مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 4_Issue 16_Pages 1-12-1

بررسی ریسساختاری فوم نانوکاهپوزیتی آلوهینیوم تقویت ضده با نانوذرات اکسید سیلیسین تولید ضده با استفاده ازِ اهواج هافوق صوت اوشْ كبِِحی*، ػیذ ٔجتجی صثشجذ، اثاثٛافضُ ثبثبخب٘ی ٚ حٕٔحٕذكبدقٕذكبدق اثشٚٚی چکیده دس ايٗ پظٚ ٞؾ، ثب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 4_Issue 16_Pages 21-29-1

ایجاد پوضص كامپوزیتي نیکل- بور-آلومینا نانو كریستالي به روش الکترولس و بررسي خواظ تریبولوژیکٍي آن حجیت ا… خٌٌدشی*، احوذ ايشاى ًظاد پبسيضی ػیذ ػلی حؼي صادُ تجشيضی چکیده دس ايي پظپظٍّؾّؾ، پَؿؾ وبهپَصيتی یىل- ثَس- Read more…

By 92, ago