بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالض تجاری
ػیذ غلامشضب سضًی*، محؼه ػجىشىیه سیضی ي مشسضی عبَشی

چکیده
ثب س ج ث وبسثشد يػیغ سیشبویم ي آلیبطَبی آن دس كىبیغ گ وبگًن اص جمل كنىبیغ وًسديػنبصی، نًا فضنب ي دششيؿنیمیجًؿىبسی آنٍ اص ساٌ سيؽََبی جًؿىبسی گ وبگًن اجشىنبة وبدنزیش اػنز َنذٍ اص اینه دنظيََؾ، ممبیؼن ػنبوشبس ي ونًافمىبویىی سیشبویم وبلق سجبسی ثب اػشفبدٌ اص دي سيؽ GTAW ي لیضس می ثبؿذٍ ثذیه مىظًس دس ایه دنظيََؾ كنفحبر سیشنبویموبلق سجبسی ثب اػشفبدٌ اص سيؽ َبی فًق جًؿىبسی گشدیذ سیض ػبوشبس وم و َبی سًلیذی ثب اػشفبدٌ اص میىشيػىًح ونًسی ي الىششيوٍی سيثـی مًسد ثشسػی لشاس گشفز ػخشی فلضار دبیٍ ي ومبط وضدینه ثن فلنش مـنششن جنًؽ اص ساٌ میىنشي ػنخشیمحبػج ؿذ َمچىیه آصمًن وـؾ ي ومؾ ثش سيی وم و َب اػمبل گشدیذ وشٍبیج وـبن دَ ىنذٌ اٍػنشحىب وــنی ي ومـنی ثیؾسش، ممذاس ػخشی ومشش ي دُُىبی جًؽ ومشش وم و َبی جًؿىبسی ؿذٌ ث سيؽ لیضس وؼجز ث سيؽ GTAW میثبؿذ

اشُ ّاي کليذي: سیشبویم، جًؿىبسی لیضس، وًاف مىبویىی، جًؿىبسی GTAW

77
پیشگفتار
سیش بویم ي آلیبطَ بی آن ث ٍ دلی ش داؿ شه و ًاف اػشحىبمی مىبػت، اوؼغب دزیشی ي ممبيمز ث ونًسدگیثبلا وبسثشد يػیؼی دس كىبیغ وًدسيػنبصی، دشٍشيؿنیمی يكىبیغ فضبیی داسوذ سیشبویم ث اونذاصٌ فنًلٍاد محىنم يلنی45 دسكذ اص آن ػجهسش می ثبؿذ ي ثب ایىى دس حنذيد 66 دسكذ اص آل میىیآلًمیىیً ػىگیه سش اػز ثب ایه حنبل اػنشحىب دي ثشاثشی آن وؼجز ثثٍ آل میىیآلًمیىیً مىجش ثثٍ ونبسثشد يػنیغسیشبویم دس كىبیغ نًایی گشدینذٌ اػنز ثن گ ون ای ون ملش 65 دسكذ وش سیشنبویم سًلینذی دوینب سا ثٍن ونًداوشلبف دٍادٌ اػز ]1[
اگشچ سیشبویم ممبيمز دس ثٍشاثش وًسدگی صینبدی دٍس دمبََبی دبییه داسد، امب ممبيمز ث اوؼبیؾ آن دس دسجنحشاسر َبی ثبلاسش اص ºC566 ث ؿذر افنز ونشدٌ ي مینشسشویجی ؿذیذی ثب ػىبكنشی مبوىنذ اوؼنیظن، ویشنشيطن يوٍشثه و اََىذ داؿز و محلًلار اٍیه ياوىؾ َنب مىجنش ث سًلیذ وبوبللیَ َبیی منی گنشدد ون ثبػنف افنز ؿنذیذاوؼغب دزیشی ي چمشمگی فلنض جنًؽ و اَىنذ ؿنذ ]2[ چًئی ي َمىبساوؾ وًاف مىنبویىی جًؿنىبسی سیشنبویم وبلق سا ثشسػی ي گضاسؽ وشدٌ اوذ و وفنًر اوؼنیظن ینبویششيطٍن ًا ث مىغم جًؽ ثبػف افضایؾ ػخشی دس ایه مىغم وَ اََىذٍ ؿذ اصٍ ایه سي، جًؿىبسی سیشبویم ویبصمىنذاػشفبدٌ اص گنبص محنبف منی ثبؿنذ ]3[ ونًاف مىنبویىیػبوشبس َبی جًؿىبسی ؿٍذٌ دس سیشبویم ي آلیبطََبی آن ثنوًاف ػبوشبسی َش وبحی اصٍ جًؽ ياثؼش اػز ي وًافٍ ػبوشبسی وًاحی جًؽ ویض ث ػملیبر حشاسسنی دس حنیهجًؿىبسی ي ثؼذ اص آن ثؼشگیٍ داسوذ ثٍ گ ون ای ون اینهػبوشبس ممىه اػز حبيی داو β ايلی دس وٍبحین جٍنًؽثبؿذ یب ایىىایىىٍ فبص β دس حیه ػشد وشدن سغیٍینش فنبص دََنذ،لزا جًؽ دزیشی آلیبطََبی سیشبویم محذيد ث آلیبطَبی α ي آلیبطََبی αβ حبيی ومشش اص 26 دسكذ فبص β اػز الجشناوجؼبطٍ حشاسسی ي َمچىیه َذایز حشاسسی اوذن سیشنبویممىجش ث جًؽ دزیشی وًة آن و اََىذ ؿذ]4[
ثشای جًؿىبسی سیشبویم اوًاع سيؽَ َبی ريثی اػم اص
جًؿ ىبسی ريث ی ث ب الىش شيد مل شفی ي غی ش مل شفی ((TIG/MIG ي وین ض جًؿن ىبسی وفن ًری، جًؿن ىبسی اكغىبوی اغشـبؿی، دشس الىششيونی ، لنًع دلاػنمب ي جًؿىبسی لیضسٍ لبثش اػشًفبدٌ َؼنشىذ ، امنب ػمًمنب ثنشایاسلبل سیشبویم ث ولًف لً لن َنبی سیشنبویمی اػنشفبدٌ اصسيؽ GTAW ي لیننضس ػننًدمىذ و اََننذ ثننًد ]5ي6[ سحمیمبر اومه ي َمىبسان دس جًؿنىبسی لٍینضسی دبلؼنیكفحبر آلیبط Ti6A14V وـبن می دََنذ ون وؼنجز ثنیهاوشطی دنبلغ ي عنًل منذر دنبلغ مُُمشنشیه دنبسامشش دسسؼییه ػمنك وفنًر اػنز ]5[. ثشسػنی َنبی لنی ي ػنبیشَمى بسان دس ول ًف جًؿ ىبسی لی ضسی ي ريث ی آلی بط Ti–Al–Zr–Fe وـبن دَ ىٍنذٌ يٍجنًد ؿىؼنز دس اجنضایٍاسلبل می ثبؿذ دسحبلی و ومًو َبی جًؿىبسی ؿنذٌ ثنسيؽ ريثی اػشحىب ومـی ثیؾسنشی داسونذ]7[ صاون گضاسؽ داد و دس جًؿىبسی لیضسی سیشبویم سًصینغ سنىؾثبلیمبوذٌ مـبٍثمـبثٍ ػبیٍش سيؽ َبی ػىشی جًؿىبسی می ثبؿذ امب ثب ایهحبل مىغم سًصیغ سىؾ دس جًؿىبسی لیضس ثؼیبس ثبسیهسش می ثبؿنذ ]8[ دس اینه دنظيََؾ ، سیشنبویم ونبلقسجبسی ث ضخبمز mm 4 ثب اػشفبدٌ اص دي سيؽ گ وبگًن جًؿىبسیٍ لیضس ي جًؿىبسی GTAW جًؿىبسی گشدیذ ي سبثیش َش یه اص دبسامشش َبی گ وبگًن جًؿىبسی ثش ونًافمىبویىی ي سیض ػبوشبس اسلبل مًسد ثشسػی لشاس گشفز

مواد و روش پژوهش
دس ایه دظيََؾ، اص سیشبویم وبلق سجبسی گشیذ2 ثنثنٍاثؼبدmm 4×116×266 ثنب سشوینت ؿنیمیبیی وـنبن دادٌؿذٌ دس جذيل 1 اػشفبدٌ ؿذ ثمىظًس سمیض وبسی ػنغػنغً جًؿىبسی اص محلًل حبيی36 دسكذ اػنیذ ویششینه )99 دسكذ( مشاٌ 5 دسكذ اػیٍذ یذ فلًسیه )99دسكنذ( دس آة اػشفَبدٌ، ػنذغ وم ون َنَب ثنب اػنشفبدٌ اص آة ي الىنشؿؼشـ دادٌ ؿذوذ
ثشًای جًؿىبسی وم وومًوٍ َبی سیشنبویم ی ثنب اػنشفبدٌ اص
سيؽ GTAW اص دػشگبٌ جًؿىبسی ثب دبسامششَنبی وـنبندادٌ ؿذٌ دس جذيل 2 اػشفبدٌ گشدیذ ثمىظنًس جلنًًگیشیاص سمبع الىششيد ثب منزاة ي يسيد وبوبللنیَ َنب ثن داونشجًؽ جشیبن ثب فشوبوغ ثبلا مًسد اػشفبدٌ لشاس گشٍفز وًعٍ الىششيد ملشفی، الىششيد سىگؼشىی ي یه ػیم جنًؽ ثنوب 2-ETRi مغبثك اػشبوذاسدAWS A5.1 ث ػىًان فلض فلننض دننش وىىننذٌ اوشخننبة گشدیننذ ي وم وننومًوننٍ َننب مغننبثك اػشبوذاسد70-AWS A5.16 سحز گنبص محنبف آسگنًن دس یه دبع جًؽ دادٌ ؿذوذ دبسامششََبی وـنبن دا دٌ ؿنذٌدس جذيل 3 ثنشای جًؿنىبسی لینضسی دبلؼنیNd:YAG منًسٍد اػنشفبدٌ ل شاس گشفننز جُ ز ثشسػ ی اػننشحىب وم و َبی مًسد اسلبل، آصمبیؾ وـنؾ 2 عجنك اػنشبوذاسد
04-ASTM E8M دس دػننشگبٌ Instron4486 دس دمننبی محیظ ي ثب وشخ وشوؾ یه میلیمشش ثش دلیمندلیمنٍ اوجنب ؿنذ وم و َبی ومـی عجك اػشبوذاسد BS EN 910 ث كًسر كًسر ػشضی س یسُیٍ گشدیذ عجك ایه اػنشبوذٍاسد لغٍنش فنشيسيوذٌٍ ثبیؼشی چُُبس ثشاثنش ضنخبمز ي صايین ومنؾ 186 دسج ثبؿذ ثشسػی َب دس ایه آصمًن ثب دػشگبٌShimadzu 25TA ي ػشػز ومؾ یه میلنی مشٍنش ثنش دلیمن اوجنب گشفز ثشایٍ سؼیه ممذاس ػخشی وم و َب دس فًاكٍش ديس ي ي وضدیه ث فلش مـششن اسلبل آصمًن میىشيػنخشی ثنبویشيی 366 گش دس فًاكٍش گ وبگًن اوجب ؿذ ونًاف يسیضػ بوشبس ومًون َ ب ث يػ یل میىشيػنىًح و ًسی ي الىششيو ی سيثـ ی ((SEM مجُ ض ث آو بلیض ومغ ای ((EDX مًسد ثشسػی لشاس گشفز ثشای حىبوی سیشبویمٍ اص اص محلًل وشيل ثب سشویت ؿن یمیبٍیی )92ml H2O, 2ml HF, 6ml HCl( اػشفبدٌ گشدیذ ) ث مىظًس حىبوی وم ونومًونٍ
َب، اص اػیذََبی ػنبوز ؿنشوز منشن آلمنبن ثنب دسكنذولًف 99دسكذ اػشفبدٌ ؿذ(

نتایج و بحث
ؿىش 1 سلًیش مبوشيػىذی اص وم وومًوٍ َبی اسلبل ثثٍ ديس سيؽ جًؿىبسی مًسد اػشفبدٌ دس اینه آصمنبیؾ سا

وـ بن م ی دَ ذ اص آوج بئی و ٍ ػ بوشبس اوجم بدی ی ب مبوشيػىًدی فلض جًؽ سبثؼی اصٍ مىبویض ج اون صونی يسؿذ میثبؿذ، اوذاصٌ ي ؿىش داو َبی سـىیش ؿٍذٌ ي ث سجغ آن يیظگیََبی مىبویىی ػبوشبس اوجمنبد سا دیىشنمی وىذ اػشفبدٌ اص حشاسر يسيدی ي َمچىنیه ػنشػزٍجًؿىٍبسی دبئیه، ثبػف يػؼز وبحین ػنشًوی ؿنذٌ دسحبلیى اػمبل حشاسر يسيدی ثبلا ي ػنشػز جًؿنىبسیوؼجشب صیبد ثبػنف ونبََؾ يػنؼز وبحینوبحینٍ ػنشًوی ي دسػًم افنضایؾ لبٍثنش س جن يػنؼز وبحین َنم محنًسمشوضی دس مىغٍم جنًؽ منی گنشٍدد اوشخٍنبة حنشاسريسيدی دبئیه و سىُُب يػؼز مىغم مشنثثش اص حنشاسر ساوبََؾ می دََذ، ثلى وًاف جًؽ سا وینض اص ساٌ ایجنبدػبوشبس دوذسیشی سیض ث جًد منی ثخـنذ ]2[، ثنش اػنبعایه سلبيیش محش اسلبل ػبسی اص شگ و جنذایؾ ي ینبوشنٍ میثبؿذ سیضٍ ػبوشبس حبكشَ اص میىٍشٍيػىخ ونًسی وبحی اسلبل وم و َبی جًؽ دادٌ ؿذٌ ث سيؽ لیضس ي GTAW دس ؿ ىش 2ي3 وـ بن دادٌ ؿ ذٌ اػ ز، ای ه سلبيیش وـبن دَ ىذٌ يجنًد ینه ػنبوشبس دونذسٍیشی دسمشوض دسص جًؽ می ثبؿذ، َمچىنیه اونذاصٌ داون َنب دسسيؽ GTAW ثٍضسگش شٍ اص سيؽ لی ضس م ی ثبؿ ذ وش بیٍج وـبنٍ می دٍََذ و وبحی جًؽ دس آلیبطََبی سٍیشبویم ثن -يػیل داو َبی ػشًوی ي دسؿز β ايلین ون دس حنیهاوجمبد جًؽٍ سًلیٍذ می ؿًوذ، مـخقٍ می ؿًد اوذاصٌ ي ؿىش ایه داو َب ث وًع ؿبسٍ حشاسسی و دس حیهٍ اوجمبد جًؽ ثشلشاس می ؿًد، ياثؼٍش َؼشىذ اوٍذاصٌ داو َنبی β ث اوشطی يسيدی ث مىغم جًؽ ياثؼش اػز ي اونشطیيسيدی ثیؾسش ػجت دسؿنز سنش ؿنذن اونذاصٌ داونداونٍ َنبم ی ؿ ًد َىگ بٍمی و دی ه دم ب دس ح ذيد دم بیػبلیذيع سبٍ وبحی سجنذیٍش فنبصیٍβ دس اینه آلینبط لنشاسمی گیشدٍ، داو َبی فبٍص β دس وبحین مشنٍبثش اص حنشاسر سنبحذی و مؼشمیمب ث مجنبٍيسر وبحین جنًؽ ثشػٍنىذ،سؿذ می وىىذ َمبوىذ وبحی جًؽ، ممذاس سؿذ داو َنبدس وبحی مشبثش اص حشاسرٍ ویض ثنب افنضٍایؾ اونشطی يسيدیافضایؾ می یبثذ دس وشیج ایه وبحی، سؿذ مـخلی دس ػشم و اَذ داؿز ]9ي16[
دس ػیىش َبی حشاسسی ثب دمبی ثبلای جًؿنىبسی،حشی يجنًد ممنبدیش ومنی فنبصα منبوغ اص سؿنذ فنبصβ
و اََذ ؿذ َمچىیه وًاف مىبویىی وبحیوبحیٍ جنًؽ سنبحذ صیبدی سحز سبثیش اػشحبل) β )BCC ثن ) β )HCP دس حیهٍ ػشٍد وشدن اػز وًٍاف ایه سیض ػٍبوشبس سغینشفش یبفش ، ث ػشػز ػنشد ونشدن اص دمبَنبی ثنبلاسش اصدمبی سغییش فبص β ياثؼش اػز، و ػشػز ػشد ونشدنویض وًد سبثغ وًع فشایىذ جًؿىبسیٍ می ثبؿذ ]11[ سلبيیش حبكش اص میىشيػنىخ الىششيونی سيثـنیوم وومًوٍ َبی جًؽ دادٌ ؿذٌ ثب دي سيؽ گ ونبگًن منمنً سد آصمنبیؾ دس ؿ ىش4 ي 5 وـ بن دادٌ ؿنذٌ اػ ز ای ه سلبيیش وـبن می دَذ ون مىغمن مشنبثش اص حنشاسر دسجًؿىبسی لیضسی ثؼنیبس ومشنش اص جًؿنىبسیGTAW می ثبؿذ، َمچىیه سغییشار سیضػبوشبسی دس جًؿىبسی لی ضسی ومش ش اص جًؿ ىبسی GTAW م ی ثبؿ ذ، لنزا ویفیز ػغح جًؽ دس جًؿنىبسی لینضس ثؼنیبس ثنبلاسش اػ ز دس ثشسػ یَ بی اوج ب ؿ ذٌ ث ش سيی سلٍ بيیشمیىشيػىًح الىشٍشيونی سيثـنی حبكنش اص وم ون َنبیجًؿىبسی ؿذٌ ث يػیل فشایىذGTAW چىنذیه سنشنوبؿی اص سىؾ حشاسسنی اػمنبل ؿنذٌ ثن يػنیل فشایىنذمـب ذٌ می گشدد اوجب آوبلیض ؿنیمیبییEDS ثنش سيیوًاحی ػفیذ سو اعشا ایه سنشن َن ب ونونٍ دس ؿنىش6 گضاسؽ ؿذٌ اػز وـبن دَ ىنذٌ يجنًد ممنبدیش صینبدیٍاوؼیظن ،ویششيطن ي وبوبللی َبی اوؼیذی می ثبؿذ و ممىه اػز ث دلیش يجًد جشیبن وبآسا گٍبص وشيجٍنی ي یب ػذ حفبظزٍ مىبػنت محنش جنًؽ ثن يػنیل گنبٍصمحبف سـىیش ؿذٌ ثبؿىذ وشبیج وـنبن منی دََنذ وندثی صیبد گبص وشيجنی اص سفىن جًؿنىبسی مىجنش ثنثنٍجشیبن اغشـبؿی گبص ؿذٌ ي می سًاوذ نًا سا ثنثنٍ داونشح ضچ مزاة ياسد وىذ، ایه امنش دس وُُبینز مىجنش ثناوؼیذ ؿذن فلض جنًؽ ي سـنىیش حجنبة َنبی گنبصیٍمی ؿًد ]11ي2[
سلًیش مبوشيػىذی ي َمچىیه ومنًداس حبكنش اصاوجب سؼز وـؾ دس ؿىش 7 وـنبن دادٌ ؿنذٌ اػنز َمبنگ و و مـبَ ذٌ می ؿنًد دس سمنبمٍی وم ون َنبیجًؿىبسیٍ ؿٍذٌ ؿىؼز دس محش فلض دبی سخ دادٌٍ اػز و وًد ثیبوگش جًؽ دزیشی وًة سیشبویم ثب اػنشفبدٌ اصدي سيؽ مًسد آصمبیؾ می ثبؿذ، ثب اینه حنبل اػنشحىب جًؽ دس سيؽ جًؿىبسی ثب لیضس ثیؾسش اص جًؿنىبسیGTAW م ی ثبؿ ذ وش بیج حبك ش اص ػ خشی ػ ىجی وم وومًوٍ َب ووٍ دس ؿىش 8 وـنبن دادٌ ؿنذٌ اػنز، ثینبوگشایه اػز و ممٍذاس ػخشی جًؽ ي مىنبعك اعنشٍا آندس جًؿىبسٍیٍ ث سيؽ GATW اص جًؿىبسی ثن سيؽلیضس ي فلض دبی ثیؾسنش اػنز وشنبیج حبكنش اص آصمنًنومـی دس جنذيل 4 گنضاسؽ ؿنذٌ اػنز، َنمچىنیهسلبيیش مبوشيػىذی اص وم و َنبیٍ وٍمـنی دٍس ؿنىش 9 وـبن دادٌ ؿذٌ اػز َمبنٍگ و و ملاحظ میگنشدداػشحىب ومـی ومًو َبی جًؿنىبسی ؿنذٌ ثن سيؽلیٍشصی ثبلاسش اص سيؽٍ GTAW مًسد آصمنبیؾٍ منی ثبؿنذو ػلز ایه امش ثن ثبسینه سنش ثنًدن مىغمن مشنبثش اصح شاسر دس ای ه و ًع سيؽ جًؿ ىبسی ث ش م ی گ شدد ]12ي13[ وشبیج وـبن می دََذ و دس عًل جًؿنىبسیثخؾ ونًچىی اص سیشنبویم رية ؿنذٌ ي ػنشیؼب وىنهمی ؿًد، ػبوشبس وُُبیی مشنبثش اص وبوبللنی َنبی جنزةؿذٌ اص محیظ ؿبمش اوؼیظن ي ویشنشيطن منیثبؿنذ دسممبدس وم ایه ػىبكش ػبوشٍبس وشیؼشبلی HCP سیشبویم سا سغییش ومیٍ دَذ، اص عشفی ث دلینش وًچنه ثنًدن ایٍنهػىبكش، ثٍ كًسر ثیه وـیه دسٍ ػنبوشبس لنشاس گشفشن يػخشی ث كًسر لبثنش ملاحظن ای افنضایؾ منی یبثنذ يثبػف ؿىؼز جًؽ و اََىذ ؿذ دس حبلز ػشد ؿنذنسؼبدلی ػنبوشبس سیشنبویم ونبلق دس دمنبی محنیظ ثنكًسر فبصٍ آلفب و اََذ ثًد، امب حبلز ػشد ؿذن ػنشیغٍ،اوؼیظن ث دبینذاسی فنبص ثشنب دس دمنبی محنیظ ومنهمی وىذ]14ي15[

جذٍٍل 1- ترکية ضيويايی تيتاًين خالع تجاري گريذ7

ػىلش Fe C N O H Ti
دسكذ يصوی 0.15 0.02 0.02 0.13 0.02 Bal.

جذٍٍل7- پاراهتر ّاي هََرد استفادُ در جَضکاري تيتاًًينGTAW
)لغت(Polarization DC (+)
)يلشبط(Voltage 220 V
)جشیبن(Current 80 A
)فیلش(Filler rod ERTi-2
)گبص محبف(Shielding gas Argon
جذٍٍل3- پاراهتر ّاي هَرد استفادُ در جَضکاري ليرزي تيتاًين

Pulse Duration )مذر دبلغ( 5 ms
Pulse Repetition Rate
)میضان سىشاس دبلغ( 30 Hz
Pulse Energy
)اوشطی دبلغ( 9 Joule
Peak Power
)لذسر دیه( 1,8 kW
Focal Location
)فبكلفبكلٍ اص وبوًن( 1mm
Speed )ػشػز( 4 mm/sec
Shielding Gas
)گبص محبف ( Argon

جذٍٍل 4- ًتايج حاغل از تست خوص
اػشحىب ومـی (N/mm2)
Base Material
)فلض دبیدبیٍ( 759±16.3
Laser Welded
)جًًؿىبسی لیضس( 747±22.5
GTAW Welded
)جًؿىبسی ثب گبص محبف ( 636±94.3

ضکل 1- تػََير هاکرٍ سکََپی از وًَوًَِ ّاي جََضکاري ضذُ تِ دٍ رٍٍش هََرد آزهايص

ضکل 7- ريس ساختار تيتاًين جََضکاري ضذُ تِ رٍٍش GTAW الف( احيِ فلس پايِ ب( احيِ جََش

ضکل 3- ريس ساختار تيتاًين جََضکاري ضذُ تِ رٍٍش ليسر الف( احيِ فلس پايِ ب( احيِ جََش

ضکل 4- تػََير هيکرٍٍسکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی از هحل جََش ليسري تيتاًًين الف( خط جََش ب( هٌ طقِ هتاثر از حرارت

ضکل 5- تػََير هيکرٍٍسکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی از هحل جََشGTAW تيتاًين الف( هٌ طقِ هتاثر از حرارت ب( خط جََش

ضکل 6- الف( تػََير هيکرٍٍيکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی ًاخالػیّ ّا لايِ ّاي اکسيذي ًاضی از فََر اکسيصى تِ هحل جََش در رٍٍش GTAW ب( آًاليس عٌٌػري لايِ ّاي اکسيذي

ضکل 7- الف( تػََير هاکرٍ سکََپی از وًَوًَِ ّاي کططی ب( ًتايج حاغل از اًجام تست کطص

ضکل 8- ًتايج حاغل از سختی سٌٌجی وًَوًَِ ّاي جََضکاري ضذُ

ضکل 9- تػاٍٍير هاکرٍٍسکپی از وًَوًَِ ّاي تست خوص الف( جََضکاري GTAW ب( جََضکاري ليسر

نتیجه گیری
دس ایه دظيََؾ، جًؿىبسی سیشبویم وبلق سجبسی ثنثنٍدي سيؽ لیضسی يGTAW اوجب ؿذ، دادٌ َبی ثذػز آمذٌ ثب یىذیگش ممبیؼ ي وشبیج صیش حبكش گشدیذ:
دُىبی جًؽ ي مىغٍممىغمٍ مشبثش اص حنشاسر، دس جًؿنىبسیيسقَبی سیشبویم ثن سيؽGTAW ثنیؾ سنش اص سيؽجًؿىبسی لیضس اػز
سیضػننبوشبس مىغمنن جننًؽ حبكننش اص سيؽGTAW ؿبمش ػبوشبس ػًصٍوی ؿنىش منشاٌ ثنب ممنذاس فنبصα می ثبؿذ، دس حبلی ووٍ سیضػبوشبس مىغممىغمٍ جًؽ وبلق اص سيؽ لیضسی ث دلیش ػشػز ػشد ؿذن صیبد سمبمنبػبوشبسی ػًصویٍ ؿىٍش می ثبؿذ
وشبیج وـبن می دََذ و يسق َنبی جًؿنٍىبسی ؿنذٌ ثنباػٍشفبدٌ اص سيؽ لیشصی داسای داوشیلیش ثُ ششی وؼجز ث سيؽ GTAW م یثبؿ ذ، ل زا جُ ز جًؿ ىبسی يسقَ َبی سیشبومی جًؿىبسی لیضس دیـىُُبد می گشدد References
ػغننبدًس، فشحننی، ؿننمؼبویبن، “اسصیننبثیَننبی سیضػبوشبسی جًؿىبسی اكغىبوی اغشـبؿی ي جًؿنىبسی لًع سىگؼشه”، یبصدََمیه وىفشاوغ مُىذػی ػنبوز ي
سًلیذ ایشان، سجشیض، 1389
حؼیىیًن، عٍ ونبعك، “ثشسػنی جنًؽ دنزیشی سشینبویٍموبلق سجبسی ث سيؽ GTAW ثشای ػیؼشم َبی ل لن -وـی”، َـشمیه وىفشاوغ جًؽ ي ثبصسػی ایشان ،سُنًشان،1386
B.H. Choi, and B.K. Choi, ”The effect of welding conditions according to mechanical properties of pure titanium”, Materials Processing Technology, Vol. 201, No. 1–3, pp. 526-530, 2008.
T.S. Balasubramanian, V. Balasubra manian, and M.A. Muthu Manickam, ”Fatigue crack growth behavior of gas tungsten arc, electron beam and laser beam welded Ti–6Al–4V alloy”, Materials & Design, Vol. 32, No. 8–9, pp. 4509–4520, 2011.
5 ػجىشىٍیه سیضی، س سضًی، مٍىبجبسی ،”اسلبل ون سدیٍ سیشبویم ث فًلاد ثب اػنشفبدٌ اص لاین مینبوی ویىنش”، مًجلن
ػلمی دظيََـی منًاد ونًیه، جلنذ 3، ؿنمبسٌ2، صمؼنشبن1391
Q. Yunlian, D. Ju, H. Quan, Z. Liying, ”Electron beam welding, laser beam welding and gas tungsten arc welding of titanium sheet”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 280, No. 1, pp. 177181, 2000.
C. Li, K. Muneharua, and S. Takao, H. Kouji, ”Fiber laser-GMA hybrid welding of commercially pure titanium”, Materials & Design, Vol. 30, No. 1, pp. 109-114, 2009.
Z. Li, S.L. Gobbi, I. Norris, S. Zolotovsky, and K.H. Richter, ”Laser welding techniques for titanium alloy sheet”, Materials Processing Technology, Vol. 65, No. 1–3, pp. 203-208, 1997.
E. Akman, A. Demir, T. Canel, T. Sınmazçelik,”Laser welding of Ti6Al4V titanium alloys”, journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 8, pp. 3705-3713, 2009.
T. Chai, C. Kai Chou,”Mechanical properties of laser-welded cast titanium joints under different conditions”, Prosthetic Dentistry, Vol. 79, No. 4, pp. 477-483, 1998.
J.A. Orlowski de Garcia, ”Characterization of titanium welded joints by the orbital gas tungsten arc welding process for aerospace application”, Aerospace Technology and Management, Vol. 2, No.2, pp. 211-218, 2010.
V. Balasubramanian, V. Jayabalan, and M. Balasubramanian,”Effect of current pulsing on tensile properties of titanium alloy”, Materials & Design, Vol. 29, No. 7, pp. 1459-1466, 2008.
M. J. Torkamany, F. Malek Ghaini1, E. Papan, and S. Dadras, ”Process Optimization in Titanium Welding with
Pulsed Nd:YAG Laser”, Science of Advanced Materials, Vol. 4, pp. 489–496, 2012.
N. Ahraman, M. Taskin, B. Gulenc, and A. Durgutlu,”An investigation into the effect of welding current on the plasma arc welding of pure titanium”, Metallic
Materials, vol. 48, No. 3, pp. 179, 2010.
M. Balasubramanian, ”Effect of process parameters of pulsed current tungsten inert gas welding on weld pool geometry of titanium welds”, Acta metallurgica sinica, Vol. 23 No.4, pp. 312-320, 2010.

88قیمت: تومان


پاسخ دهید