وًيه

تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم هْْدی عشیشیعشیشیِ*، رضا تْ ادراًی تیزگاًًی1، سطز خعفزی1، سّ زُ تله1 ٍ هْْدی تزٍ خزدًًیا21 چکیده
فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی ت عٌ َاى یىیٍ اس فزآیٌ دّّای ت ثَد ریشِساختار سططی هَاد هَرد ت خه اسه د در ایهي ههضٍ ّصتاثیز هاراهتزّّای ایي فزآیٌٌد رٍٍی ریشساختار خَاظ هىاًًیىی هٌ طم اغتطاضی هَرد تزرسهی لهزار گِزفه د هاراهتزّّهای ههَردتزرسی در ایي هض ّص سزع ززخص طزاضی اتشار هیتاضدد اس سسِ اتشار تا ههیي هرزٍطٍهی، ههیي تهدٍٍى رسٍِ ههیي رسٍ داراستفادُ ضدد سزع ززخصّای هَرد اٍستفادُ ،444، 544، 634، 844، 1444، 1254 1644 دٍٍر در دلیم هیٍتاضهدد تْ ثهَدسیلاى هَاد تا افٍشایص سِزع ززخص هَخة اس تیي رفتي ضفزات ایداد ضدُ در ضیيٍ فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی گزدیدد ّهنِ -زٌٌیي در اتشار ر سُ دار ت دلیل تیصتزیي سیلاى هَاد تیعیةتزیي ضال اس ًظز عدم خَد ضفزات هطاّ دُ گزدیدد ّنزٌٌیي ت دلیل تغییز ضىل تیصتز هَاد در ضال استفادُ اس اتشار رسٍ دار، هىاىّای خ اً سًی تثلَر هدهدد تهیصتهز ضهدُ در تیدهوَزىتزیي اداسُ در ایي ضِال ضاغل ضدد ّنِزٌٌیي تغییز تاف وزیستالی دِر اثِز فزآیٌٌٍد اغهطىاوی اغتطاضهی ضاغٍهل گزدیهدِدایي تغییز ت غَرتی تَد و سطص همطع وًوًَِ اغتطاضی تیصتز ضاهل غفط لغشش دٍ للَیی هیتاضدد ياشٌ َای کلیذی: فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی، هٌٌیشین، ریشساختار، ضثىِ ضطگ ضضطگَضِ فطزدُ ،تثلَرهددد

پیشگفتار

ضکل1- ابسارََای مًًرد استفادٌ: از سمت چپ، سادٌ، رزيٌ دار ي مخريطی
خذاتی آلیاصّّای هٌٌیشین تتِ خاطز اسهتطىام تهتهِ ٍسىٍسىتالا در تید واّص ٍسى لطعات غهٌٌعتی رٍٍس تهِ رٍٍس درضالٍ افشایًص اس د ایي سهیٌ در غهٌٌایع خ درٍٍسهاسی تهدلیل واّص هػزف سَخ ضساسهی تهالاتزی داردد اههِاساخ لطعهات اس طزیهك ریرته گهزی ته دلیهل اوهٌٌصهذیزیِ تالای عٌٌػهزِ هٌیهشین تسهِیار هطهىِلٍ ههیتاضهدد درتید اوثزا اس ریرت گزی اختٌٌاب هیضهَد توایهل تهزایساخ لطعات تا فزآیٌٌدّّای ضىلدّّی تیصتز اسه د ایهيدر ضالی اس ووِ هٌٌیشین تا ت ختَخِ ساختار ضطگ ضضطگَضِ فطزدُ خَد، ت دلیل هاییي تهَدى تعهداد غهفطات لغهشش فعهال،دارای ضىل هذیزی هٌٌاسثی ًیش ًوهیتاضهدد تها ایهي ضهالواّص اداسُ دٍاً تهاثیز تسهیار سیهادی رٍٍی ضهىلههذیزیهٌٌیشین داضت ضتی در همایس تها آلیاصّّهای آل هی یهَم،ریشداًًگی هَخة افشایص استطىام وزاُ تا تْ ثهَد اًًعطهافهذیزی تیصتزی هیضهَد 1[د تسهّیاری اس هطالعهات رٍٍیت ثَِد ریشساختار آلیاصّّای هٌیهشین تهاثیز وهاّص اهداسُداً رٍٍی خَاظ هىاًًیىی اًًدام ضهدٍُ اسِه د در آلیاصّّهایهٌٌیشین ت دلیل تفاٍٍت تسیار سیهادی وه دٍر تهٌٌص تزضهیتطزاًًی تِزای لغشش در غفطات} 4441{ تمی غهفطاتلغشش خَد دارد، خَاظ هىهاًًیىی اّ وسهاًًگزدی خهَددارد 2 3[د دِر تیدًتیدِ در لطعات هٌٌیشین وهار ضهدُ عهلٍاٍتزای ادٍاسُ داً، تاف وزیستٍالی تهاثیز تسهیار سیهادی رٍیُخَاظ هىاًًیىی دارد 4،5 6[د هِطالعات اخیز در فزآیٌٌهدٍاغطىاوی اغتطاضی ًطاى دادُ وه وهاّّص اًهداسُ داًه ّوگيساسی ریشساختار در آلیاصّای هٌٌیشین در اثهز تغییهزضىل هلاٍستیه ضدید تثلَر هددد دیٌٌاهِیه ایداد ههی -ضَدد علا تزایي تغییزٍ تاف وزیستالی و در اثهز فزآیٌٌهداغطىاوی اغتطاضی اتفِاق ههی افتٍهد در هطالعهات تسهیاریهَرد تزرسی لزار گزفت اس 7 8[د ّهن زٌٌهیي هطالعهاتتسیار سیادی رٍٍیٍ ارتثاط تیي اًداسُ داً خَاظ هىاًًیىی آلیاصّّای هٌٌیشین تطاتك آى تا راتط ّالٍ- هر اًدام ضهدُاس د اهاِ تاٍثیز سزع ززخص ه اتهشار رٍٍی تغییهزاتاداسُ داً تاف وزیستالی آلیاصّاَی هٌٌیشین اًًدهام طهدٍُ
اس د در ایي هض ّص ّدف تزرسی تاثیز سزع ززخص ضىل اتشار رٍٍی اًداسُ داًداًِ ٍ تغییزات تاف وزیسهتالی فلهشهٌٌیشین ریرتگی ههی تاضهدد ّهنزٌٌهیي تهاثیز هاراهتزّهایفزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی رٍٍی سرتی هٌ طم اغتطاضهیتزرسی هیضَدد

مواد و روشها
در ایي ههضٍ ّص اس ضهوص هٌیهشین تها خلهَظ 7/99 درغد ت عٌ َاى ههادُ ا لیه اسهتفٍادُ ضهدد اس ایهي ضهوصلطعاتیِ تا ضهراه 14 هیِلیوتهز اتعهاد 7×14 سهاًًتیوتزتزیدُ ضدد سپس تهزای ثاته هاًًهدى هاراهتزّّهای فزآیٌٌهداغطىٍاوی اغتطاضی، دٍ سطص لطعات تزیهدُ ضهدُ ، وهاهلاتزاس غیملی گزدیدد اتشارّّای هَرد استفادُ تهزای فزآیٌٌهداغطىاِوی اغتطاضی، اس خٌٌس فَلاد گزهىهارH13 سهاختضد، و هس اس تزاضهِىاری، تطه عولیهات ضزارتهی لهزاِرگزِف ٍ سرتی آى ت HRC54 رسیدٍد درٍ ایهيٍ ههضٍ ّص اسس اتشار تا هیي رسرسٍُ دار، تدٍى رس هرزٍطی ضهىلاستفًاَدُ ضدُ و در ضىُل 1 لاتل هطاّّدُ ستٌّستٌددٌدد
فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی تا سزعٍ ّهای زهزخص 444، 544، 634، 844، 1444، 1254 1644 دٍٍر در دلیم ِ ٍ سزع هیطزٍٍی 54 هیلیوتز تز دلیم اًًدهام ضهدد ههس اساًدامِ فزآیٌٌد اغهطىاویِ اغٍتطاضهی رٍٍِی و ه ّها، اس ّهزو هماطع عزضی ت ی هَرد تزرسی لزَار گزف د اتتهدا
تزاَیً تزرسی تاثیز هاراهتزّّای فزآیٌٌد رٍٍی تغییزات سرتیٍ ،آسهَى هیىزٍٍسرتی در سطص همطع رٍٍی خطهی ههَاسی در عوك 2 هیلیوتزی اس لث و ه، تها فَاغهل 1 هیلیوِتهزاًًد ام ض دد س پس تزرس یًّ ایِ ریشس اختاری وًوًَ ت ا هیىزٍ سىَج َری، هس اس هَلیص اذ وهزدى تها هطلهَلهیىزال اًدام ضدِد در ْای اس هٌ طمٍ اغتطاضی و ه ّها،آسهَى تفزق اضع ایىهس اًًدهام گزدِیهدد در آسههًَىَ تفهزقاضعاضعِ ایىس ّدف هطِالعه تهاثیز هاراهتزّّهای فزآیٌٌهد رٍٍیتاف وزیستالی وًوًَِ ّایِ اغطىاوی اغتطاضی ضدُ، تَدد

نتایج و بحث
تػاٍٍیز همِطع و ّای اغطىاوی اغٍتطاضی ضهدُ تهاس اتشار است اً ای تدٍٍَى رسٍ، هرزٍٍطِی اسهت اً ای رسٍ داِر در سزع ّای ززخص هُرتلف ت تزتیة در ضىلّّایُ 2، 3 4 هطا دُ هیضَدد ّواىگ وه در ایهي اضهىالهلاضظٍ هیضَد و تها افهشایصِ سَهًزِع زهزخص، هیهشاىضفزات ایداد ضدُ واّّص یافت اس د ایي هدیدُ ته دلیهلافشایص هیشاى سهیلاى ههَاد ههی تاضهِدد ّهنزٌٌهیي در اثهزافشایص سزع ززخص ،دهای ه مطه اغتطاضهی هتهاثز اس اغطىان افشایص یافت هَاٍد تا تٌٌص تزضی تسیار ووتزیِ دزار تغیٍیز ضىل هلاسِتیٍه سهیلاى ههیضه دد همایسِهضىل 2 3 ًطاىدّ دُ واّص هیشاى ضفهزاتَ در و هًوًَهِ-ّای اغطِىاوی اغتطاضی ضدُ تا اتشار است اً ای تدٍٍى رسٍ در همایس تا اتشار هرزٍٍطی تهدٍٍى سٍسٍُ ههی تِاضهدد در اتهشارُاست اً ای تدٍٍى رسٍرسٍُ در سزع ّای 844 تا 1444 دٍٍر در دلیم ضفزُ ای دیدُ ًویضَد هیشاى ضفزات در سهزع -ّای ززخص 1254 1644 ّن تسیار وهَزىتز اس ضاله هطات در وًوًَِّهای اغهطىاوِی اغتطاضِهی ضهدُ تها اتهشارهرزٍٍط یً اسَ د در ض الیو در وًوًَ ّ ای اغ طىاوی اغتطاضی ضدُ تا اتشار هرزٍٍطهی در وه و ه ّها وهن ت یص ضف زُ ٍخ َد داردد ٍخ َد ضف زاتًِ دَر و ایٍ اغطىاوی اغتطاضی ضدُ تا اتشار هرزٍٍطی ت دًلیهَلً ههّاییيتَدى ضدِن هَاد سیلٍاى وِ دُوٌٌدُ در اثز وهاّّص ضدهن هِهَادلزار گزفت تیي هیي ضاً اتشار هیتاضهدد در ضهالیوه درهیي هرزٍٍطی ضدن هَاد در ضال سیلاى اطهزاف ههیي تهدلیلِ هاییي تَدى اداسُ هیي ووتز اسه د تها ایهيِ ضهال دِروًوًَِّای اغطىاوی اغتطاضی ضدُ تا اتشار است اً ای تدٍٍى رسٍَ در سزع ّای زهزخص تهالا 1254 1644 دٍٍر در دلیُم( ضفزات تاس ّن در لسو هیطزٍ دُ هطها دُ ههی-ضَدد تتِ طَر ولی در فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی ت دلیهلّن خخْ تهَدى سهزع خطهی اتهشار ززخ هدُ تهِا خْْه ضزو اتشار در لسو هیطزٍ دُ، هیهشاى سهیلاى اتهشار درلسو هِیطزٍ دُ تیص اس لسو هسزٍ دُ اتهشار ههیتاٍضهدِددر تیدًتیدِ هَاد اس لسو هیطزٍ دُ اتهشار وٌ هدُ ضهدُ تهلسو هسزٍ دُ ضزو هیو ٌد ضىل 5(د در ایي ضاله ضفزاتی در لسو هیطزٍ دُ هطِا دُ هیضَدد ایي ضفهزٍاتدر لسو هیطزٍ دُ تواهی وًوًَِّای در اضهىال 2، 3 4 دیدُ هیضَدد تا افشایص سزعً ززخص، ت دلیهل افهشایصِسیلاى، هَاد ٍارد ضدُ ت لسو هسزٍ دُ اهىاى ضزو ت سو لسو هیطزٍ دُ را هیدا هیو ٌدد در تیدًتیدِ در ایهيو ّا ضفزُ ای در لسو هیطزٍ دُ دیدُ ًویضَدد اها تهاافشَایًص سزع ززخص اتشار در تیدًتیدِ افشایص سیلاى، هَاد ٍارد ضدُ ت لسو هیطزٍ دُ د تهارُ ته سهو هسهزٍ دُهیرٍ ًد تِاس ّن ضفزاتهی در لسهو هیِطٍهزٍ دُ هطها دُهیضَدد ت ّویي تزتیهة اهىهاى ایدهاد یها عهدم ایدهادضفزات تا افشایص سزع ززخص خَد داردد تا ایي ضهِال،در وًوًَِّای اغطىاوی اغتطاضی ضدُ تا اتهشار اسهت اً ای رسٍ دَارً، ت دلیل افشایص سیلاى هَاد در اطزاف هیي در اثِز خَد رسٍ ،در سزع ّای تهٍیص تهز اس 544 دٍٍر در دلیمه ضفزُ ای دیدُ ًوی ضَدد رسرسٍُّای اطزاف هیي هَخة هی-ضَد و علِاٍ تز سیلاى هَاد ضَل اتشار ،ههَاد ته غهَرتهارهیسِی ت سُو هاییي ضزو هی و ٌدد ایهي ضاله درضىل 6 دیدُ هیضَدد در تید عِلاٍ تز ضزو ززخطهیٍهَاد، سِیلاى هَاد ت غَرتً تالِا ت هاُییي در اطزاف ههیي هاییي ت تالا در هٌٌاطك دٍٍرتهز اس ههیي اتفهاق ههیافتهدد درتید هس اس و دُِ ضدى هَاد اس لسو هیطزٍ دُ، اهىهاىهًزضدِى ایي هٌ طم خَد خ اّّد داض د تٌ ْها در سهزع -ّای ززخص هاییي ت دلیل ون تَدى ّز د هًهَ سهیلاى،اضتوال تالیواًدُ ضفزات خهَد خ اّهد داضه د ضتهی درو اغطىاوی اغتطاضهی ضهدُ تها سهزع 544 دٍٍر در دلَیمًِ تاس ّن ضفزُ در لسو هیطزٍ دُ اتفاقِ هیافتدد ریشسههاختار ه طمهه اغتطِاضههی و هه اغههطىاویاغتطاضی ضدُ تا اتهشار اسِهت اً ای تهدٍٍى رسٍ ُ در ضهىل 7 دیدُ هیٍضَدد ىتًىتِ هطرػیِ و در ایي تػاٍٍیز دیدُ ههی -ضَد تفاٍت ضىل ٍ اًداسُ داً ّا در وًِوًَِّای هرتلف هی-تاضدد در فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضیً ت دلیل تغییهز ضهىلِدردهای تالاِ، تثلَر هددد دیٌٌاهیه اتفاق هیافتدد در تید ساختار ا لی در اثز ایي فزآیٌٌد دزهار ریشداًگهی ههیًضهَد ضىل 7(د اها تا افشایص سهزع زهزخص اتهشار- تها خهَدافشایصِ ًزظ وزًص در تیدًتیدِ افهشایص زگهالی ًاتدِهایی هزسداً افشایص هٌٌاطك خ اً سًًی تثلَرهددد- ته دلیهلٍافشایص دِهای هٌ طم اغتطاضیِ، رضد داً ضدت تیصتهزیهییاتدد ت عثهارت دِیگهز در سهزعِ ّهایِ زهِزخص تهالاتزوارًًزهی اس وارسرتی هیطی گزفت ٍ رضد داً اتفاق ههی -افِتدد ایي ضال در ضىل 7 لاتلِ هطا دُ هیتاضدد و ایِ و تا سزع 634 دٍٍر در دلیم تط فزآیٌٌدِ لهزارً گَزًفِتهدارای داً ّای درض تزی ًسهث تهتهِ و ه 544 دٍٍر در دلیم هیتاضدد ّواىگ و هلاضظ هًِیَگزدد ،تا افهشایصتیصِتز سزع ززخصَ اِتشارِ، اًداسُ دِاًه ه طمه اغطاضهیتشرگتز هیضَدد تغییزات اهداسُ داه تها تغییهزات سهزع ززخص تزای تواهی و ّا در ضىِل 8 ًطهاى دادُ ضهدُاس د ىت هطتزن توًاَهیً و ّا افشایص اًهداسُ داًه تهِاافشایِص سِزع ززخص اتشارً هَیًِتاضِدد تا ایي ضهال همایِسهوًوًَِّای هرتلف ًطاى هیدّّد وه ریشتهزیي اًهداسُ داًهداًهِهزتَط ت اتشار است اً ای رسٍ دار هیتاضهدد عهلاٍ تهز ایهيضیة افشِایصِ اًدٍاسُ دِاً تا افشُایص سهزع زِهزخُص رٍ ًهدواّّطی داضت هطرػِا اختلاف اًهداسُ داًه و هًوًَهِّهایاغطىاوِی اغتطِاضی ضدُ تها سهزع 1644 دٍٍر در دلیمهدلیمهًِسث ت وًوًَِ اغطىاوی اغتطاضی ضدُ تا سهزع 1254 دٍٍر در دلیم تسیار اًًدن هیتاضهدِد ایهي ضاله ته دلیهِلواّص گزهایِ ضاغل اس اغطىان ت دلیهل افهشایصِ لایه -ّای خِویزی اطزاف هیي در سزع ّای ززخص تاِلا ههی -تاضدد ت عثارت دیگهز در سهزع زهزخص تهالا تهِ دلیهلافشایص ضزارت، همدار سیادی اس هَاد اطزاف هیي ت غَرت خویِزی درآهدُ در تید هِیشاى اغهطىان تهیي ههیي لطع واّص هییاتدد در تِیدًتیدِ هیتَاى گف گزهای ایدادٍ ضدُ در فزآِیٌٌدٍ اغطىاوی اغتطاضهی ضاله خهَد تٌظهینِو دُ داضت دها اس ضد هطرػی تهالاتز ًوهیرٍدد ىتهدیٌگِزی وِ در ضىل 8 لاتل هطاّ دُ اس ، تالا تَدى اًهداسُداً وًوًَِّای اغطىاوی اغتطاضی ضدُ تا ههیي هرزٍطهی
ًس ث ت تمی وّاس د در ض الیو وًوًَای
اغطىاِویِ اغتطاِضیً تًا هیي رسرسٍُدار ووتزیي اهدًاسَُ دِاه رادر و سزع ّای ززخص دارًدد اداسُ داه در هىهاًًیشمتثلَرِ هددد ًسث هستمین تهاِ ت عهداد هىهاىّّهای هسهتعِدخ اً سًی داردد هىاىّای خ اً سًی تثلَر هددد، هزسداه –
ّای تا سا یساٍیِ سیاد ٍ هىاىّای تدوع ًاتدهایی سهتٌٌد 7[د زز هیشاى تغییز ضٍهىل ههادُ تهیصتهز ضهَد، ته دلیهلهّىاًًیِِشمّای لغهشش تَلیهد ًاتدهایی، هیهشاى هىهِاىّهایخ اً سًی تثلَر هددد تیصتز هیِضَدد تِ طَر هطهرع درضال استفادُ اس اتشار رسٍ دار، ت دلیل تغییزضهىل تهیص-تزی و ًاضی اس خَد رسُرسٍُّا در هادُ اتفاق هیافتد، تعداد هىاىّّای خ اً سًی تثلَر هددد تیصِتز ضهدُ در تثدهریشساخِتار ْایِی ریشتز خ اّد ضدد ت ّویي علٍه تهدیْْیِاس و در ضال استفادُ اس هیي هرزٍٍطی ت دلیل تغییهزضىل اعوال ضدُ ووتز، اًًداسُ داً ّای درض تزی خ اّّین داض د
ض ىل 9 س رتی هٌطم اغتطاض یٍ در و ِ ای اغطىاوی اغتطاضی تا اتشارّایِ هرتلف در سًهزَعً ّهایِززخص هتِفاٍٍت لاتل هطهاّ دُ اسه د تها ت خه تهِ ایٌ ىهسرتی ا لی و لثل اس فزآیٌٌد ضدٍٍد 34 ٍیىِهزس اهداسُ -گیزی ضد، افشًایَصً ز داًًی در هیشاى سرتی در اثز فزآیٌٌهدهطاّ دُ ًگزدیدد تٌ ْها در و ه ّهای تها سهزع زهزخصهاییي همداری سرتی افشایًصَ یافه د افهشایص خشیهِی عهددسرتی در وًوًَِّای اغطىاوی اغتطاضهی ضهدُ ته دلیهلواّّص ادِاسُ داً در اثز هىاًًیشم تثلَر هددد هی تاضدد تهاایي ضال ت دلیلِ اس تیي رفتي ًاتداییّّا در ایهي هىهاًًیشم،افشایص خشیی سرتی ت ْا ًاضی اس واِّّص اًداسُ داً ههی-تاضدد در ضىل 9 هطهرع اسه وه تهٍا افهشایص سِهزع زِزخص اتشار، سرتی در و ًووًَِّها رِ ًهد واّّطهی داردو در اثز افشایص اهداسُ داًهداًهِ دَر تیده افهشایص ضهزارترٍٍدی هیتاضهدد تهالا تهَدى عهدد سهرتی در و هًوًَهِّهایاغطِىاوی اغتطاضی تا اتشار رسٍ دار ت دلیل ریشداًًگی ایهيوًوًَِّا ًسث تِ سایز وًوًَِّا هیتاضِدد
ًتههایح هههزاش هزتهه ایىههس و ههًوًَههِّههای اغههطىاوی اغتطاضی تا اتشار رسٍرسٍُدارَ در ضىل 14 لاتل هطها دُ ههی-تاضدد تا ت خ ت خهالع تهَدى ههادُ ههَرد اسهتفادُ تٌ ْهاهیىْْهای هٌٌیِ شِین در ای ي اضهىال دی دُ ه یض َدد اس رٍٍی تغییزات ضدت هیىْْا هِیتَاى تهاثیز سهزِع زهزخص رٍٍِیتاف وزیستالی ه مطه اغتطاضهی را ته طهَر همایسه ای تزرسهی ًو َدد در ض ىل 11 تهاثیز س زع ز زخص رٍٍیتغییزات ضدت غفطات لغشش د للَیی غفطات غیزفعال در تغییزض ىل هط ا دُ ه یض َدد در ایٍ ي ض ىل، هط َر عوَدی ضزیة تغییزات ضدت هیىْْا در اثهز اًًدهام فزآیٌٌهدهیتاضدد ت عثارت دیگز درغَرتیو هس اس اًدام فزآیٌٌهد،ضزیة تغیِیزات ضدت هیه تزاتز یهِ تاضد، تغییز در ضدت آى غفط هطرع، اتفاق یافتدُ اس د واّص یا افشٍایص ضزیة تغِییهزات اس همهدار یهه، طهاًدّ دُ وهٍاّّص یهاافشایص ضدت غِفطِ هَرد ًظز هس اس اًًدام فزآیٌٌهد ههیِ-تاضدد ّواىگ و در ضىل 11 دیدُ ههی ضهَد، غهفطاغلی لغهشش دًر ضهثىِ ضطگ ضه فطهزدُ 4441( دِارایِ تیصتزیي تغییزات در ضیي فزآیٌٌد هیتاضهدد تها ت خه تهتغییز ضىل ضدید اًًدام ضدُ ضَِل هیي ،تزرسیّای اًًدهامضدُ رٍٍی تاف وزیستالی و ّای اغهطىاوی اغتطاضهیًط اىدّ دُ لزارگِی زی ایً يًَ غ فط لغ شش ض َل ه یيِ زِزخ دُِ هیتاضد و در ضىلِ 12 دیِدُِ هیضَدد تها ت خهت ای ى آسهایص ههزاش اضهع ایىهس رٍٍی هزوهش ه طمههٌطمهِاغتطاضی اًدِام گزفتگزفتِ اس ، تیصتزیي تغییِزاتِ در خ -گیزی غفط 4441( اتفاق هیافتدد تا ت خ ت ضهىلْ 11 در اثز اًًدام فزآیٌٌد اغطِىاوی اغتِطاضیِ در سِزع ززخصِ هاییي، ضدت ایي غفط ًسث ت و اٍ لی واّّص یافت اس د تا افشایص سزع ززخص هیًشاىًَ ضدت ایهي غهفطغهفطِافشایصِ یافت ت ضىلی و درِ سزع ززخِص 844 دٍٍر در دلیم همدارِ ضِدت ایي غِفط هطاتهطاتِ وًوًَِ ا لیاٍلیِ هیتاضهددهس اس ایي، تا افشایص سزع ززخٍص ر ًد افهشایِص ضهدتاداه هییاتهدد غهفطات 1412( 1413( وه غهفطاتفعال در هىاًًیشم د للَیی ستٌٌد ًیهش تها افِهشایص سهِزع ززخص تا افشایص ضدِت رٍّ تزٍ سِتٌٌدد الثت تهِا ت خه تهضىل 12 زَىِ غفط 1413( ت هزوش هٌ طم اغِتطاضهیًِشدیىتز اس ت همدار تیصتزی تَسِط هزاش اضع ایىهسلاتل اداسُ گیزی اس د ّواىگگًَِ وه در ضهىل 11 دیهدُهیضَد، ضدت غفط 1413( ههس اس فزآیٌٌهد اغهطىاویِاغتطاضی در تواهی سِزع ّای ززخص، تیصتهز اس و هًوًَهِا لی اس د ضثى ضطگ ض فطزدُ هٌٌیشین ت دلیل ههاییيت دىِ تعداد سیسِتنّای لغِشش در ٌگِام اعوِالِ تغییزضىل تسیار هستعد دٍ للَیی هیتاضدد تا ت خ ت ایٌ ى در فزآیٌٌد اغطىاوی اغتطاضی تغییز ضىِل تالایی ت لطع ٍارد ههی -ضَد ،اٍهىاى تغییز ضىل ت ْا ت ووه لغِشش اهِىهاى ههذیزث دُ هىاًًیشم غالة دٍ للهَییِ ههیتاِضهدد ایهي ضاله درسزع ّای ززخص ههاییي وه و ه در دهاّّهای ههاییيِتط تغییزِ ضىل لزار هیگیزد، ضًدَت تهیص تهزی داردد تهض ىلی و در س زع ّ ای ووت ز اس 844 دٍٍر در دلیم ِ غفط لغشش ضدت ووتزی داضت غفط دٍ للَیی ًمص تیصتِزی در تغییز ضىل داردد اههِا دٍر سهزِع ّهای تهالای844 دٍٍر در دلیمهه تهه دلیههل افههشایصِ دهههای ه طِمههاغتطاضی، اضتوالِ لغهششِ افهشایص یافته در تیده آىِ، ضدت هیه غفط لغشش ت سزع افشایص هییاتدد تا ایهيضٍال ضتهی در سهزع ّهایِ زهزخص تهالا، ضهدت غهفطغهفطِدٍللَیی تهیِص تهز اسِ غهفط لغهشش اسه د ضتهی غهفطغهفطِ
1414( و غ فِط لغ شش هٌط َری ض ثىِ ضطگَض فط زدُ اس ، ت دلی ل زظ و زًًص فزآیٌ د اِغ طىاویِ اغتطاضی ًمص ز داًی درً تغییهز ضهىل داضهت تغییهزضدتی در ایي غفطغفطِ اتفاق ًویافتدد

ضکل2- سطح مقطع ومً وٍ َای اصطکاکی اغتطاضی ضذٌ با پیه استً اوٍ ای بذين رزيٌ .

ضکل3- سطح مقطع ومً وٍ َای اصطکاکی اغتطاضی ضذٌ با پیه مخريطی.

ضکل4- سطح مقطع ومً وٍ َای اصطکاکی اغتطاضی ضذٌ با پیه رزيٌ دار.

ضکل 5- سیلان مًًاد اطراف پیه چرخىذٌ .

ضکل 6- سیلان مًًاد در اثر حرکت چرخطی، ريبٍ جلً ي رزيٌ َای اطراف پیه رزيٌ دار.

544

1444

634

1254

844

1644

544

1444

634

1254قیمت: تومان


پاسخ دهید