مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 159-168-1

بررسي خاصيت ضد باکتريايي نانوذرات نقره و نانوکامپوزيت ها پلي اتيلن- نقره مریم ابارشی١٭ و ایمان عبدي2 چكيده در این پژوهش بمنظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیتهاي پلی اتیلن-نقره، ابتدا نانوذرات نقره Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 169-180-1

سنتز د بورايد زيرکونيم با استفاده از روش ها احيا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال علی تحویلیان1، حسن شریفی2*، ساسان اطرج3 و هادي نصیري4 چکيده تاکنون روش هاي بسیار زیادي براي سنتز ذرات دي بوراید زیرکونیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 19-30-1

هجلهجلِ هََاد َيي/ جلذ 6/ضوارضوارُ 3/ بْار 1395 19 تأثیر مقذار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیذاسیون سیکلی پوضص های آلومینایذی اصلاح ضذه با زیرکونیم ایواى خاوپَس1*، سضا ػلغاًی2، هحوَد حیذسصادُ ػ ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 65-78-1

بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحِیٍ AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی هْْدی عصیصی 1* هْدی ثس جسدًثسٍجسدًیبًیب2 چکیده ّذفٍ اص ايي پظ ّؾ ػاخت ا واهپَصيت ػططی دس آلیاط هٌٌیضين AZ31 ت سٍٍؽ اكٍطىاوٍی اغتـاؿیٍ تشسٍػی Read more…

By 92, ago