پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (640)

1.0. Introduction …………………………………….…………………….…….….….… 11.1. Theoretical Framework …..………………………..……………….…….……….… 31.2. Statement of the Problem …………………………………………….….………..… 61.3. Significance of the Study ……………………………………………..…………..… 71.4. Purpose of the Study ………………………………….……..…………..……….…. 91.5. Research Questions …….…………………….………………………………….… 101.6. Hypotheses of the Study ……………….………………………………….…….…. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 19-30-1

هجلهجلِ هََاد َيي/ جلذ 6/ضوارضوارُ 3/ بْار 1395 19 تأثیر مقذار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیذاسیون سیکلی پوضص های آلومینایذی اصلاح ضذه با زیرکونیم ایواى خاوپَس1*، سضا ػلغاًی2، هحوَد حیذسصادُ ػ ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 169-180-1

سنتز د بورايد زيرکونيم با استفاده از روش ها احيا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال علی تحویلیان1، حسن شریفی2*، ساسان اطرج3 و هادي نصیري4 چکيده تاکنون روش هاي بسیار زیادي براي سنتز ذرات دي بوراید زیرکونیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 159-168-1

بررسي خاصيت ضد باکتريايي نانوذرات نقره و نانوکامپوزيت ها پلي اتيلن- نقره مریم ابارشی١٭ و ایمان عبدي2 چكيده در این پژوهش بمنظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیتهاي پلی اتیلن-نقره، ابتدا نانوذرات نقره Read more…

By 92, ago