٛسداس ثا دٜ ٚ
ٙدش ث وبٞؾ ٚص لیٕت لطؼبت زوٛس ث خلٛف دس تیشاطٞبٝی ت ِیذ ثبلاٖ ) ـخلأـخلاٝ ثابسص كاٙٙبیغ خٝ دسٚٚػابصی(
یٌ شدد. ٓچٙ یٗٔ ػ ت ِی ذ ای ٗ سٚٚؽ دس ك ٙبیغ خ دسٚٚػبصیٞ80-70 دسكذٟ ٔیثبؿذ ]2, 3[.
ثشسػ ی خ ٛاف دیٙ بٔٔیىی لطؼ بت ت ِی ذ ؿ ذٜ اص طشیك تبِٛسطی پا ٛدس دس ػایٗ پیچیاذ ٌی ت ٛػاط ػ ا اُ ٔتؼذدی اص لجیُ ٔـخلبت تخّ خُ ٞاب چٍ ا ٍی تٛصیاغ فبصٞبی تبِٛسطیىی دس سیضػبختبس تحتٖ تبثیش لٛشاس ٔیٌیشٖد ]4, 5[. وشیؼتیٗ طس اٗ ]6[ ـاب داد٘اذ واواٝ یاضا تخّ خُ ٞب، ا٘ذاصٜ ، ؿٚىُ ٚ فبكّفبكّٝ خذایؾ آٟ٘ب ػػٛأأُ ٟٕٔایٕای ؼتٙٙذ و خاٛاف ىاب٘٘یىی ثخلاٛف سفتابس خؼاتٍی ف لادٞ بیٝ PM سا ٔت بثش ٔ یٚػ بص٘٘ذ. دٚ ٘ ٛع ٔتاذاٚاذاَٚ اص حفشات دس ٛاد تبِٛسطی پٛدس لبثاُ ؿٙٙبػابیی اػات وا
ـاااتٕ ثٔاااش سیضػااابختبسٞٞبی ثاااب حفاااشات ٙفاااشدٝ سیضػبختُبسٞبی ثب حفشات تلُٔتلُ ثثٝ ٓٞ ٔای ثبؿاذٔ . حفاشاتٚ تلُ ث دس مبیؼ ثب حفشات ٙفشد تبثیش ثٕیؾتشی ثش سٚٚی خٛافٞٓ وــی ٟبیی ثبلی ٔی زاس٘٘ذ. دس ا ٞابی تبِٛسطی پاٛدس حابٚٚی وٕتاش اص 4 دسكاذ تخّ خاُٛ ، اوثاش
حفشات ثلٛست ٙفاشدٔٙفاشد ـاب ذٜ ٔای شد٘٘اذ ، دس حابِ ِیوا واٝ

دً ذُ
افضایؾ یاضا حفاشات ثا ثایؾ اص 20 دسكاذ ٙداش ثاثاٝ پیذایؾ حفشاٖت ثب ػابختبسٝ ثابص تلاُ ثٟ آ ٔأی ٌاشدد .
طبِِؼبت ثشسػیٞٞب ـب دادٜ اٚػات وا حفاشات ٙفاشد
٘مؾ چـٚ ٍیشی دس تغییٖش فشْ حدٕی ف لادٞٞبی تخّٔ خُٔتخّخُ اسائ ٔیو ٙذ ثطٛس اٛثش داوتی یتا بوش ػاىٛپی سا دس مبٝیؼٔمبیؼٝ ثاب حفٚاشات ثابص ، ثاذِیُ افاضاٝیؾ اٛاحی ؿىؼات داوتیُ اص طشیك ىبیضْ ثٟ پی ػتٛػتٗ سیض حفشات، افضایؾ
یدٞ ذ ]7, 8[. اص ط شفٓ دیٍ ش دس سیضػ بختبسٞبیی ث ب حفشاتٙ تلُٔتلُ ثٟثٟٓ، ثاذِیُ خاٛد پی اذٞپیٛ٘اذٞبیٞبی تافخٛؿای ضؼیف ثیثیٗ رسات پاٛدس ، ؿىؼات ػٕٕاذتب اص طشیاك پابسٌی داوتیُ ثؼیبس ٔٛضؼیٛضؼی ) شد٘ ٞبی تف خٛؿای ( ثا لا ٛع ٔیپی ٘ذد ]9[. اص ای شٚ ، فبصٞبی خٛد دس سیضػبختٝبس یاب احیب ٘ب تمٛیت آٟب ٕیت ا٘ذ ٙدشٔ ث ایدبد مب ٔت دس ثشاثش ؿىؼت ٌشدد. د٘ی٘ ٍش ]7[ تابِٛسطی پاٛدس حابٚٚی حفشات تلُٔتلُ ثٟثٟٓ سا ثثٝ ص٘دی٘شٛی٘ تـجیتـجیٝ ٕا دٜ اػات واواٝ
داسای ٛاحی اتلبَ ضؼیف ٚ لاٛی ٔای ثبؿاذ . ص ص٘دیاش تٛػط اتلبلاتٖ حىٓ ػٙ یٗ تؼییٗ ٔیٌٌشددٚ دٖس حبِِی-ووٝ اػتحىبْ آ تٛػط اتلبٍلات ضؼیف حاذٚ ٚد ٔای ؿاٛد . چ ی تحمیمبت خبِِمی بیٙٙغ ـاب ٔایدٞ ٞاذ وا واٝ
چٍٓ بِِیٙ ثطٛس ٛثشٔٛثش ٔٙداشٙداش ثاٚثاٝ افاضایؾ اػاتٖحىبْ وــای ٚ داوتیّ یت یٌٌشدد ]10, 11[.
ثشٝتیّ ؼ ]12[ خبطش ـب٘ـبٖ ٔیػابصد وا افاضایؾ چ بِِی تفخٛؿی دس اٚ مب ٔت ث خؼتٍی تغییش ط تب ؿىؼت سا ثٟ جٚا ٛدٝ ٔایَ ثخـاذ تٝابثیش و ٕتاشٚی ثاش اػٛتَحىبْ وــی ثش خبی ٔیٌٌزاسد. تحّٚ یُ ایٗ ضٔٛضٛعٛع ایٗ ىت سا آؿىبس ٔیػبصد و حفشات دس ف لادٞٞبی تابِ ٛسطی پٛدٝس و تحت ثبسٌٌزاسی تٝ بٚٚثی لشاس شفت ا٘٘ذ، ٘مؾ ثؼایبس
ٔٛثشیٛثشیٝ دس آغبص ٚ ادأادأٝ تخشیت ایفب ٔی٘ بٝیٙٙذ.
مبیؼ ٘تبیح آصٔآصٖٔٛٞبی ٚالؼی ـاب ٘ـابٖ ٔای د ٞاذ وا تخ یٗتخٕیٗ اػتحٝىبْ خؼتٍٍی ثلٛست 38% اػتحىبْ وــایٝ اػتبتیىی اغّّت پیٖؾثیٙٙی ثیؾ اص حذ ا٘٘تظابسی سا ثاذ٘جبَ داسد ]13[. ٔیت ا ٔتزوش ٌشدیذ و تخّ خُ ٞب ثطٛس ا ٛثش سفتبس خؼتٍٍی سا ٔتبثش ٔیػبص٘ذ، ٞشٝ چٙٙذ و ٘مؾ حفشات ثش سفتبس خؼتٍٍی دس مبیؼٔمبیؼٝ ثب سفتبس وــیٝ وٕی ٔتفابٚٚت ٔیثبؿاذ . ثؼایبسی اٖص حممایٗ ]7, 8, 13-15[ ثاب ا٘دابْ طبِِؼبت تدشثی ـب٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ ووٝ ىب ٞبی ٔشخح، خٟٟات خ ا٘ ص٘٘ی تشوٟٟب، حفشات یب تدٖٕغ حفشاتای اػات واِ دس ػطحٝ یب ٘ٛاحیٛاحی ٘ضدیاهٚ ثا آ ٚالاغ ؿاذٜ ا٘اذ . ا ٕض و ییٙٙیٚ ]16[ پیـ ٟبد داد٘٘ذ وا تٕشواض ثابلای تاٙ ٙؾ دٚس حفشات ثخلٛف آٟ٘بیی و دس ػٝطح لشاس شفت ا٘٘ذ ؼئ
ِغضؽ ٔٛضؼیٛضؼی ث دٜ ووٝ خ ا٘خٛا٘ٝص٘ی تشن سا ثثٝ اشاٜٕٞاشاٜ داس٘اٛذَ .
ثطٛس وّّی ؿىُ حفشات اص مٕط ٘ظٕش یضا تبثیشیٕ و ٔی-ت ا٘ٙذ ثش خٛاف ىب٘٘یىی اػ٘ بَ بیٕٙ٘بیٙذٙذ دٖاسای اٞ ٕیتٝ ٔی-ثبؿذ. حفشات ثب ؿىُ ٞبی ثیلبػذٜ ، تٕشوض تاٙٙؾ فابوتٛس ؿذت تٙٙؾ ثبلاتشی سا دس مبیؼ ثب حفشات ذٚٚسٜ دٚس حایٗ اػ ببَ ثبسٞٞبی ىب٘٘یىی پذیذ ٔیٝآٚ س٘٘ذ ]8[. ػاوٚ ثاش ایاٗ ، ٘مؾ حفشات دس سؿذ تشن ٘یض حبئض اٞ ٕیٖت اػت ث اٌٛ٘اٝ -ای و تخّ خاُ ٞاب ٔای ت ا٘ٙاذ ثاثاٝ ػٙ ا ا اٛاحی اتلٌٛابَ ،
بٔیو تشن دس حبَ سؿذ ثی اتلبلات حفشٜ ای اػات ،
ٔطٙشحٖ شٝد٘اذ ]17[. اص ای اشٚ تخٗشیا ت خؼاتٍی ٚ ػابیؾ ثؼٙ ا دٚ ىبیضْ ػ ذٜ اص وبسافتبدٌٌی لطؼابت ٙذػایٟٔٙذػای ، اص تدٕغ حفشات ػطحی ٚ یب ٘ضدیه ػطح آغبص ؿاذٜ ثاب سؿذ تٕشن دس ثبذٞبی ثی حفشات ادأ ٔییبثذ. ػٕش ایٚاٗ – ٕٝ٘ٛ٘ٞب ث اػطثٛاػطٝ افضٗایؾ یاضا وٝاُ حفاشات وابٞؾ
ٔی٘ٝٛیبثذ٘.
ؼٔؼٕٛلاٛلا خّ ٛطی اص پا ٛدس ػٙٙلاشی آٞٞا ٗ ٚ ٌشافیات ث ظٛس ػبخت حلٛلات فا ٛلادی تابِٛسطی پاٛدس اٛسد اػٕتفبدٜ لشاس ٔیٔ یش٘ذ. ٔمبدیش ٙبػجی اص پٛدس ٔغ ػ ٔاب ثب ٞذف ایدبد اػتحىبْ ثبلاتش ثب فٛر ث ؿجى آٞآٞٗ آ -چ ی ایدبد ؿشایط تفخٛؿی حبِت ٔبیغ ٘یٝض ثا خّ ا افضٚٙ دٜٗ ٔیؿ ٘ذ. طبِِؼبت صیبدی ثاش سٚٚی خا ٛافٝ لطؼاٛبت Fe-Cu-C ووٝ اص پ دسٞٞبی اص پیؾ خّٔخّٛ ؿذٜ ت یتٟیٝ ؿذٜ -ا٘٘ذ، ٌضاسؽ شدیذٜ اػت ]18, 19[. ا٘٘تخبة ایٗ ٛع پاٛدس ثب ٞذف خزاثٌیت وبسٕثشد دس كٙؼت خا دسٚ ػابصی٘ كاٛست پزیشفت اػت و ؼ ٛلا دس ػبخت ا٘ٛاع چاشخٖ د٘اذٜ ٞابی اتمبَ یشٚ ، یبتبلٝبٟب، ث ؿٟٟب، یُ ػٛپبح، ؿبت ثؼایبسی دیٍش اػ٘تفبدٜ ٔی ؿٛدٛ. پٛدس پبیپبیٝ آ ٙای اٛسد اػٚاتفبدٜ دس ایٗ آِِیبط، ثِ سٚٚؽ افـب٘٘ـی آثی ت ِیذ ؿذٜ اػات . ػٙٙبكاش وٕشٚوشْٚ یجذ ثبػث افضایؾ ػختی پازیشی ٚ اػاتحىبْ
ٕٝ٘ٛ٘ ٔیٛٔ ؿ ٘ذ ]20[.

طبِِؼبت اِِضاتی حممیٗ دیٍٍش ـب٘ـبٖ ٔیدٞٞاذ واواٝ
٘ٛعٛع سیضػبختبس دس ف لادٞٚٞأبی تابِٛسطی پاٛدس اثؼاتٚاثؼاتٝ ثا ثاٝ
تىٙٙیه آِِیبطػبصی ٔیثبؿذ. ایٗ سٚٚؽٞب ؿبٔ پ دسٞابی اص پیؾ خّ ؿذٜ ، پ دسٞٞبی ثب ثب٘٘ذ فٟاٛری ٚ پ دس ٞابی اص پیؾ آِِیبطٛ ؿذٜ اػت ]21[. یىی اص تاشیٗ سٚٚؽٞاب ثا ٝ ظٛس ایدبد سیضػابختبس ثاب ت ٛصیاغ فٔبصٞ ٞابی و تاشَ ؿاذٜ اػتفبدٜ اص ف لادٞٞبی ثب ثب٘٘ذ فاٛری ٔای ثبؿاذ . آِ ِیبطػابصی فٛریِ ؿبٔ ایدبد ثبذٞبی آِِیبطی تبِٛسطیىی ثی رسات پٛدس آِیبطی وٛچه ٚ رسات ثضسي آ ٙی، ثب فشآیٙٙذ فٛر دس حبِِت خبٔٔذ، ٔیثبؿذ. ثاذیٗ ظاٛس ػ ٔاب پ دس ٞاب ثاشای تـٛیك ایدبد پی ٘ذ ثی رساتٔ آٞ ػٙٙبكش آِِیبطی لجاُ اص پشع ٚ تف خٛؿی، آ٘یُ ٔیؿا ٘ذ . سیضػابختبس حبكاُ ثاب ت خٜتٛخٝ ث ٛع آِِیبطػبصی اص مٕطٍ٘مطٝ ٘ظش تشویاتٕ ؿایٕیبیی حٛ٘حٜٛ تٛصی٘غ فبصٞٞب ٔیت ا٘ ٙاذ اٗ یاب ابٞ ثبؿا ذٚ.
ظشٞاابی تفاابٚتی دس خلاٞاٛف تاٚابثیش ٞشیااهٗ اص ایااٗ سیضػبختبسٞٞب ثش خٛاف خؼتٍ ی ٔطشح ٔایثبؿاذ . اص مطا ٘ظش تبِٛسطی ووػیه، ػبختبسٞٞبی ٍٕٗٞ طّ ٛةتش ث دٜٝ
ٚ ث یٗ دِیُ ف لادٞٞبی اص پیؾ آِِیبط ؿاذٜ ٙبػات تاش ؼٝااٞتٙٙذ. اص ػااٛی دیٍٍإإش ثؼاایبسی اص حممااب ]22-24[ ؼتمذ٘٘ذ و فبصٞٞبی ابٞ دس دسٚ سیضػابخٖتبس ، ب٘ ٙاذ
ٛاد و بٔ زٝٛصیتی ٛخ ت تٗمٛی ت یى ذیٍٍش ؿ ذٜ ثٟٟج ٛد خٛاف ىب٘٘یىی سا دس پی خ ا ٙذ داؿت. طبِِؼبت دلیكتش ٘ـ ب یػ بصد و ٝ ٔی ضا بٞ ٙی ث ب ٛع تىٙٙی ه آِِیبطػٖبصٔی، دٔب صٔ ب تفخٛؿی٘، ػٕشػت ػشد٘ ؿذ پاغ اص تفخٛؿی ٚ غّّٚظتٖ وشث دس استجب اػتٖ ]18[.
ثب ت خ ث ٛاسد زٗوٛس حفشات ثؼٙ ا اخضایٜ اكاّ ّی ف لادٞٞبی ٔتٝا بِٛسطٔی پا ٛدس ثا اشاٜ اٛع حاٛ تٛصیاغ فبصٞٞبی تبِٛسطیىی لبدس ثثٝ اػٕٝ بَٞ تبثیشات ثؼٚی٘بس ٕیٟٕٔی ثاش خٛاف ىب٘٘یىی ایٗ دػت اص ٛاد ٔایثبؿاٙٙذ . دس پاظٚ ٞؾ پیؾ سٚ ػؼی ثش ایٗ اػاتٝ تأب سفتابس ىاب٘ ٘یىی دٚ اٛع اص ف لادٞبی ٔطشح، ت ی ؿاذٜ اص پ دسٞ ٞابی ثاب ثب ٘اذ فا ٛرٖی ٛسد ثشسػی لشاس ٌیشٝد. ثؼوٚ دس ٘ظش اػت تب تبثیش یاضا حفشات، ٔـخلبت آٟب ٚ حٛ٘حٜٛ تٛصیغ فبصٞ ٞابی تابِ ٛسطیىی ٘یض ثش خٛاف یبد ؿذٜ ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد.

مواد و روش آزمایش ث ظٔٙظٛسٛس ا٘دبْ ایٗ پاظٚ ٞؾ پٛدسٞٞابی ثاب ثب٘اذٞٞبی
فااٛریٝ Distaloy DH ٚ Distaloy HP ثٜااب ا٘ااذاصٜ رسات یب٘ یٗ µm 45 ا٘٘تخبة شدیذٌشدیذ٘ذ٘ذ ووٝ ٌشٚ ٞبی DH ٚ HP ث تشتیت فٛلادٞٞبی تبِٛسطی پٛدس آِِیبطی ثب 0 4 دسكاذ صٚص٘ی٘ی یىاُ ٔای ثبؿا ذ. دس خلاٛف ت ِیاذ لطٚؼابت ، ایاٗ پ دسٞٞب ثاب 2/0 5/0% واشثٗ ثلاٛست رسات سیاض ٌشافیات (UF4) ثؼٙ ا ػبٔ ایدبد و ذٜوٙٙذٜ ػختی 8/0% اػتٕئبسات سٚٚی، ثؼٙ ا س ا٘ى بس خّٔخّ ٛ ؿ ذ٘ذ. تشٚوی ت ؿ یٕیبیی
ٕٝ٘ٛ٘ٞب دس خذٚ 1 لبثُ ـب ذٜ ٔیثبؿذ.
پغ اص اخاَتو ، خّٔ أخّاٛ پ دسٞ ٞاب دس لبِ ِات تحات
جذٍٍل 1- تزکیة شیویايی پ درّای هََرد استفادُ در ايي

تحقیق
فـ بسٞٞبی ٔتف بٚٚت MPa 630 ,570 ,450 )خٟ ت حل َٛ چ بِِی ٞبی ختّٔختّافّاف( دس لبِِات اٛسد ٘ظاش ثلا ٛست تاه ح سٜٔحٛسٜ تٛػط یه پاشع یاذس ِیه 100 تٙ ٙای دس د ٔابی
دً
اتبق فـشدٜ ؿذٜ ٚ ٕٝ٘ٛ٘ٞبی تخات دٔ جّای ؿاىُ ٔطابثك اػتب٘ذاسد 3928 ISO تٟ٘ یاٟ شدیذ٘٘اذ . ا ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی فـاشدٜ ؿذ ، دس دٔبی °C650 خٟتٌ اص ثی ثش٘دثشدٖ س ا٘ؼبص حشاست دٞی ؿذ٘ذ. ػزغ ػػّٕیبتّیبت تف خٛؿٗی دس دٔبی °C1120 ثثٝ ٔذت 35 دلیمدلیمٝ ثب ٘اشخ °C/min10 ٚ تحا ت ات ٕؼافشیاتٕؼافشی حاابٚٚی خ اأخّااٛ بصٞاابی یااذسٚ طٞیااذسٚطٖ ٚ یتااشٚ ط٘یتااشٚطٖ كااٛست پٕزیشفت. ث ظٛسٖ ثشسػی ػشػت ػشد ؿذ ثش خٛاف ایٗ ٞب، ػٝشٔد ؿذ پغ اص تفخٛؿای ثلاٛستٍ 4/0 2/1
دسٛخ٘دسخٝ ػب٘٘تی ٌشاد ثش ثب٘یثب٘یٝ ا٘٘تخبة شدیذٌ٘شدیذ٘اذ٘اذ . چ ابچٍابِیِی و یاوّیاٝ
ٞب ثب اػتفبدٜ اص سٜٚٚؽ غ ط ٚسی دس آة ]25[ ااذاصٜ –
ٌیٛش٘ی ؿذ٘ذ. اص دػت ب ػختی ػٙح (Shimadzu, Japan)
ٔمیبع ٚیىاشص ثاشای ااذاصٜ ٌیاشی ػٜاختی ابوشٚ طجاك اػتب٘٘ذاسد ASTM E384 ]26[ اػتفبد ٌشدیذ.

آصٔ خؼتٍی حٛسیٜ ثش سٚٚی ٞب ٚ دس ؿشایط ثبسٞبی وبٔوٖ ؼىٛع ؿٔا ذ ثاب فشوإ٘ب٘٘غ٘ 16 ٞشتاض ثا ٚػ یّ دػٟ تٍ بٜ تؼات خؼاتٍٍٚی Servohydrolic ا٘٘دابْٝ پزیشفتٝ. خٟت تؼییٗ اػاتحىبْ وــاٜیٜ ، إٍ٘ٛ٘اٝ ٞاب طجاك اػتب٘ذاسد ASTM E8 ]27[ ٚ ثب اػتفبد اص دػٛت ب وـاؾ ذَ Zwick/ Reoll Z050 ٛسد آصٔآصٖٔٛ لاشاس شفٕتٙٙاذ . ثا ظٛسٔٙظٛس ثشسػیٞٞبی سیضػبختبسٔی حفشاتٛ ٚ فبصٞٞاب ، ا ٕ٘ٛ٘اٝ ٞاٝب پغ اص آ بدٜ ػٕبصی تٛػط یىشٚ ػىٛح ٛسی ٛسد اسصیابثی لشاس شفتٙٙذٌشفتٙذ. ث ظٛس حه ؿیٕیبیی حّ٘ ا ٞابی پیىاشاَ 4% ٚ بیتبَ 2% ت یتٟیٝ ٚ ٔٛسدٛسد اػتفبدٜ ٚالغٛ ؿذ٘٘ذ. ثثٝ ػاوٚ ػاوٜٚ خلٛكیبت حفشات )فبوتٛس ؿىُ ( ثب اػاتفبدٜ اص اشْ افاضاس آ٘بِِیض تلٛیشی لجُ اص حٖه ؿیٖٕیبیی تؼییٗ ٌشدیذ. پبسأٔتش فبوتٛس ؿىُ ووٝ ثثٝ ػٙ ا یضا وشٚٚیت حفاشٜ ثیاب ٔای-ٌا شدد اص Error! Reference source not found. ثشای حفشات حبػجٔحبػجٝ ٔیؿٛد.
ؼبدِٔؼبدِٝ 1: 2Fshape = 4πA/P دس ایٗ ؼبدِ A ٔحیط P ٔؼبحت حفشٜ ٔیثبؿذ.
اسصیبثیٞٝٞبی ؿىؼتٚ ٍ٘بسیٍبسی ثش ػطٛح ؿىؼت وـؾ
ٚ خؼتٍٍی ثثٝ وٕه یىشٚ ػىٛح اِىتشٚ ٘ی سٚ ٚثـای اذَ
.كٛست ٌشفت TESCAN/VEGA
نتایج و بحث٘تبیح آصٔآصٖٔٛ ٞبی چٍ بِِیػٙٙدی، ػاختی ، اػاتحىبْ وــی، تغییش طٛطَٛ تب ؿىؼت ٚ خؼتٍٍی ف لادٞٞبی اٛسد
طبِؼ ث تشتیت دس خاذٚ 2 خاذٚ 3 لبثاُ ـابٞ ذٜ
ٔیثبؿٝذ. ٔطبثك ا٘تظبس ت بٔی خٛاف ىَاب٘٘یىی ثاب افاضایؾ چٍ بِِی افضایؾ یبفت اػت. دادٜ ٞبی خٖٛد ـب ٔیدٞ ذ ووٝ فـابس ؿاى دٞٞای )چ ابِِی( ، یأضا واش٘ثٗ ٚ ػاشػت ػشدوشد پغ اص تفخٛؿی اص ػ أ تبثیش ٌزاس ثش خٛاف
ىب٘٘یىیٖ ایاٗ اٛع ف لادٞٞاب ٔای ثبؿُا ذ. خاٛاف ىاب٘٘یىی لطؼبت تبِٛسطی پٛدس ثثٝ یضا چٍ ابِِی ػابختبس دس ٘ای حف شات ثؼ تٍٍی داسد ]28, 29[. تدٕ غٚ حف شات ثل ٛست خ ؿخٛؿٝای ثبػث افضایؾ یضأیضاٖ وش٘٘ؾ ٛضؼی ٔی ؿٛد دستید٘تیدٝ ثبػث وبٞؾ اػتحىبْ ٚ چمش ٍی خ اٞٞذ ؿذ. آٚ -چٙ یٗ ، افضایؾ تخّ خُ دس لطؼ ثبػث ٔیٖ ؿاٛد تاب ؿاىُ حفشات اص حبِِت وشٚٚی خبسج ؿٝذٜ ٚ یضا حفشات ثاثاٝ آ پی ػتپیٛػتٝ ٘یض افضایؾ یبثذ ]30[.
افضایؾ چ بِِی ثبػث افضایؾ ذٚ یباً ٔای ؿاٛد ، یؼٙٙی بدٜ تٙٙؾ ثیؾتشی سا لجُ اص ؿىَؼت تحٕ ٔیوٙٙذ ]31[. افضایؾ چ بِِی ثب ث جا ٛد خاٛاف ىاب٘٘یىی ثلاٛست أٔشی ثذیٟٟی لبثُ ـبٞ ذٜ ٔیثٖبؿذ. حفشات ٘مؾ دٚ ب٘ ای سا ایفب ٔیو ٙذ. تبثٔیش آٟب ثؼٙ ا ٘مب ٔؼتؼذ خ ا٘خٛا٘ٝص٘٘ایٝ ٚ سؿذٖ تشن داسای اٞ ٕیت ٔیثبؿاذ . ثشسػای ٘تابیح تدشثای ـب٘ـبٖ ٔید ٙاذ واواٝ ثاب افاضایؾ چٍ ابِِی اص 3g/cm 9/6 ثاثاٝ
3g/cm 2/7 دس ف ٛلاد DH ث ب 5/0% و شثٗ ٚ ػ شػت ػ شد ؿذ 2/1 دسخا ثاش ثبیا ػاختی ، اػاتحىبْ وــا ی ٚ اػتحٖىبْ خؼتٍٍیٝ ٞشیه ثا تشتیات 62%، 61% 100% افضایؾ ٔییبثٙٙذ. ایٗ ضٛعٔٛضٛع ثش اٞ ٕیت تبثیش چٍ بِِیٚ حتای ث یضأیضاٖ وٓ )حذٚد 5/4% ( ثش خٛاف ىب٘٘یىی ٕٝ٘ٛ٘ ٞابی تخّ خُ دلاِِت داسد. دس ػبیش ٛاسد ٘یاض ٚضاؼیت٘یٕٛ ـابث ثشلشاس اػت. ؿبیب روش اػت ؤا افاضایؾ چٍ ابِ ِی وا ثاٝب وبٞؾ حفشات شاٜ اػت، تبثیشٝ ثایؾ تاشی ثاش اػاتحٝىبْ خؼتٍٍی دس مبٞیؼٕٔمبیؼٝ ثب اػتحىبْ وــی زاؿتٌزاؿتٝ اػت. ایاٗ ضٛع ٛیذ تفبٚٚت ث د ٘مؾ حفشات دس ؿىؼاتٞ ٞابی
٘بؿی اص ثبسٞبیٔ اػتبتیىیٖ دیٙ بٔٔیىی ٔیثبؿذ. ثا ػجابست دیٍش حفشات ٘مؾ ٔخشةتٚشی ثش سفتابس ت ابٚٚثی ف لاد ٞابی تبِٛسطی پٛدس دس ٔمبیؼیؼٝ ثب سفتبس اػتبتیىی آٟ٘ب ایفاب ٔای -بیٙٙذٕ٘بیٙذ ]31[.
دس حی تفخٛؿی فبصٞبی ختّّف دس اثاش تغییاشات
ٛضؼیٔٛضؼی تشویٗت ؿِیٕیبیی دس سیضػبٔختبس ٞب ایدبد ٔی-شد٘ذ. ٔغ ثثٝ دیُ فٛر دس ػطح رسات٘ تٛػط فابص ٔابیغ ، ت بیُ داسد و دس لطؼبت افضایؾ اثؼبدی ایدبد وٙٙذ سؿذ ب طّ ٛة دس اٝیٗ ساثط ثب افض د ٌشافیتٖ ٚ/یب یىاُ ٔیؼاش
ٔیٌٌشدد. ایٗ ثذا ؼٙٝٙی اػت و افضٚ د ایاٗ ػٙ ٙبكاش ثا كٛست خ ا ؿا ذٜ ثا خابیٝ پایؾ آِِیابطی ، افاضایؾٝ اثؼبدیٖ ٘بؿیٛ اص افضٚ د ٔغٝ سا ثؼّ ّات وابٞ ؾ فـابس پاشع خجشا ٔیوٙٙذ. سیضػبختبس ػ ٔی ف لادٞبی تحت ثشسػای دس ؿى ٞبی 1ٚ2 لبثُ ـب ذٜٔـبٞذٜ اػت. ثشسػی سیضػبختبسی ف لادٞبی ٛسد طبؼا ـاب ٔای دٞاذ وا ٞاش دٚ ایاٗ
ف لادٞٞااب دٔاسای سیضػااٝبختبسیٖ اابٞ٘اابٍٕٞٗ ؼٝااتٙٙذ. فبصٞاابی تبِٛسطیىی ختّّف و بیبٍش خٛد تفبٚٚت غّّظت ػٙٙبكش آِِیبطی دس ٘مٔب ختّّفٝ سیضػبختبس اػات ، دس ایاٗ تلابٚٚیش لبثُ سٚٚیتٙذ. ثب ثشٔسػی ؿىُ ٞبی 1 2 آؿىبس ٔای ؿاٛد وا فبص غبِِت بستٙضیت/ثیٙیات اػات وٚا دس ص یٙ ا ای اصٕ فابصٝ پشِِیت یب آػتٙیت ثبلی ب٘ذٜ لشاس شفتٌٝشفتٝ اػات . ثاٝشای إ٘ٛ٘اٝ سیٕضػبختبِس فٛلاد DH تـىُ اص بستٙٙضیت، ثیٙیت ٔمبدیش و ی پشِی ت ٔ یثبؿ ذ. ٞ ٓچٙ یٗ سیضػ بختبسٚ ؿ بٔبُٔ بستٙٙضیٜت، ثیٙیتِ ٚ آػٕتٙیٜت ثبلیٔ بذٜ ثشای فٛلاد HP لبثُ ـب ذ اػت. دیُ ػ ذ تـىیُ آػٖتٙیت دس ػبختبس ایٗ
فٔٛلاد، خٛد ػٙلش آِِیبطی یىُ ثؼٙ ا ػٙٙلاش آػاتٙٙیت صا اػت ]32[.
ثبسٌٌزاسی ىب٘٘یىی دس فلُ ٔـتشن ثی فبصٞٞبی ثاب اػاتحىبْ ثابلا ) ب٘ ذ ٔبستٙضیات( فبصٞ بیٗ ثاب اػ تحىبْ پبییٗ تش ) ب٘ٙذ پشِِیتٙ ثیٙٙیت( ٙدٚش ثا تٕشواض ٛضاؼی تغییش فشْ پوػتیه دسٚ ایٗ ىب ٞب شدٝیذٌٜشدیذٜ ٚ ثبػاثٔ ٔای –
ٌشدد و سؿذ تشن اص ایٗ ؼیشٞب دجبَ ؿٛد. ػٙٙبكش ٔغ یىُ لِبثّّیت تشاو پزیشیٔ پٛدس سٖا ث ؿذت وابٞٞؾ ٔای -دٞ ٙذ، ِی اص ػٛیی ثاب حاُ ؿاذ دٝس حایٗ تاف خٛؿای ، ػختیپزیشی پٛدس سا افضایؾ ٔیدٞ ٙذ. ایٗ ػٙٙبكش آػتٙیت صا ؼتٙٞؼتٙذٙذ ٚ دس حیحیٗ فشآیٙٙذ تفخٛؿی، آػتٙیت ثبلی باذٜ دس سیضػبختبس ایدبد ٔیو ٙذ. طبِِؼبت سیضػبختبسی ـاب ٔید ٙذ و ٔؼایش تاشن ثاشای ف لادٞابی HP ػٕٕاذت ب دٖس فل ٔـ تشن ث یٗ فٕ بص ثی ی ت بستٙٙضی ت ل شاس داسد.
چ ذُیٗ تشن و تبٜ دس ا ٞابی اٚص خاٙٙغ HP ـابٖٞ ذٜ
شدیذٌشدیذٜا٘٘ذ. دس ثشخی ٔٛاسدٛاسٛد تٛلف تشن دس اثش ثشخٛسد آ ث فبص آػتٙیت ثبلیٔ ب٘ذٜ ب٘ٙذ آ٘چاآ٘چاٝ دس ؿاىُ 3 ـاب دادٜٝ ؿذٜ اػت یض دس ایٗ ٘ٛعٛع فٛلاد ـابٞ ذٜ ؿاذ . اٍثاش اٛاحی آػتٙیت غٙٙی اص یىُ دس تٛلف تشنٞٞبی خؼاتٍی تٛػاط ػبیش حممیٗ ٘یض تأییذ ؿذٜ اػت ]19[. تشنٞٞب دس حایٗ ثشخٛسٔد ثب آػتٙیت غٙٙی اص یىُ تٛلف ؿذٜ یب آ٘٘اشا دٚٚس ٔیصٙذ ووٝ دس ٞش دٚ حبِِت سؿذ تشن ثب تأخیشٚ اخٔٛاخٝ ٔی-ؿٛد. ثٙ بثشایٗ ایدبد ا٘ٔٛا٘غ٘غ ٛضؼی دس سیضػبختبس آِیبطٞابی ثب ثب٘٘ذ فٛری، ػبٔ ٕی دس ث تأخیش ا٘ذاختٗ سؿذ تشن خؼتٍٍی افضایؾ ػٕش لطؼبت ػابخت ؿاذٜ اص ایاٗ اٛع پ دسٞٞب ٔیٚثبؿاذ . ثبیاذ ت خاتٛخاٝ داؿات واواٝ خاٛد یىاُ دس سیضػبختبس ا٘٘تخبة كحیٖح دٔب ص ب تفخٛؿای آ –
چ یچٙیٗ ػشػتٚ ػاشد واشد ٙبػٚات ٔای ت ا٘٘اذ سیضػٚابختبس
٘بٞ ثب تٛصیغ ٙبػجی سا پذیذ آٚٚسد وا استماب خاٛاف ىبٕ٘٘یٍىٗی ٚ ثبلاخق خؼتٍٍی سا ثثٝ دجابَ داسد. دس طبِؼأطبِؼاٝ حبضش مبیؼٖ اػتحىبْ خؼتٍٍی فٛلاد HP ثب فٛلاِد DH ثاش ثیِؾتش ث د اػاتحىبْ خؼاتٍی فاٛلاد DH دلاِات داسد.
دیُ ایٗ سفتبس سا ٔیت ا ث حضا ٛس یىاُ دسٜ سیضػابختبس فٛلاد زوٛس خٛد ٛاحیٝ آػتٙیت ثبلیٔ بذ دس تید
٘مؾ ٙبطك چمشٔچمشٔٝ یىاُ دس تٛلاف ٚ یاب احیب٘ٚ٘اب ا٘ ٘ح٘اشافٝ
ٔؼیش تشنٞٞب ٔشتجط دا٘٘ؼت ]19[.
ػوٚػوٜٚ ثش ایٗ ، مبیؼ ٘تبیح آصٔ ٞبی تدشثی شث ث خاٛاف ىاب٘٘یىی ف لادٞابی اٛسٛد طبِؼا وا داسٛای چٍٝ بِِیٞٞبی تفبٚٚت ث دٜ ثاب ػاشػتٖٞ ٞابی خٝتّ ّافٝ ػاشد ؿذٜ ا٘ذ، ٘ـبٔ ٔیدٞٞذ واٚ دس یاضا تخّ خأُ ٞابی پابییٗ فبصٞ بی ٔت بِٛسطیىی ٘م ؾ ٔ ٛثشتشی دس ثٟٟج ٛد خ ٛاف ىب٘٘یىی ایفب ٔیو ٙذ، ِزا دس دسكذ تخّ خُ ٞبی ثبلا ثذیُ آ٘ى پیـشٚٚی تشن ػٕذتب ث ػیّ حفشات كٛست ٔیپزیشد، ػٕٕوٝ ثٟ یٙ ػبصی خٛاف فبص ٞابیٝ ص ی ا ٕای ت ا٘اذ ٘ماؾ ٔا ؤثشی ایٝفاب وٙٙاذ . ثاشا ی ثابَ یاضا افاضایؾ اػ تحىبْ خؼتٍٍی فٛلاد DH ثب 2/0% وشثٗ بٍٞٙبٔیٔیووٝ داسای چٍ بِِی 3g/cm 6/6 ٔیثبؿذ، ثب اصدیبد ػشػت ػشد واشدواشدٖ حاذٚد 6 دسكذ ث جٛد ٔییبثذ دس حبِِیو ایاٗ ث جاٛد ثاشا ی چٍ ابِِی
3g/cm 2/7 حذٚٚد 24% اػات . ثٙ ابثشایٗ ػٕ ّیابت حشاستای بٔیو ثش سٚٚی ف لادٞٞبی ثب چ بِِی ثبلاتش ادابْ پازیشد ، ؼّٙ ٕب تبثٝیش ثیؾتشی ثش سٚٚی خاٛاف ىاب٘٘یىی ثاش خابی خ اٞذ ٌزاؿت. ث تؼجیش دیٍٍاش دس ف لادٞٞابی تخّ خاُ دس چ بِِیٞٞبی وٓ ، ػٝبٔ و تشَ وٟٙ اذٜ سؿاذ تاشن ، حفاشات ٔیثبؿٙٙذ ٚ سیضػبختُبس ٘مؾ ٟٕٔیٕی ایفب ٕ٘یٕیوٙٙذ، دس مبثاُ ثشای ف لادٞبی ثب چ بِِی ثبلاتش سیضػبختبس اػات وا ٘ماؾٖ اػبػی سا ایفب ٔی بیٙٙذ حفشات ثاذیُ تؼاذاد اذٝوـاب ٘م ؾ و س٘ ت٘ شی دٚاس٘ ذ، زا دس ای حبِ ت وٙٙت شَ سیضػبختبٓس اص طًشق خٖتّّف ب٘ٙاِذ ػ ّیابتٗ حشاستای ، سٚٚؽ آِِیبطػبصی، دٔب ٚ ص ب تفخٛؿی ثاش خاٛاف ٟابیی اٛثش خ اٞٞذ ثٛد. ثشػىِغ دس چٍ بِِیٞبی وٓ ٔای تا ا ثاب ایدا بد تغییٖش دس سف ٛطی حفشات ب٘ٙذ ا٘٘تخابة ٙبػٖات دٔٔاب صٔ ب تفخٔٛؿیٛ، تفخٛؿی حبِِت ٔبیغ ٚ ا٘٘تخابة ٙبػاتٚ اذاصٜ رسات دا٘ ٞابی پاٛدس اٚ یااِٚیاٝ ٚ ػابیش ػ ا اُ خاٛاف ىب٘٘یىی سا استمب ثخـیذ ]28, 29[.
٘تبیح ـخلا یابثی حفاشات دس إ٘ٛ٘اٝ ٞابی تحات طبؼٔطبِؼٝ دس خٔاذٚخاذَٚ 4 ٕابیؾ دادٜ ؿاذٜ اػٛات . لاصْ ثازوش اػت و ایٗ ٘تبیح حٕبكاُ اص آ٘ابِِیض تلاٛیشی سیضػابختبس لطؼبت لجُ اص اذ ؿیٕیبیی ٔیثبؿذ. فبوتٛس ؿىُ حفاشاتٜ (F) پبسأٔتشی ثی 0 اِی 1 اػت. ٔمذاسٍ كفش ـاب دٞ اذ ؿىُ وبٔ ٔو ثیلبٗػذلبػذٜ ٔمذٕاس یه ٘ـبٍ٘ش ؿىُ حفش وابٔٔو ذٚٚس ٚ وشٚٚی ٔیثبؿاٚذ . إ٘ٛ٘اٝ ٞابی ثاب پابیی تشیٗ یاضا
چٍ بِِی ثذِیُ خٛد تخّ خُ ٞبی صیبد ٚ ػبختبس تلُٔتلُ ثٟ آ پی ػتپیٛػتٝ حفشات چ ی حفشات ؿ تیض وا ثؼ ا ا
٘مب خ ا٘ ص٘٘ی تشنٚ ٞاب ػٕٙ اُ ٔایوٙ ٙاذ ، داسای اٝػاتحىبْٖ خؼتٍٍی ثٝؼیبس پابییٙٙی ؼٖاتٙٙذ . ثشسػای ٘تابیح حبكاُ اص ـخل یبثی تخّ خ ٞب ـب ٔیدٞٞذ و ثب افضایؾ چٍ بِِی،
فٔبوتٛس ؿىُ حفاشات ) یاضا ظآ حفٝاشٜ ( ثؼّ ّات ؼابئُ تشٔ دی بٔٔیىی دس حی فشآیٙ ٙاذ تاف خ ٛؿای افاضایؾ ]28[ اذاصٜ تٛػط حفٕشاتٗ وبٞؾ فبكّ تٛػط حفشات ٘یاٖض وبٞٞؾ ٔییبثذ. ایاٗ ػ ا اُ ؿاٝبٔ واشٚٚی تاش ؿاذ تخّ خُ ، وٛچهٞ ؿٝذ اذاصٜ فبكّ تٛػط آٟ٘ب بٔٔی دس خٟت استمب خٛاف ىب٘٘یىی ثـٕبسٝ ٔیسٚٚد.
ث ظٛس ثشسػی ػطٛح ؿىؼت ا ٞابیِ اٛسد
طبؼٔطبِؼٝ تلٔبٚٚیش ختّّاف اص طشیاك یىشٚ ػٕٛاى ٛح اىتشٚ ٘ای
سٚٚثـ ی تٟٟی ٌشٕدیذ٘ ذ. ثشسػ یٔ تلٕ بٚیش ٘ـ ب دٞ ذٜ ؿىؼتٞٞبیی ـت ثاش ؿٟىؼات دی زّّای ، سخ ثش ٌایٙ خطخطٛ ٔٛاجٛاج ٔیثبؿُ ذ. تاشیٟٕٗٔتاشیٗ ىابیضْ اؿابػاؿابػٝ تاشنٚ خلٛكب دس لطؼبت ثب چ بِِی پبییٗ ، حشوت تاشن اص یاب ٔشص رسات پٛدس، ثٟ پی ػتٗ تخّ خُ ٞب، افضایؾ ط تشنٖ
ٚ ٟبیتب ؿىؼت لطٓؼلطؼٝ ٔیثبؿذ. ثب لطاغ شد٘ا ٞابٛیَ تاف-خٛؿی، ؿىؼت شْ و ٘بؿی اص تغییش فشْ پوػتیه ایدبد ؿذٜ دس شد٘ ٞبی٘ تفٝخٛؿی ٚ ثٟثٟٓ پی ػتٗ حفشات اػت، ـبٞ ذٜ ٔیٌٌشدد )ؿىُ 4(. خٛد دی زُ ٞاب اص ـخلا –
ٞبی ثبسص ؿىؼت شْ دس ایٗ ٛاحی ٔی ثبؿذ. ؿٔىؼت تشٝد سخ ثشٌٌی دس اثش فشٚ٘ سفتٍٍای ثا٘یؾ اص حاذ حفاشٜ دس رسات پٛدس پبی ث خٛد ٔیآیذ. دس ایٗ حبِِت ثذِیُ ت ٕشواض ایدابد ؿذٜ ، تشٝن ثثٝ خبی ایٙ ىایٙىٝ دا٘دا٘ٝ پٛدس سا دٚٚس ثض٘٘اذ ، ساحات تاش اػت و ٔؼیش داخُ رسٜ پٛدس سا ثزیٕبیذ. خاٛد كافحبت سخ ثشٌیٝ )ؿىُ 5( ـب٘٘ـب٘ٝ آؿاى بسی اص ؿىؼات تاشد رسات پٛدس ٔیثبؿذ. ایٗ دٚ ٛع ؿىؼات دس ػاطٛح خؼاتٍٍی ؿىؼت ف لادٞٞبی تف٘خٛؿی ؿذٜ لبثُ ـبٞ ذٜ ٔیثبؿاٙٙذٚ .
ـب ذٜ خط ٛاج دس ف لادٞبی تف خٔٛؿی ؿذٜ تحات ثبسٞبی ت بٚٚثیٛ ـٔىُ ِی أ ىب پزیش اػت. ایٗ ػوئآ دس طمٔٙطمٝ خؼتٍٍیٔ پشچشخپشچشخٝ ٚ ٓٞچ یچٙیٗ ثذِیُ حضٛس تخّّخاُ ثلٛست ٛضؼی ـب ذٜٔـبٞذٜ ٔی ؿ ٘ذ. حمماب ]4, 14[، ثا
تـىیُ خٔطاخطاٛ اٛاج ثاذِیُ واش٘ؾٔ پوػٖاتیىی دس سأعٝ تشن خؼتٍی دس ٔٛادٛاد تف خٛؿی ؿذٜ ث كٛست ٛضاؼی اػتمبد داس٘ذ. آٟ٘ب چ ی ـبٞ ذٜ ایٗ خٝط سا ث اػاطثٛاػاطٝ طجیؼت ت بٚٚثی سؿٞذٓ تشٙنٗ خٖٔؼتٍی ٔیداٙذ. ؿاىُ 6 ایاٗ خطخطٛ ٔٛاجٛاج ٔٛضؼیٛضؼی سا ـب٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جذٍٍل 2- خََاص هکاًًیکی فََلاد گزٍگزٍُ DH
415 1.2 140 6.6 110 0.4
490 1.4 171 6.9 131 0.4
601 2.1 218 7.2 173 0.4
445 0.9 148 6.6 135 1.2
546 0.95 194 6.9 162 1.2
-118871-19163

وذ ٕٝ٘ٛ٘ ٘شخ ػشٔبیؾ(◦C/Sec) ػختی (HV5) چٍ بِِی (3(g/Cm اػتحىباػتحىبْ تؼّ یتؼّیٓ (MPa) دسكذ اصدیبد طٛطَٛ اػتحىبحىبْ تؼّ یتؼّیٓ ٟبیی (MPa) DH1
694 1.3 271 7.2 201 1.2

490 1 166 6.6 148 0.4
541 1.1 194 6.9 174 0.4
760 1.4 297 7.2 212 0.4
554 0.8 185 6.6 195 1.2
624 1 228 6.9 245 1.2
DH2
897 1.1 370 7.2 317 1.2

جذٍٍل 3- خََاص هکاًًیکی فََلاد گزٍگزٍُ HP
-118871-471462قیمت: تومان


پاسخ دهید