مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 91-110-1

اثر نسبت Si/Al رو خواص فيزيکي – شيميايي 34-LaAPSO نانوساختار جهت استفاده در تبديل متانول به الفينها سبک ابوالفضل آموزگار21*،و محمد حقیقی1،2 چکيده نسبت Si/Al از جمله پارامترهاي موثر بر خواص فیزیکی-شیمیایی کاتالیستهاي نانوساختار 34-LaAPSO Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 111-126-1

توليد نانو ذرات کربني متخلخل از پيش مادهها نانوهيبريد گالات لايها رو و بررسي کاربردآن بهعنوان کاتاليست کاتد پيل سوختي پليمر مرضیه آزادفلاح1، محمد یگانه قطبی2* و سید صابر میرحسینی3 چکيده هیدروکسیدهاي فلزي فاز آلفا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 127-136-1

افزايش مقاومت به خوردگي موضعي تيتانيم خالص تجار در محيط اسيد سولفوريک با استفاده از روش اکسيداسيون پلاسما الکتروليتي حمید نیازي1*، فرهاد گلستانی فرد2 و محمد شاهمیري3 چکيده پوشش دي اکسید تیتانیم با استفاده از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 137-146-1

بررسي سنتز و رفتار چگالش‘‘β- آلومينا به عنوان الکتروليت باترها سديم سولفور هاجر احمدي مقدم1 و محمد حسین پایدار2* چکیده الکترولیت ‘‘β-آلومینا به عنوان هادي یون سدیم در باتريهاي سدیم سولفور استفاده میشود. براي دسـت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 45-54-1

اثر استفاده از هگزامتافسفات سديم بر خواص فيزيکي و مکانيکي ديرگدازها يکپارچه تهيه شده ازضايعات آجرها منيزيا -کربني سارا علی زاده1*، احمد منشی1 و ابراهیم کرمیان1 چکيده دیرگدازهاي منیزیا -کربن به گونه گسترده در کنورتورها، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 5_Issue 20_Pages 117-130-1

بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوششهاي سد حرارتی مرتبه اي مجتبی صالحی*1، حسین مهماننواز2، غلامرضا کرباسیان3 و مرتضی رحمانی4 چکیده قرار گرفتن نازلِنازل همگرا- واگرا در معرض شار حرارتی بالا میتواند باعث Read more…

By 92, ago